ส้วมราดไม่ลง เกิดจาก 3 สาเหตุหลัก

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ส้วมราดไม่ลง เกิดจาก 3 สาเหตุหลัก

ส้วมราดไม่ลง มี 3 สาเหตุ คือ ท่อตัน
1.มีสิ่งของเข้าอุดตันในส้วม ในชักโครก ทำให้ส้วมตัน
2. ส้วมเต็มเพราะเป็นส้วมซึม ไม่มีท่อน้ำล้น
3. ส้วมเต็มเพราะเป็น ไม่ได้ต่อท่อน้ำล้น หรือ ท่อเมน ท่อน้ำล้นตัน ท่อตัน

วิธีแก้ปัญหา ส้วมราดไม่ลงเพราะมีสิ่งอุดตัน ท่อตัน
สิ่งของเข้าอุดตันในส้วม ในชักโครก ทำให้ส้วมตัน อาจเกิดจากอุจจาระ แข็งและก้อนใหญ่เกินไป หรือสิ่งอื่นๆ หล่นลงไป ในโถส้วม เช่น โทรศัพท์ ก้อนสบู่ เศษผ้า กระดาษชำระ ถุงพลาสติก กระดาษ ฯลฯ. เข้าไปกองรวมกัน ในชักโครก หรือ ข้องอ ท่อตัน ทำให้เกิดการขวางทางของน้ำ เมื่อราดน้ำ กดน้ำ แล้ว น้ำจะเอ่อเต็มอ่างส้วม ชักโครก หรือน้ำไหลลงช้า หรือไม่คง
การแก้ปัญหาเบื้องต้น ให้ใช้ ไม้แขวนเสื้อ ลวด ลองเกี่ยวออกมา หากไม่ออก ก็ให้ใช้ ยางปั๊มส้วม ปั๊มขณะที่น้ำเอ่อ ให้กดปั๊มๆๆ ถ้าลงก็จบ
ตักน้ำออกให้น้ำเหลือน้อยที่สุด แล้วเทน้ำของโซดาไฟ ชนิดน้ำลงไป หากไม่มีชนิดน้ำ ให้ละลายน้ำแล้วลงไป ทิ้งไว้สักพัก กดน้ำตาม ถ้าโอเค! ก็จบ หากลองให้โซดาไฟแล้วไม่หาย ต้องเปิดบ่อส้วม ยกชักโครกออกมาดู เพื่อหาสิ่งอุดตัน ส่วนมากสิ่งอุดตันจะกองอยู่ที่ปากท่อ หยิบออกครับ

รับเหมางานสูบส้วม

The toilet doesn't pour down because of 3 main reasons.

The toilet doesn't pour down. There are 3 reasons: the pipe is clogged.

1. There is something clogged in the toilet. In the toilet, causing the toilet to become clogged.

2. The toilet is full because it is a cesspool. no overflow pipe

3. The toilet is full because it is Not connected to the overflow pipe or the main pipe, the water pipe is overflowing, the pipe is blocked

Solution to the problem. The toilet can't pour down because there is a blockage. The pipe is clogged.

Things get clogged in the toilet. In the toilet, causing the toilet to become clogged. May be caused by feces. too hard and lumpy Or other things fall into the toilet such as telephones, soap bars, rags, toilet paper, plastic bags, paper, etc., piled up in the toilet or the pipe bends, blocking the way of the water. Toilet, flush, or slow or unstable water flow

Basic solution, use a hanger, wire, try to hook it out, if it doesn't work, use the rubber toilet pump. Pump while the water is filling. Press the pump. If it's down, it's done.

Scoop out the water to the least amount of water left. Then pour the water of caustic soda water type into it if there is no water type. to dissolve in water and go down Leave it for a while, press the water accordingly if it's ok! It's over. If you try to give caustic soda and it doesn't go away. must open the toilet lift the toilet out to find obstruction Most of the obstruction will pile up at the mouth of the pipe and take it out.

รับเหมางานสูบส้วม

马桶不倒水主要有 3 个原因。

马桶不倒水,有3个原因:水管堵塞。

1. 马桶里有东西堵住了 马桶里,导致马桶堵塞。

2.厕所满了,因为它是一个污水池。无溢流管

3.厕所满了,因为它是 未接溢流管或总管,水管溢流,管道堵塞

问题解决办法,马桶不能倒水,因为有堵塞。水管堵塞了。

东西堵在马桶里。在马桶里,导致马桶堵塞。可能是粪便引起的。太硬和块状 或其他东西掉进马桶,如电话、皂条、抹布、卫生纸、塑料袋、纸等,堆积在马桶或弯管处,堵住水路。马桶,冲水,或慢或不稳定的水流

基本的解决办法,用衣架,铁丝,试着把它勾出来,如果不行,就用橡胶马桶水泵。水泵漏水的时候,按下水泵,如果它下降了,就完成了。

将水舀出至剩下的最少水量。如果没有水型,再倒入烧碱水型的水。溶解在水中并下降 静置一会,没事就按水压!结束了。如果你尝试使用烧碱,它不会消失。必须打开厕所 把马桶抬出来 寻找障碍物 大部分障碍物会堆积在管道口处,并将其取出。

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา