ดูดส้วมกับ 4 วิธีแก้ส้วมตัน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ดูดส้วมกับ 4 วิธีแก้ส้วมตัน

หลายคนคงจะมีคำถามในใจว่าแล้วเมื่อไหร่คือเวลาที่เหมาะสมในการดูดส้วม เพราะถ้าปล่อยไว้นอกจากจะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตของคนในบ้านแล้วยังส่งผลต่อสุขลักษณะที่ไม่ดีด้วย ลองมาดูรายละเอียดของการดูดส้วมกัน

ดูดส้วมคืออะไร
ดูดส้วม คือ การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ออกมาจากร่างกายของบ้านคุณที่อยู่ในบ่อพัก ซึ่งส่วนมากแล้วจะอยู่ใกล้บริเวณห้องน้ำ รอบ ๆ ตัวบ้าน บ้านแต่ละหลังจะมีบ่อพักสิ่งปฏิกูลที่ต่างกันกันออกไป ทั้งเรื่องของขนาด และจำนวนที่มีภายในบ้าน

โดยบ่อพักจะฝังอยู่ในดิน เห็นได้เพียงฝาขนาดกลม ๆ ไม่ใหญ่เท่าจานกินข้าวเห็นจะได้ โดยส่วนมากจะเป็นแบบบ่อซึม คือ น้ำซึมออกตามร่อง และพื้นดิน เหลือเพียงกากเอาไว้ โดยน้ำบางส่วน มีโอกาสเต็มได้หลายกรณี ทั้งใช้งานมานาน หรือน้ำฝนเข้า แต่หากเป็นกรณีน้ำฝนเข้า ไม่นานก็จะแห้งไปเองได้ เพราะน้ำซึมออกไปตามพื้นดินนั่นเอง

อาการที่บ่งบอกว่าส้วมเต็มก็คือ ความผิดปกติของการใช้งานชักโครกที่อาจจะราดหรือกดแล้วลงช้า หรือไม่ลงเลย ถือเป็นสัญญาณที่ควรเรียกใช้บริการดูดส้วม

ชักโครกตันมีหลายสาเหตุ
แม้ว่าอาการข้างต้นจะเป็นหนึ่งอาการที่บ่งบอกถึงอาการส้วมเต็ม แต่จริง ๆ แล้วการที่ชักโครกเมือราดหรือกดแล้วทำงานช้ากว่าปกติ หรือที่เรียกว่า "ชักโครกตัน" นั้น ที่นอกเหนือจากการที่ส้วมเต็มแล้ว มีด้วยกันหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่ก็คือมีสิ่งของหล่นเข้าไปอุดตันในชักโครก เช่น สบู่ ผ้าอนามัย หรือกระดาษชำระ ทำให้เกิดการขวางทางน้ำ

รับเหมางานสูบส้วม

Suck the toilet with 4 ways to fix a clogged toilet

Many people will have the question in mind when is the right time to suck the toilet? Because if left in addition to making it difficult to live in the house, it also affects poor hygiene. Let's take a look at the details of the toilet suction.

What is toilet suction?

Sucking the toilet is to remove the sewage from the body of your home in the manhole. Most of which are located near the toilet area around the house. Each house has a different sewage pit. both matter of size and the number of homes

The manholes are buried in the soil. You can see only the round lid, not as big as a plate to eat. Most of them are in the form of seepages, i.e. the water seeps out in the grooves and the ground, leaving only the residue. by some water There are many possibilities. both used for a long time or rain water but if in the case of rain It will soon dry on its own. because the water seeps out on the ground

Symptoms that indicate that a toilet is full is Abnormalities in the use of the toilet that may be poured or pressed down slowly or not at all is a sign that a toilet suction service should be called.

There are many reasons for a clogged toilet.

Although the above symptoms are one of the most indicative of a full toilet, actually flushing when pouring or pressing is slower than usual. Also known as "tons of toilets" that, in addition to the toilets are full. There are many reasons. Most of the time, things get stuck in the toilet, such as soap, sanitary pads, or toilet paper. causing a water obstruction

รับเหมางานสูบส้วม

 

用4种方法吸马桶来修复堵塞的马桶

很多人都会有一个疑问,什么时候吸厕所合适?因为如果留在家里,除了难住,还会影响卫生。一起来看看马桶吸力的细节吧。

什么是马桶吸力?

吸马桶就是把你家身体里的污水在沙井里吸走。大部分都位于房子周围的厕所区附近,每个房子都有不同的污水坑。大小问题 和房屋的数量

沙井被埋在土壤中。只能看到圆盖,没有盘子那么大吃。大多为渗水形式,即水从沟渠和地面渗出,只留下残渣。一些水 有很多可能性。两者都使用了很长时间 或雨水 但如果在下雨的情况下 它很快就会自行变干。因为水会渗到地上

表示马桶已满的症状是 坐便器使用异常,可能倾倒或按压缓慢或根本不倒,这表明应调用抽水马桶服务。

马桶堵塞的原因有很多。

尽管上述症状是马桶已满的最明显表现之一,但实际上在倾倒或按压时冲洗比平时慢。又名“吨厕所”即,除此之外的厕所都满了。有很多原因。大多数时候,东西会卡在马桶里,比如肥皂、卫生巾或卫生纸。造成水阻塞

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา