วิธีแก้ส้วมตันราดไม่ลง ทำไงดี มีเคล็ดลับง่าย ๆ มาบอกกัน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981


วิธีแก้ส้วมตันราดไม่ลง ทำไงดี มีเคล็ดลับง่าย ๆ มาบอกกัน
1. น้ำยาล้างจาน
เป็นสิ่งของคุ้นเคยที่มีอยู่ประจำทุกบ้านอยู่แล้ว เชื่อมั้ยว่าน้ำยาล้างจานแก้ปัญหาส้วมตันได้ เพียงเทน้ำยาล้างจานลงไปในชักโครกที่มีการอุดตันประมาณ 1 ฝา ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที

2. โซดาไฟ หรือคอสติกโซดา หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์
วิธีแก้ส้วมตันราดไม่ลงแบบใช้สารเคมีโดยการนำโซดาไฟมาผสมกับน้ำอุ่นในปริมาณพอเหมาะ แล้วราดลงในชักโครก ปล่อยทิ้งไว้สักพักเพื่อให้โซดาไฟทำปฏิกิริยากับคราบ หรือเศษสิ่งสกปรกที่อุดตัน หรือราดทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วค่อยราดน้ำร้อนตามลงไปอีกครั้ง

3. น้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดา หรือโซเดียมไบคาร์บอเนต
วิธีแก้ส้วมตันราดไม่ลงแบบใช้สิ่งของที่มีอยู่ในบ้านอีก 1 วิธี โดยเทเบกกิ้งโซดาหนึ่งกำมือลงไปในโถชักโครก แล้วเทน้ำส้มสายชูตามลงไป ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที น้ำส้มสายชูจะเข้าช่วยละลายตะกรันหินปูนที่เป็นคราบฝังแน่น ส่วนเบกกิ้งโซดาจะช่วยทำปฏิกิริยาละลายคราบไขมันที่เกาะตัวอยู่ ให้หลุดร่อนออกไปได้ง่าย ๆ พอครบ 20 นาที ให้ราดน้ำร้อนตามลงไปอีกครั้ง รอจนชักโครกระบาย ก็ทำความสะอาดซ้ำได้เลยทันที

4. ลูกยางปั๊ม หรือที่เรียกกันว่า ไม้ดูดส้วม
อุปกรณ์คุ้นหน้าคุ้นตากันดีที่มีไว้สำหรับแก้ปัญหาส้วมตัน ท่อตัน แบบเฉพาะหน้า สามารถหาซื้อลูกยางปั๊มได้ที่ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป ขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากอะไร เพียงแค่นำท่อด้านปลายมีลูกยางสีดำสวมเข้าไปที่ท่อชักโครก แล้วออกแรงกดปั๊มซ้ำ ๆ เพิ่มแรงดันอากาศให้กับหัวลูกยางแบบเป็นจังหวะขึ้นลง ก็จะช่วยดันสิ่งที่อุดตันภายในชักโครกให้ไหลลงด้านล่างลงสู่บ่อพักได้อย่างรวดเร็ว เป็นวิธีแก้ส้วมตันราดไม่ลงที่ต้องออกแรงนิดหน่อย แต่แก้ปัญหาส้วมตันได้เป็นอย่างดี

รับเหมางานสูบส้วม

How to fix a clogged toilet that won't pour down, what to do, here's a simple trick to tell
1. Dishwashing liquid
It is a familiar item that is present in every home. Believe it or not, dishwashing liquid solves the problem of clogged toilets. Just pour the dishwashing liquid into the clogged toilet about 1 lid and leave it for 15-20 minutes.
2. Caustic Soda or Costic Soda or sodium hydroxide
How to fix the toilet not filling up with chemicals by mixing caustic soda with warm water in moderation. then pour it into the toilet Let it sit for a while for the caustic soda to react with the stain. or debris that clogs Or pour it and leave it for about 1 hour, then pour hot water down again.
3. Vinegar and Baking Soda or sodium bicarbonate
Another way to fix a clogged toilet that doesn't fill up with things that you have at home is by pouring a handful of baking soda into the toilet bowl. Then pour vinegar into it. Leave it for about 20 minutes. The vinegar will help dissolve the stubborn limescale. Baking soda will help dissolve the build-up of grease. Let it slip off easily. After 20 minutes, pour hot water down again. Wait until the toilet flushes. It can be cleaned again immediately.
4. Rubber pump, also known as the toilet sucker
A familiar face device that is intended for solving the problem of clogged toilets, clogged pipes, specific types. You can buy rubber pumps at any general building material store. The procedure for using it is not difficult. Just bring the pipe at the end of the black rubber insert into the toilet pipe. Then exert pressure on the pump repeatedly, increasing the air pressure to the rubber ball head rhythmically up and down. It will help push the blockage inside the toilet to flow downwards into the sump quickly. It's a way to fix the clogged toilet that doesn't pour down that requires a bit of exertion. but solved the problem of clogged toilet very well

รับเหมางานสูบส้วม

马桶堵塞不倒水怎么办?这里有一些简单的小窍门告诉你
1. 洗碗液
它是每个家庭中都有的熟悉的物品。信不信由你,洗碗液解决了马桶堵塞的问题。只需将洗碗液倒 入堵塞的马桶约 1 个盖子,然后放置 15-20 分钟。
2. 烧碱或成本苏打 或氢氧化钠
如何通过将烧碱与温水适量混合来修复没有装满化学品的马桶。然后倒入马桶 让它静置一段时间,让烧碱与污渍发生反应。或堵塞的碎片 或倒入并放置约1小时,然后再次倒入热水。
3.醋和小苏打 或碳酸氢钠
另一种修复堵塞的马桶的方法是将少量小苏打倒入马桶中。然后倒入醋。放置约 20 分钟,醋有助于溶解顽固的水垢。小苏打有助于溶解油脂的堆积。让它轻松滑落。20分钟后,再次倒入热水。等到马桶冲水。它可以立即再次清洁。
4、橡胶泵,又名马桶吸盘
一种熟悉的脸型装置,旨在解决马桶堵塞、管道堵塞的问题,具体类型。您可以在任何一般建材商店购买橡胶泵。使用它的过程并不困难。只需将黑色橡胶嵌件末端的管道插入马桶管道即可。然后反复对泵施加压力,上下有节奏地增加橡胶球头的气压。这将有助于推动马桶内的堵塞物快速向下流入水槽。这是一种修复堵塞的马桶的方法,它不会倾泻而下,需要一点用力。但是很好的解决了马桶堵塞的问题

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

19 วันที่ผ่านมา
7 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ปลวก คืออะไร อ่าน 9 5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย อ่าน 9 6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ อ่าน 9 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ทนายความ อ่าน 9 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon การจัดโต๊ะอาหารแบบbuffet อ่าน 9 10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ อ่าน 8 10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา