3 ข้อควรรู้ ใช้ถังบำบัดน้ำเสีย ต้องสูบส้วมไหม

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

3 ข้อควรรู้ ใช้ถังบำบัดน้ำเสีย ต้องสูบส้วมไหม

1. ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กเกินไป
หากถังบำบัดน้ำเสียมีขนาดเล็กเกินไป ไม่สัมพันธ์กับปริมาณการใช้งาน ถังบำบัดน้ำเสียมีขนาดไม่เหมาะสม ให้ลองคำนวณขนาดถังบำบัดน้ำเสียได้จากสูตร ถังบำบัดน้ำเสีย จำนวนผู้อยู่อาศัย ปริมาณการใช้น้ำต่อวัน หากถังบำบัดน้ำเสียมีขนาดเล็กเกินไป จากที่คำนวณได้ อาจพิจารณาเปลี่ยนถังบำบัดน้ำเสียใหม่ก็ได้ค่ะ

2. มีจูลินทรีย์น้อยเกินไป

เนื่องจากมีการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นกรดหรือด่างรุนแรง ในโถสุขภัณฑ์บ่อยๆ ทำให้จูลินทรีย์ตายไปเยอะ จนย่อยสลายกากไม่ทันกรณีที่จูลินทรีย์มีไม่เพียงพอ ซึ่งสังเกตได้จากกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น การแก้ไขได้โดยการเติมจูลินทรีย์ลงในถังบำบัดน้ำเสียโดยตรง หรือเติมผ่านโถสุขภัณฑ์ก็ได้ นอกจากนี้ควรลดความถี่ในการล้างห้องน้ำลง

3.สาเหตุอื่นๆ
อย่างไรก็ตามการราดน้ำหรือกดชักโครกไม่ลง อาจไม่ได้เกิดจากถังบำบัดน้ำเสียเพียงสาเหตุเดียว แต่อาจเกิดจากการติดตั้งตลอดจนระบบระบายน้ำเสียด้วย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งสุขภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งอุดตันในท่ออากาศ ท่อระบายน้ำ มีสิ่งอุดตัน นอกจากนี้หากรางระบบระบายน้ำสาธารณะมีน้ำสูงกว่าท่อที่ปล่อยออกจากบ้าน หรือพื้นที่ใกล้เคียงมีน้ำท่วม ก็อาจส่งผลต่อความคล่องตัวของระบบถังบำบัดน้ำเสีย

รับเหมางานสูบส้วม


3 things you should know about using a septic tank Do I have to smoke the toilet?
1. The septic tank is too small.
If the septic tank is too small not related to traffic The septic tank is not the right size. Try to calculate the size of the septic tank from the formula septic tank number of residents water consumption per day If the septic tank is too small from the calculated May consider replacing the septic tank with a new one.
2. Too Little Juulin
This is due to the use of strong acidic or alkaline toilet cleaners. often in the toilet bowl causing many deaths of Julintree until the waste can't be digested in time in the event that there is not enough joules which can be observed from the stench that occurs This can be solved by directly adding julienne to the septic tank. or can be filled through the toilet bowl Also, the frequency of flushing the toilet should be reduced.
3. Other reasons
However, not pouring water or flushing. It may not be caused by the septic tank alone. But it may be caused by the installation as well as the sewage system as well. whether it is the wrong installation of sanitary ware Or there is a blockage in the air duct, sewer, there is a blockage. In addition, if the public sewer gutter has higher water than the pipe that leaves the house. or nearby areas are flooded It may affect the mobility of the septic tank system.

รับเหมางานสูบส้วม

关于使用化粪池你应该知道的 3 件事 我必须在厕所抽烟吗?
1.化粪池太小。
如果化粪池太小 与交通无关 化粪池尺寸不合适。试从公式算出化粪池的尺寸 化粪池 居民人数 每天用水量 如果化粪池太小 从计算 可以考虑换一个新的化粪池。
2.朱琳太少
这是由于使用了强酸性或碱性的马桶清洁剂。经常在马桶里 导致许多朱林特里死亡 直到在没有足够的julin的情况下及时分解废物 这可以从发生的恶臭中观察到 这可以通过直接在化粪池中加入切丝来解决。或者可以通过马桶装满 此外,应减少冲洗马桶的频率。
3、其他原因
但是,不要倒水或冲洗。它可能不是由化粪池单独引起的。但这也可能是由安装以及污水系统引起的。是否是卫生洁具安装错误 或者风管有堵塞,下水道,有堵塞。另外,如果公共下水道的水槽的水比离开房子的管道高。或附近地区被淹 它可能会影响化粪池系统的流动性。

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

19 วันที่ผ่านมา
7 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ปลวก คืออะไร อ่าน 9 5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย อ่าน 9 6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ อ่าน 9 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ทนายความ อ่าน 9 4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon การจัดโต๊ะอาหารแบบbuffet อ่าน 9 10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ อ่าน 8 10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา