ดูดส้วมต้องทำบ่อยแค่ไหน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ดูดส้วมต้องทำบ่อยแค่ไหน
เคยสงสัยไหมว่าการดูดส้วมต้องทำบ่อยแค่ไหน เพราะบางบ้านอาจต้องทำทุก 6 เดือน บางบ้านอยู่นานเป็นสิบ ๆ ปี ยังไม่เคยต้องดูดส้วมสักครั้ง สาเหตุที่ส้วมเต็มนั้นมีด้วยกันดังนี้

1. ถังมีขนาดเล็กเกินไป ผู้ใช้งานอาจมีจำนวนมากเกินไปไม่พอเหมาะกับขนาดถังเก็บ ทำให้ส้วมเต็มเร็ว

2. มีน้ำซึมเข้าไป เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ส้วมเต็มเร็ว

แก้ปัญหาส้วมเต็มบ่อยด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เป็นระบบที่รวมบ่อเกรอะและบ่อซึมไว้ในถังเดียวกัน น้ำที่ผ่านกระบวนการในถังบำบัดน้ำเสียจะมีความสะอาดเพียงพอที่จะปล่อยลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะได้ แทนการซึมลงสู่ดิน

ถังบำบัดน้ำเสียประเภทนี้มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบไม่เติมอากาศ และแบบเติมอากาศ (Aerobic Bacteria) ซึ่งจะใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี ทำให้กระกวนการย่อยสลายสารอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีสภาพดินเป็นดินเหนียว น้ำซึมลงดินได้ยาก

อย่างไรก็ตาม เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังประเภทนี้ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนตกค้างมากเกินไปจนเกินคราบฝังแน่นในถัง จึงต้องสูบกากของเสียออกด้วยเช่นกัน เฉลี่ยประมาณ 3-5 ปี/ครั้ง

ดูดส้วม คืออีกหนึ่งการดูแลบ้าน และที่พักอาศัยของคุณ หากหมั่นทำความสะอาดและให้ความใส่ใจ นอกจากจะช่วยให้บ้านน่าอยู่แล้ว ยังเสริมสุขลักษณะที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยด้วย

รับเหมางานสูบส้วม

How often should you vacuum the toilet?
Ever wondered how often to vacuum the toilet? Because some homes may need to do this every 6 months, some homes stay for decades and never have to suck the toilet once. The reason why the toilet is full is as follows:
1. The tank is too small. The number of users may not be sufficient for the size of the storage tank. make the toilet fill up quickly
2. There is water seeping in. It is the main reason that the toilet fills up quickly.
Solve the problem of frequent toilets with prefabricated septic tanks
prefabricated septic tank It is a system that combines the septic tank and the seepage in the same tank. Processed water in a septic tank is clean enough to be discharged into a public sewer. instead of seeping into the soil
This type of septic tank is available in both non-aerated applications. and aerobic bacteria (Aerobic Bacteria), which uses oxygen to feed the bacteria to help accelerate biochemical reactions. This makes the organic waste degradation process more efficient than natural systems. Suitable for use in urban areas with clay soil conditions. Difficult to seep into the soil
However, to extend the service life of this type of tank and to prevent excessive sediment from forming beyond the ingrained stains in the tank Therefore, waste must be pumped out as well, averaging about 3-5 years/time.
Sucking the toilet is another way to take care of the house. and your accommodation If you keep cleaning and paying attention In addition to helping the house to be nice It also enhances good hygiene for residents as well.

รับเหมางานสูบส้วม

你应该多久抽一次马桶?
有没有想过多久抽一次马桶?因为有些家庭可能需要每 6 个月吸一次,有些家庭可以使用几十年,从不需要吸一次厕所。马桶满的原因如下:
1.水箱太小。对于储罐的大小,用户数量可能不够。使马桶快速填满
2. 有水渗入。这是马桶快速填满的主要原因。
用预制化粪池解决经常上厕所的问题
预制化粪池 它是将化粪池和渗流结合在一个池中的系统。化粪池中处理过的水足够干净,可以排放到公共下水道中。而不是渗入土壤
这种类型的化粪池可用于两种非充气应用。和需氧菌(Aerobic Bacteria),它使用氧气来喂养细菌,以帮助加速生化反应。这使得有机废物降解过程比自然系统更有效。适用于具有粘土条件的城市地区。难以渗入土壤
但要延长这类罐体的使用寿命 并防止在水箱中根深蒂固的污渍之外形成过多的沉积物 因此,废物也必须被抽出,平均约 3-5 年/次。
吸厕所是另一种照顾房子的方式。和你的住宿 如果你一直清洁和注意 除了帮助房子变漂亮 它还提高了居民的良好卫生习惯。

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา