ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป ต้องสูบส้วมไหม?

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป ต้องสูบส้วมไหม?

"สาเหตุที่แท้จริงของปัญหากดชักโครกไม่ลงในกรณีใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป รวมถึงเข้าใจหลักการทำงานพร้อมแนวทางแก้ไขและป้องกันที่ถูกต้อง"

เจ้าของบ้านหลายคนที่เคยอยู่อาศัยในบ้านหลังเก่าอายุเกินกว่า 20 ปีอาจคุ้นชินกับการเรียกใช้บริการสูบส้วมเมื่อเกิดปัญหาส้วมเต็ม ต่อมาเมื่อได้ย้ายมาอาศัยในบ้านหลังใหม่ซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป บางคนเจอปัญหากดชักโครกไม่ลง ในขณะที่บางคนใช้ห้องน้ำได้ราบรื่นดี แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดมักจะมีคำถามว่าควรเรียกใช้บริการสูบส้วมเหมือนเช่นเคยหรือไม่
อันที่จริงแล้วการสูบส้วมนั้น จะทำกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบดั้งเดิมคือ ระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม โดยการทำงานของบ่อเกรอะ-บ่อซึม น้ำเสียและกากของเสียจะไหลเข้าไปยังบ่อเกรอะก่อน กากของเสียจะตกตะกอนอยู่ในบ่อเกรอะและมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย ส่วนน้ำจะไหลต่อไปยังบ่อซึมแล้วค่อยๆ ซึมออกสู่ดิน แต่หากดินในบริเวณนั้นมีน้ำใต้ดินอยู่มากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำในบ่อซึมจะซึมออกไม่ได้ ทำให้บ่อทั้งสองเต็ม จึงต้องดำเนินการสูบส้วมออกเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

ในปัจจุบันบ้านใหม่ๆ มักจะใช้ระบบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งกากของเสียจะตกตะกอนไปที่ก้นถังและมีจุลินทรีย์ย่อยสลาย ส่วนน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยจุลินทรีย์แล้วจะถูกปล่อยออกไปทางท่อระบายน้ำสาธารณะ ถังบำบัดสำเร็จรูปจึงมีโอกาสเต็มได้ยาก อย่างไรก็ตามถังบำบัดสำเร็จรูปอาจเต็มได้เช่นกัน หากถังบำบัดมีขนาดเล็กเกินไปไม่สัมพันธ์กับปริมาณการใช้งาน หรือมีจุลินทรีย์น้อยเกินไปเนื่องจากมีการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นกรดหรือด่างรุนแรงในโถสุขภัณฑ์บ่อยๆ ทำให้จุลินทรีย์ตายไปเยอะจนย่อยสลายกากไม่ทัน
การหาสาเหตุของปัญหาที่กล่าวมา ในกรณีถังบำบัดมีขนาดไม่เหมาะสม ให้ลองคำนวณขนาดถังได้จากสูตร ขนาดถังบำบัดน้ำเสีย (ลิตร) = จำนวนผู้อยู่อาศัย x 0.8 x ปริมาณน้ำใช้ต่อคนต่อวัน (ลิตร) x 1.5 หากถังบำบัดมีขนาดเล็กเกินไปมากจากที่คำนวณได้ อาจพิจารณาเปลี่ยนถังบำบัดใหม่ ส่วนกรณีที่จุลินทรีย์มีไม่เพียงพอ ซึ่งสังเกตได้จากกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น การแก้ไขทำได้โดยการเติมจุลินทรีย์ลงในถังบำบัดโดยตรง หรือเติมผ่านโถสุขภัณฑ์ก็ได้ นอกจากนี้ควรลดความถี่ในการล้างห้องน้ำลง หรือเลือกใช้น้ำยาที่ไม่เป็นกรดหรือด่างรุนแรง

รับเหมางานสูบส้วม


using pre-treated tanks Do I have to smoke the toilet?

"The real cause of the problem of not flushing the toilet in the case of using a prefabricated septic tank including understanding the working principle and the correct solution and prevention"

Many homeowners who have lived in homes over 20 years old may be accustomed to calling for a flushing service when the toilet is full. Later, when moving to a new house with a prefabricated wastewater treatment system. Some people have trouble flushing the toilet. While some people use the bathroom smoothly. But in any case, there is always the question of whether or not to call the toilet pumping service as usual.

In fact, smoking the toilet to do with traditional wastewater treatment systems is Septic tank system - seepage pond By the work of the septic tank - the seepage pond Wastewater and sludge will flow into the septic tank first. The sludge will settle in the septic tank and have microorganisms to help decompose it. The water will continue to flow to the seepage and gradually seep into the soil, but if the soil in the area has a lot of groundwater, especially during the rainy season. The water in the seepage will not seep out. make both ponds full Therefore, the toilet must be pumped out for normal use.

At present, new homes Usually use a prefabricated septic tank system. which the waste will settle to the bottom of the tank and decompose microorganisms The water that has been treated by microorganisms is discharged through public sewers. The finished treatment tank has a chance to be difficult to fill. However, the finished treatment tank may be full as well. If the treatment tank is too small, it is not related to the amount of use. or there are too few microorganisms due to frequent use of strong acidic or alkaline toilet cleaners in the toilet bowl. causing a lot of microorganisms to die until the waste can't be digested in time

Finding the cause of the aforementioned problems In case the treatment tank is not the right size Let's try to calculate the tank size from the formula. Size of the septic tank (liters) = number of residents x 0.8 x the amount of water used per person per day (liters) x 1.5 if the septic tank is too small from the calculation May consider replacing the treatment tank with a new one. In cases where microorganisms are insufficient which can be observed from the stench that occurs Correction is done by adding microorganisms directly to the treatment tank. or can be filled through the toilet bowl Also, the frequency of flushing the toilet should be reduced. Or choose a solution that is not strongly acidic or alkaline.

รับเหมางานสูบส้วม

使用预处理罐 我必须在厕所抽烟吗?

《使用预制化粪池不冲马桶问题的真正原因》包括了解工作原理和正确的解决方法和预防措施”

许多居住在 20 岁以上房屋的房主可能习惯于在马桶已满时呼叫冲水服务。后来,当搬到带有预制废水处理系统的新房子时。有些人在冲马桶时遇到困难。而有些人使用浴室很顺利。但无论如何,要不要像往常一样打电话给抽水马桶服务,总是有问题的。

其实抽厕所 与传统的废水处理系统有关的是 化粪池系统-渗水池 通过化粪池的工作 - 渗水池 废水和污泥首先流入化粪池。污泥会沉淀在化粪池中,并有微生物帮助分解。水会继续流到渗水处,逐渐渗入土壤,但如果该地区的土壤有大量地下水,尤其是在雨季。渗液中的水不会渗出。把两个池塘都装满 因此,马桶必须抽水才能正常使用。

目前,新房 通常使用预制化粪池系统。废物将沉淀到罐底并分解微生物 经过微生物处理的水通过公共下水道排放。完成的处理槽有可能难以装满。然而,完成的处理罐也可能是满的。如果处理罐太小,则与使用量无关。或因经常使用强酸性或强碱性马桶清洁剂导致马桶内微生物过少。导致大量微生物死亡,直到废物不能及时消化

查找上述问题的原因 如果处理槽尺寸不合适 让我们尝试根据公式计算水箱尺寸。化粪池大小(升)=居民人数x 0.8 x 每人每天用水量(升)x 1.5 如果计算化粪池太小 可以考虑更换一个新的处理槽。在微生物不足的情况下 这可以从发生的恶臭中观察到 通过将微生物直接添加到处理罐中来进行校正。或者可以通过马桶装满 此外,应减少冲洗马桶的频率。或者选择非强酸性或碱性的溶液。

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา