ส้วมตัน หรือส้วมเต็ม ดูยังไง

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ส้วมตัน หรือส้วมเต็ม ดูยังไง
ขั้นตอนในการสำตรวจท่อทำได้ดังนี้
1.ลูกบ้านต้องทำการตรวจเช็ค ระบบโถส้วมของตัวเองว่าเป็นระบบไหน โดยปกติมี2 แบบ แบบระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม และระบบถังส้วมสำเร็จ
–ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม เป็นระบบน้ำเสียแบบเดิมที่อยู่คู่กับเรามานานและเป็นที่รู้จักกันดี การทำงานของบ่อเกรอะ บ่อซึม มีวิธีการทำงาน คือ ของเสียจากสุขภัณฑ์ภายในบ้านไหล ลงสู่บ่อเกรอะ ส่วนที่เป็นของแข็ง หรือเศษกากอาหาร จะตกตะกอนลงด้านล่างของถัง ส่วนที่เป็นของเหลวหรือน้ำเสียจะถูกส่งไปยังบ่อซึม โดยบ่อซึมจะทำหน้าที่กระจายน้ำออกสู่ดินที่อยู่รอบๆ
แต่ถ้าหาก ดินที่อยู่โดยรอบ บ่อซึม เป็นดินเหนียว หรือ ดินที่มีคุณสมบัติอุ้มน้ำ หรือบริเวลณลุ่มน้ำท่วมถึง แรงดันจากนั้นในดินอาจจะทำให้บ่อซึมระบายน้ำสู่ดินได้ไม่เต็มประสิทธิ์ภาพ จึงเป็นที่มาของปัญหาส้วมตัน กดชักโครกไม่ลง ราดน้ำไม่ลง และอีกทั้งยังส่งกลิ่นเหม็น จึงต้องทำการสูบกากของเสียจากบ่อเกรอะ (สูบส้วม) ปัญหาเหล่านี้ อาจจะทำให้เจ้าของบ้านมีไอเดีย อยากจะเปลี่ยนความซัลซ่อนและยุ่งบาก มาเป็นอะไรที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน อย่างถังบ่อบำบัดสำเร็จรูป ก็เป็นทางเลือกที่ ช่างท่อ ขอแนะนำเลยครับ
–ระบบบ่อถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป นั้นมีระบบการทำงาน โดยใช้หลักการ จุลินทรย์กำจัดจุลินทรีย์ โดยกากของเสีย จะไหลลงสู่ถังบำบัดน้ำเสีย โดยจะตกตะกอนอยู่ที่ก้นถัง ซึ่งเต็มไปด้วยจุลินทรย์ที่คอยย่อยสลาย สาเหตุนี้ ทำให้ไม่ส่งกลิ่นเหม็น เนื่องจาก ไม่มีตะกอนตกค้างภายในถัง และไม่ต้องอาศัยการระบายน้ำเสียสู่ดิน ของบ่อซึม น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกลำเลียงไปยัง ท่อระบายน้ำสาธาะณะ ดังนั้นตัวถังบำบัดน้ำเสียสพเร็จรูป เป็นอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ใต้ดิน จึงยากแก่การดูแลรักษา เจ้าของบ้านควรทำความเข้าใจหลักการและเลือกใช้อุปกรณ์ ที่ทนทาน มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
การเปลี่ยน ระบบบำบัดน้ำจากบ่อเกรอะ บ่อซึม มาใช้ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป นั้น ท่อรับน้ำเสียจากโถสุขภัณฑ์ ทั้งหมดภายในบ้านทั้งหมด จะย้ายมาต่อเข้าถังบำบัดสำเร็จรูป ยกเว้นกรณีที่บ่อเกรอะ บ่อซึม ฝั่งอยู่ในใต้ห้องน้ำชั้นล่าฃ การขุดรื้อ จะยุ่งยากและวับซ้อนเกินไป ช่างท่อ ขอแนะนำ ให้คงใช้บ่อเกรอะเดิมไว้รองน้ำเสียจากสุขภัณฑ์ชั้นล่าง ส่วนท่อน้ำเสียจากห้องน้ำชั้นอื่น สามารถนำมาต่อเข้ากับถังบำบัดสำเร็จูปใหม่ได้ตาม ปกติ

รับเหมางานสูบส้วม

The toilet is clogged or the toilet is full. How do you see it?
The procedure for inspecting the pipes is as follows:
1. Residents must check. Which system is your own toilet system? Usually, there are 2 types of septic tank system - seepage. and a successful toilet tank system
- Septic tank system - seepage pond It is the same wastewater system that has been with us for a long time and is well known. The work of the septic tank The septic pond has a method of working, namely, the waste from the sanitary ware in the house flows. down to the pond solid part or food waste will precipitate into the bottom of the tank. The liquid or waste water is sent to the seepage. The seepage will serve to distribute water into the surrounding soil.
But if the soil surrounding the seepage is clay or soil with water holding properties or in the floodplain area The pressure then in the soil may cause the seepage to drain water into the soil not effectively. Therefore, it is the source of the problem of clogged toilets. Can't flush the toilet, can't pour water, and also smells bad Therefore, waste must be pumped from the septic tank (pumping the toilet). Might give the homeowner some ideas. I want to change the saliva and mess Become something as simple and uncomplicated as a prefabricated treatment pond tank. It is an alternative that pipe technicians recommend.
– Prefabricated septic tank system that has a working system using the principle Microorganisms to eliminate microorganisms by the waste will flow into the septic tank It will settle at the bottom of the tank. Which is full of microorganisms that decompose. This causes no foul smell because there is no sediment left inside the tank. and does not require drainage of wastewater into the soil of seepage ponds; treated water will be transported to public sewer Therefore, the finished septic tank It is a device that is buried underground. therefore difficult to maintain Homeowners should understand the principles and choose durable equipment that meets TIS standards.
To change the water treatment system from septic tanks, seepage ponds, to use prefabricated septic tanks, the pipes that receive water from the toilet All in the whole house will be moved to the finished treatment tank Unless the septic tank, the septic tank, is located under the first floor toilet, the digging and dismantling will be too cumbersome and overlapping. The pipe technician recommends that the old septic tank be used to collect the wastewater from the sanitary ware downstairs. The sewage pipe from the bathroom on the other floor Can be connected to a new finished treatment tank as usual

รับเหมางานสูบส้วม

马桶堵了或者马桶满了,你怎么看?
检查管道的程序如下:
1.住户必查。哪个系统是你自己的厕所系统?通常有两种类型的化粪池系统——渗漏。和一个成功的马桶水箱系统
- 化粪池系统 - 渗水池 它与我们已经使用了很长时间并且众所周知的废水系统相同。化粪池的工作 化粪池有一个工作方法,即屋内卫生洁具产生的废物流动。下到池塘 固体部分 或食物垃圾 会沉淀到罐底。液体或废水被送到渗漏处。渗漏将用于将水分配到周围的土壤中。
但如果渗流周围的土壤是粘土或具有保水特性的土壤 或在洪泛区 土壤中的压力可能会导致渗漏无法有效地将水排入土壤。因此,它是马桶堵塞问题的根源。不能冲马桶,不能倒水,还有异味 因此,废物必须从化粪池中抽走(抽抽马桶)。可以给楼主一些思路。我想改变口水和烂摊子 成为像预制处理罐一样简单和简单的东西。这是管道技术人员推荐的一个选项。
– 预制化粪池系统 有一个工作系统 使用原理 微生物消灭微生物 由废物 将流入化粪池 它将沉淀在水箱底部。里面充满了分解的微生物,因此不会产生难闻的气味,因为水箱内没有残留物。并且不需要将废水排入渗水的土壤中,处理过的水 将被运送到 公共下水道 因此,成品化粪池 它是一种埋在地下的装置。因此难以维护 房主应了解原理并选择符合 TIS 标准的耐用设备。
将水处理系统从化粪池、渗水池改为使用预制化粪池、从厕所接收水的管道 全屋都有 将移至成品处理槽 除非化粪池化粪池位于一楼厕所的下方,否则挖掘和拆卸会过于繁琐和重叠,管道技术人员建议使用旧的化粪池收集楼下卫生洁具的废水。另一层卫生间的污水管 可以像往常一样连接到新的成品处理罐

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

19 วันที่ผ่านมา
7 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ปลวก คืออะไร อ่าน 9 5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย อ่าน 9 6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ อ่าน 9 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ทนายความ อ่าน 9 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon การจัดโต๊ะอาหารแบบbuffet อ่าน 9 10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ อ่าน 8 10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา