ส้วมเต็มทำอย่างไร

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ส้วมเต็มทำอย่างไร
เมื่อส้วมเต็ม สิ่งแรกที่ต้องทำคือ สำรวจว่าสาเหตุที่ทำให้ส้วมเต็มเกิดจากอะไร เช่น ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ไม่ได้สูบส้วมมานานแล้ว มีฝนตก มีน้ำขังบริเวณรอบ ๆ บ่อพักหรือไม่ เพราะว่าไม่ใช่ทุกสาเหตุที่จะใช้วิธีดูดส้วมแก้ปัญหาได้

– หากสำรวจแล้วพบว่าส้วมเต็มจากการที่ใช้งานมานาน ก็สามารถเรียกใช้บริการดูดส้วมได้เลย

– หากสำรวจแล้วพบว่าเกิดจากฝนตก น้ำขัง จะต้องรอให้น้ำ หรือฝนหยุดตกสักพักก่อน เพราะว่าเมื่อน้ำแห้งไป ส้วมอาจจะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินั่นเอง แต่ถ้าหากว่าเวลาผ่านไปนานพอสมควรแล้วส้วมยังเต็มอยู่ จึงค่อยเรียกใช้บริการดูดส้วม

ดูดส้วมต้องทำบ่อยแค่ไหน
เคยสงสัยไหมว่าการดูดส้วมต้องทำบ่อยแค่ไหน เพราะบางบ้านอาจต้องทำทุก 6 เดือน บางบ้านอยู่นานเป็นสิบ ๆ ปี ยังไม่เคยต้องดูดส้วมสักครั้ง สาเหตุที่ส้วมเต็มนั้นมีด้วยกันดังนี้

1. ถังมีขนาดเล็กเกินไป ผู้ใช้งานอาจมีจำนวนมากเกินไปไม่พอเหมาะกับขนาดถังเก็บ ทำให้ส้วมเต็มเร็ว

2. มีน้ำซึมเข้าไป เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ส้วมเต็มเร็ว

สมัยก่อนหรือกระทั่งในปัจจุบัน ระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีต 2 ถัง ขึ้นรูปจากปลอกวงแหวนซีเมนต์มาเรียงซ้อนกัน บ่อแรกเราจะเรียกว่า บ่อเกรอะ จะรับสิ่งปฏิกูลจากภายในบ้านโดยตรง มีหน้าที่กักเก็บสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายและตกตะกอนตามธรรมชาติ กากปฏิกูลจะตกตะกอนไปอยู่ที่ก้นบ่อ

ส่วนน้ำที่อยู่ด้านบนจะไหลลงสู่ บ่อซึม โดยน้ำที่ผ่านจากบ่อเกรอะจะค่อย ๆ ซึมลงไปในดินและชั้นหินด้านล่างอย่างช้า ๆ ถ้าทั้งสองบ่อทำงานได้ดี ทำให้บางบ้านอยู่มาเป็นสิบ ๆ ปีแล้วไม่ต้องดูดส้วมเลยก็ได้

แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับระบบบ่อเกรอะบ่อซึมก็คือ สิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะย่อยสลายไม่หมด น้ำในบ่อซึมไม่สามารถซึมผ่านเนื้อดินลงไปได้ เนื่องจากดินโดยรอบเป็นดินเหนียว หรือระดับน้ำใต้ดินซึมเข้าบ่อซึม ส่งผลให้ส้วมเต็มนั่นเอง

รับเหมางานสูบส้วม

How to make a full toilet

when the toilet is full The first thing to do is Explore what causes the toilet to be full, such as using it for a long time. Haven't pumped the toilet in a long time. Has it rained or is there water around the sump? Because not every reason to use the toilet suction method can solve the problem.

– If surveyed and found that the toilet is full from long use You can call the service to suck the toilet right away.

– If surveyed and found that caused by rain, waterlogging, must wait for water or the rain stopped for a while because when the water dries up The toilet may be back to normal use itself. But if enough time has passed and the toilet is still full Therefore, gradually call the service to suck the toilet.

How often should you vacuum the toilet?

Ever wondered how often to vacuum the toilet? Because some homes may need to do this every 6 months, some homes stay for decades and never have to suck the toilet once. The reason why the toilet is full is as follows:

1. The tank is too small. The number of users may not be sufficient for the size of the storage tank. make the toilet fill up quickly

2. There is water seeping in. It is the main reason that the toilet fills up quickly.

In the past or even in the present, the septic pit system looks like two concrete cisterns formed from a cement ring casing stacked on top of each other. The first pond, we will call it, will receive the sewage directly from the inside of the house. It is responsible for the collection of various sewage to allow natural decomposition and sedimentation processes. Sewage will settle to the bottom of the pond.

The water at the top flows into the seepage, where the water flows from the septic tank slowly seeps into the soil and the rocks below if both wells are working well. Make some houses live for ten years and do not need to suck the toilet at all.

But the problem that often occurs with the septic tank system is Sewage in the septic tank does not completely decompose. The water in the seepage cannot penetrate through the soil. because the surrounding soil is clay or the level of groundwater seeping into the seepage As a result, the toilet is full.

รับเหมางานสูบส้วม

 

如何制作一个完整的马桶

马桶满的时候 首先要做的是 探索是什么导致马桶满了,比如长时间使用。好久没抽马桶了,下雨了还是水坑周围有水?因为并不是每一个使用马桶抽吸法的理由都能解决问题。

– 如果调查发现马桶因长时间使用而已满 您可以立即致电服务部门吸吮马桶。

– 如经调查发现因下雨、内涝等原因,必须等待水 或者雨停了一会儿 因为当水干了 马桶本身可能会恢复正常使用。但如果时间过去了,厕所还是满的 因此,逐渐呼叫服务吸马桶。

你应该多久抽一次马桶?

有没有想过多久抽一次马桶?因为有些家庭可能需要每 6 个月吸一次,有些家庭可以使用几十年,从不需要吸一次厕所。马桶满的原因如下:

1.水箱太小。对于储罐的大小,用户数量可能不够。使马桶快速填满

2. 有水渗入。这是马桶快速填满的主要原因。

在过去甚至在现在,化粪池系统看起来就像两个混凝土水箱,由一个水泥环壳相互堆叠而成。第一个池塘,我们称之为,将直接接收来自房屋内部的污水。它负责收集各种污水以进行自然分解和沉淀过程。污水会沉淀到池塘底部。

顶部的水流入渗流处,如果两口井都运行良好,从化粪池流出的水会慢慢渗入土壤和下面的岩石中。让一些房子住十年,根本不需要吸厕所。

但是化粪池系统经常出现的问题是 化粪池中的污水没有完全分解。渗水中的水不能渗透到土壤中。因为周围的土壤是粘土 或渗入渗流的地下水位 结果,马桶满了。

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา