ส้วมเต็มทำอย่างไร

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ส้วมเต็มทำอย่างไร
เมื่อส้วมเต็ม สิ่งแรกที่ต้องทำคือ สำรวจว่าสาเหตุที่ทำให้ส้วมเต็มเกิดจากอะไร เช่น ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ไม่ได้สูบส้วมมานานแล้ว มีฝนตก มีน้ำขังบริเวณรอบ ๆ บ่อพักหรือไม่ เพราะว่าไม่ใช่ทุกสาเหตุที่จะใช้วิธีดูดส้วมแก้ปัญหาได้

– หากสำรวจแล้วพบว่าส้วมเต็มจากการที่ใช้งานมานาน ก็สามารถเรียกใช้บริการดูดส้วมได้เลย

– หากสำรวจแล้วพบว่าเกิดจากฝนตก น้ำขัง จะต้องรอให้น้ำ หรือฝนหยุดตกสักพักก่อน เพราะว่าเมื่อน้ำแห้งไป ส้วมอาจจะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินั่นเอง แต่ถ้าหากว่าเวลาผ่านไปนานพอสมควรแล้วส้วมยังเต็มอยู่ จึงค่อยเรียกใช้บริการดูดส้วม

แก้ปัญหาส้วมเต็มบ่อยด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เป็นระบบที่รวมบ่อเกรอะและบ่อซึมไว้ในถังเดียวกัน น้ำที่ผ่านกระบวนการในถังบำบัดน้ำเสียจะมีความสะอาดเพียงพอที่จะปล่อยลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะได้ แทนการซึมลงสู่ดิน

ถังบำบัดน้ำเสียประเภทนี้มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบไม่เติมอากาศ และแบบเติมอากาศ (Aerobic Bacteria) ซึ่งจะใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี ทำให้กระกวนการย่อยสลายสารอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีสภาพดินเป็นดินเหนียว น้ำซึมลงดินได้ยาก

อย่างไรก็ตาม เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังประเภทนี้ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนตกค้างมากเกินไปจนเกินคราบฝังแน่นในถัง จึงต้องสูบกากของเสียออกด้วยเช่นกัน เฉลี่ยประมาณ 3-5 ปี/ครั้ง

ดูดส้วม
คืออีกหนึ่งการดูแลบ้าน และที่พักอาศัยของคุณ หากหมั่นทำความสะอาดและให้ความใส่ใจ นอกจากจะช่วยให้บ้านน่าอยู่แล้ว ยังเสริมสุขลักษณะที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยด้วย

รับเหมางานสูบส้วม

How to make a full toilet

when the toilet is full The first thing to do is Explore what causes the toilet to be full, such as using it for a long time. Haven't pumped the toilet in a long time. Has it rained or is there water around the sump? Because not every reason to use the toilet suction method can solve the problem.

– If surveyed and found that the toilet is full from long use You can call the service to suck the toilet right away.

– If surveyed and found that caused by rain, waterlogging, must wait for water or the rain stopped for a while because when the water dries up The toilet may be back to normal use itself. But if enough time has passed and the toilet is still full Therefore, gradually call the service to suck the toilet.

Solve the problem of frequent toilets with prefabricated septic tanks

prefabricated septic tank It is a system that combines the septic tank and the seepage in the same tank. Processed water in a septic tank is clean enough to be discharged into a public sewer. instead of seeping into the soil

This type of septic tank is available in both non-aerated applications. and aerobic bacteria (Aerobic Bacteria), which uses oxygen to feed the bacteria to help accelerate biochemical reactions. This makes the organic waste degradation process more efficient than natural systems. Suitable for use in urban areas with clay soil conditions. Difficult to seep into the soil

However, to extend the service life of this type of tank and to prevent excessive sediment from forming beyond the ingrained stains in the tank Therefore, waste must be pumped out as well, averaging about 3-5 years/time.

suck the toilet

is another home care and your accommodation If you keep cleaning and paying attention In addition to helping the house to be nice It also enhances good hygiene for residents as well.

รับเหมางานสูบส้วม

如何制作一个完整的马桶

马桶满的时候 首先要做的是 探索是什么导致马桶满了,比如长时间使用。好久没抽马桶了,下雨了还是水坑周围有水?因为并不是每一个使用马桶抽吸法的理由都能解决问题。

– 如果调查发现马桶因长时间使用而已满 您可以立即致电服务部门吸吮马桶。

– 如经调查发现因下雨、内涝等原因,必须等待水 或者雨停了一会儿 因为当水干了 马桶本身可能会恢复正常使用。但如果时间过去了,厕所还是满的 因此,逐渐呼叫服务吸马桶。

用预制化粪池解决经常上厕所的问题

预制化粪池 它是将化粪池和渗流结合在一个池中的系统。化粪池中处理过的水足够干净,可以排放到公共下水道中。而不是渗入土壤

这种类型的化粪池可用于两种非充气应用。和需氧菌(Aerobic Bacteria),它使用氧气来喂养细菌,以帮助加速生化反应。这使得有机废物降解过程比自然系统更有效。适用于具有粘土条件的城市地区。难以渗入土壤

但要延长这类罐体的使用寿命 并防止在水箱中根深蒂固的污渍之外形成过多的沉积物 因此,废物也必须被抽出,平均约 3-5 年/次。

吸厕所

是另一种家庭护理 和你的住宿 如果你一直清洁和注意 除了帮助房子变漂亮 它还提高了居民的良好卫生习惯。

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา