วิธีแก้ไขเบื้องต้น

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

วิธีแก้ไขเบื้องต้น
1.เมื่อส้วมกดไม่ลง ส้วมเต็ม ให้รอดูอาการสักพัก ให้พื้นดินแห้งก่อน ปัญหาต่างๆจะดีขึ้น แต่หากยังคงชื้นและแฉะ ก็ควรรีบเปลี่ยนระบบ มาเป็นระบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆ จนน้ำสะอาดแล้วปล่อยลง ท่อรวมสาธารณะ โดยไม่ผิดกฎหมายด้วยครับ
2.เช็คระบบโถส้วม ถ้าหากโถส้วมอยู่ใกล้เคียงกับ ระดับของบ่อเกรอะ บ่อซึม หรือถังสำเร็จรูป จะส่งผลให้ระนาบของท่อ ไหลไม่สะดวก หรือแย่ไปกว่านั้นจะมีน้ำจะไหลย้อนกลับ โดยเฉพาะ ช่วงฝนตกหนัก หรือน้ำท่วม ทำให้ระดับน้ำตรงถังส้วมสูงกว่าระดับโถส้วม จึงเป็ฯอีกสาเหตุที่ ราดไม่ลง กดน้ำไม่ลง น้ำท่วมโถส้วม ดีไม่ดี ของเสียที่สะสมอยู่ในบ่อจะย้อนกลับออกมาเปรอะเปื้อนอีกด้วยครับ
3.เช็คท่ออากาศ ท่ออากาศที่ว่านี้ หรือพูดง่ายๆ ท่ออากาศที่ให้โถส้วมหายใจนั่นเอง เวลาราดน้ำไม่ลง ถ้ายังนึกไม่ออก ลองจินตนาการ การกรอกน้ำใส่ขวด โดยไม่มีช่องอากาศ เหลือเลยที่ปากขวดก็จะกรอกน้ำไม่ลง บางบ้าน มีการติดตั้งท่ออากาศ แต่ท่ออากาศอาจอุตตันได้ ไม่ว่าจะเกิดจากความสกปรก หรือเกิดจาก เศษผง เล็กลอยอุดตันที่น้ำท่วมได้
4.เช็คท่อส้วม ท่อส้วมมีความสมบูรณ์พอมั้ย อาจจะมีเกิดการแตก หรืออาจไปฝั่งในพื้นดิน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น และราดส้วมไม่ค่อยลง
5.เช็คขนาดของบ่อเกรอะ บ่อซึม หรือถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป มีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่ การวางแผนและกำหนดตำแหน่งถังบำบัด ควรศึกษาและให้ความสำคัญ โดยการจัดวาง ความกว้างและความลึกของพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับถังบำบัด พร้อมคำนึงเส้นทางการเดินท่อที่สอดคล้องกัน เพื่อให้การทำงานระบายของเสียของโถส้วมไปยังถังบำบัดและท่อน้ำสาธารณะเป็นไปได้ดี ถังบำบัดควรวางใกล้ตำแหน่งท่อระบายน้ำเดิม โดยให้มีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 1:50 และถังบำบัดจะต้องอยู่สูงกว่าปลายท่อน้ำสาธารณะด้วย และอาจจะวางท่อบ่อพักเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงปริมาณสมาชิกในบ้าน เช่น สำหรับบ้านที่อาศัย 5 คน ควรเลือกถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด (5×0.8x200x1.5) = 1,200 ลิตร เป็นต้น
6.เช็คการใช้งาน สำหรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพราะบางรุ่น บางยี่ห้อ ต้องอาศัยเครื่องมือกลเข้าปั่นอากาศเข้าไปช่วยย่อยสลาย โดยปกติอุปกรณ์เหล่านี้ ต้องใช้กระแสไฟฟ้า หากในกรณีน้ำท่วม บางบ้านไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ ดังนั้นเพียงเปิดระบบไฟฟ้า และหากลืมเสียปลั๊ก ก็สามารถกลับมาใช้งานได้แล้ว

รับเหมางานสูบส้วม

Basic solution
1. When the toilet can't press down, the toilet is full, wait for a while Let the ground dry first. problems will improve But if it's still damp and wet should immediately change the system to a prefabricated wastewater treatment tank system which will serve to decompose various sewage until the water is clean and then let it down public conduit without breaking the law
2. Check the toilet system If the toilet is close to The level of the septic tank, seepage, or prefabricated tank Will cause the plane of the pipe to flow inconvenient or worse, water will flow back, especially during heavy rain or flooding, causing the water level in the toilet tank to be higher than the toilet level. This is another reason why the water cannot be poured down, the water is not poured down, the toilet is flooded, good or bad, the waste that accumulates in the pond will come back and become contaminated as well.
3. Check the air duct. This air duct, or simply, the air duct that allows the toilet to breathe. when not pouring water If you still can't figure it out, imagine filling a bottle with water. without air channel Left at the mouth of the bottle, it won't be able to fill the water down. Some houses have air ducts installed. But the air duct can be clogged. Whether it is caused by dirt or caused by small floating particles that can clog the flood.
4. Check the toilet pipe. Is the toilet pipe intact enough? There may be a breakage or may land in the ground cause a bad smell and rarely poured the toilet down
5. Check the size of the septic tank, seepage, or finished septic tank. Is it too small? Planning and positioning of treatment tanks It should be studied and given importance by arranging the width and depth of the space sufficient for the treatment tank. along with taking into account the corresponding pipe route To make the drainage work of the toilet to the septic tank and public water pipes are good. The treatment tank should be placed near the original drain location. by having a slope of not less than 1:50 and the treatment tank must be higher than the end of the public water pipe and may be laying pipes for ponds periodically as appropriate However, it must take into account the number of members in the house, for example, for a house that lives 5 people, choose a septic tank, size (5×0.8x200x1.5) = 1,200 liters, etc.
6. Check usage For prefabricated septic tanks, because some models and brands require mechanical tools to spin aeration to help decompose. Usually these devices need electricity If in the event of a flood Some houses cannot use electricity. So just turn on the electrical system. and if you forget to lose the plug can be used again

รับเหมางานสูบส้วม

基本解决方案
1.当马桶压不下去时,马桶已满,稍等片刻 先让地面干燥。问题会改善 但如果它还是湿漉漉的 应该马上换系统 到一个预制的污水处理池系统 这将有助于分解各种污水 直到水变干净,然后放下 公共管道 不违法
2.检查马桶系统 如果厕所就在附近 化粪池、渗水池或预制池的液位 会造成水管平面流动不便或更糟,水会倒流,特别是在大雨或洪水时,导致马桶水箱内的水位高于马桶水位。这也是不能倒水的另一个原因,水倒不下来,马桶进水了,不管好坏,积在池塘里的废物也会回来污染。
3. 检查风道。这条风道,或者简称,让马桶呼吸的风道。不倒水的时候 如果您仍然无法弄清楚,请想象一下装满水的瓶子。无风道 留在瓶口,水就灌不下去了。有些房子安装了风管。但是风管可能会堵塞。无论是由污垢引起的还是由可以堵塞洪水的小漂浮颗粒引起的。
4.检查马桶管。马桶水管够完好吗?可能有破损 或可能降落在地下 导致难闻的气味 很少把马桶倒下来
5、检查化粪池大小、渗水情况或化粪池成品。是不是太小了?处理罐的规划和定位 应通过安排足以容纳处理槽的空间的宽度和深度来研究并给予重视。同时考虑到相应的管道路线 使厕所到化粪池和公共水管的排水工作良好。处理槽应放置在原排水位置附近。坡度不小于1:50,处理槽必须高于公共水管末端 并且可能会定期为池塘铺设管道 作为适当的 但是要考虑到房子里的成员人数,比如住5个人的房子,选择化粪池,大小(5×0.8x200x1.5)=1200升等。
6. 检查使用情况 对于预制化粪池,因为一些型号和品牌需要机械工具旋转曝气来帮助分解。通常这些设备 需要电 如果发生洪水 有些房子不能用电。所以只需打开电气系统。如果你忘记丢掉插头 可以再次使用

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา