สิ่งที่ไม่ควรทิ้งลงชักโครก ที่ทำให้เกิดปัญหาส้วมตัน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

สิ่งที่ไม่ควรทิ้งลงชักโครก ที่ทำให้เกิดปัญหาส้วมตัน
ปัญหาส้วมตัน บางทีก็มาจากสาเหตุง่าย ๆ ที่เรานึกไม่ถึง นั่นคือทิ้งสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันลงในชักโครกนั่นเอง เราลองมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ควรทิ้งลงในชักโครก

1. กระดาษทิชชู่
หากทิชชู่สะสมในโถส้วมมาก ๆ ก็จะทำให้จับตัวและย่อยสลายได้ยากเช่นกัน เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ส้วมตันโดยที่เราคิดไม่ถึง
2. ผ้าอนามัย
เพราะผ้าอนามัยเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากมาก ๆ หากเราทิ้งลงในโถชักโครกโดยคิดว่าถ้ากดน้ำก็ลงไปแล้วนั้นต้องห้ามทำโดยเด็ดขาดทางที่ดีควรห่อกระดาษแล้วทิ้งลงถังขยะ
3. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
หากทิ้งลงชักโครกก็จะไม่ย่อยสลาย เพราะผ้าอ้อมสำเร็จรูปจะไม่ละลายน้ำและขยายตัวเมื่อโดนน้ำอีกด้วย
4. ไม้พันสำลี
เป็นของชิ้นเล็ก ๆคงไม่ทำให้เกิดปัญหาส้วมตันได้แต่จริงๆแล้วก้านแข็งๆเล็กนั่นเป็นปัญหาใหญ่มากเลยทีเดียว
5. ไหมขัดฟัน
ไหมขัดฟันก็เช่นเดียวกัน หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นของชิ้นเล็ก ๆ ไม่น่าจะทำให้ส้วมตันได้ พอเราใช้งานแล้วก็ทิ้งลงชักโครก จริง ๆ แล้วไหมขัดฟันเป็นวัสดุที่ไม่สามารถละลายน้ำได้
6. สำลี
ใช้แล้วก็ไม่ควรทิ้งลงในชักโครก เพราะสำลีจะไปจับตัวเป็นก้อนแข็งทำให้เกิดปัญหาส้วมตันได้
7. พลาสเตอร์ปิดแผล
เพราะพลาสเตอร์ปิดแผลผลิตจากวัสดุที่ไม่สามารถละลายน้ำได้
8. ก้นบุหรี่
เป็นสาเหตุทำให้ส้วมตันเช่นกันและยังทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นอีกด้วย
9. ถุงยางอนามัย
เมื่อใช้แล้วไม่ควรทิ้งลงในชักโครกเพราะวัสดุที่ใช้ผลิตถุงยางอนามัยนั้นย่อยสลายได้ยากมีความเหนียวเมื่อโดนน้ำจะจับตัวเป็นก้อนได้ง่าย
10. น้ำมัน
หลายคนคิดว่าเป็นของเหลวเหมือนน้ำ เททิ้งลงชักโครกคงไม่เป็นไร แต่น้ำมันชนิดต่าง ๆ ที่เราเททิ้งลงไปในชักโครกนั้นจะกลายเป็นคราบไขมันเกาะติดตามผนังท่อ รวมกับสิ่งสกปรกต่าง ๆ ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกจนกลายเป็นปัญหาส้วมตัน

รับเหมางานสูบส้วม

Things that should not be flushed down the toilet that cause clogged toilet problems

Clogged toilet problems sometimes come from simple causes that we can't even imagine. That is, throwing things of everyday life into the toilet itself. Let's take a look at some things that should not be flushed down the toilet.

1. tissue paper

If the toilet tissue accumulates a lot in the toilet, it will be difficult to hold and decompose. It's one of the reasons why the toilet is clogged up without us even realizing it.

2. Sanitary napkins

Because sanitary napkins are very difficult to decompose materials, if we throw them into the toilet bowl, thinking that if we press the water down, then it is strictly forbidden to do so. The best way is to wrap paper and throw it in the trash.

3. Disposable diapers

If thrown into the toilet, it will not decompose. Because disposable diapers do not dissolve in water and expand when exposed to water as well.

4. Cotton swabs

a small item It probably wouldn't cause a clogged toilet problem, but it's actually a tiny hard stalk that's a huge problem.

5. Floss

So does dental floss. Many people may think that a small item should not be able to clogged the toilet. When we use it and then flush it down the toilet, floss is actually a non-soluble material.

6. cotton wool

Once used, it should not be flushed down the toilet. Because the cotton wool will coagulate into a hard lump, causing a clogged toilet problem.

7. Plaster

Because bandages are made from materials that cannot be dissolved in water.

8. Cigarette butts

This causes a clogged toilet as well and also makes the bathroom smell bad.

9. Condoms

When used, it should not be flushed down the toilet because the material used in the manufacture of condoms is difficult to decompose.

10. Oil

Many people think of it as a liquid like water. It's okay to dump it in the toilet. But the different types of oil that we pour into the toilet will become a grease stain on the pipe wall. Combined with various dirt, drainage is inconvenient and becomes a clogged toilet problem.

รับเหมางานสูบส้วม

 

不该冲进马桶的东西 导致马桶堵塞问题

马桶堵塞问题有时来自我们甚至无法想象的简单原因。也就是说,把日常生活中的东西扔进马桶本身。让我们来看看一些不应该冲入马桶的东西。

1.纸巾

如果厕纸在马桶中堆积很多,就会难以保持和分解。这就是马桶堵塞而我们甚至没有意识到的原因之一。

2.卫生巾

因为卫生巾是很难分解的物质,如果我们把它们扔到马桶里,以为是把水压下去了,那是严禁这样做的。最好的方法是用纸包起来扔进垃圾桶.

3. 一次性尿布

如果扔进马桶里,它不会分解。因为一次性纸尿裤不溶于水,遇水也会膨胀。

4. 棉签

一个小物品 它可能不会导致马桶堵塞问题,但它实际上是一个很小的硬茎,这是一个大问题。

5. 牙线

牙线也是如此。很多人可能会认为,一个小东西不应该堵塞马桶。当我们使用它然后将其冲下马桶时,牙线实际上是一种不溶性材料。

6. 棉绒

使用后,不应将其冲入马桶。因为棉絮会凝结成硬块,造成马桶堵塞的问题。

7. 石膏

因为绷带是由不能溶于水的材料制成的。

8. 烟头

这也会导致马桶堵塞,也会使浴室闻起来很糟糕。

9. 避孕套

使用时不应冲入马桶,因为制造避孕套所用的材料难以分解。

10.油

许多人认为它是像水一样的液体。把它扔进马桶就好了。但是我们倒入马桶的不同种类的油会在管壁上形成油渍。再加上各种污垢,排水不便,成为马桶堵塞的问题。

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา