8จุดที่ต้องตรวจเช็คเมื่อส้วมตัน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

8จุดที่ต้องตรวจเช็คเมื่อส้วมตัน

“ 8 จุดที่ต้องตรวจเช็ค เพื่อการแก้ปัญหาส้วมตัน ส้วมราดไม่ลง หรือใช้งานไม่ได้ อย่างตรงจุด”
เรื่องส้วมดูจะเป็นปัญหาที่หนักหนาอีกประการหนึ่ง ทั้งในขณะที่น้ำท่วมก็มักจะราดไม่ลง หรือแม้ว่านํ้าลดแล้วส้วมของเราก็มักยังเป็นปัญหาอยู่ อาจจะเป็นปัญหาดั้งเดิม หรือเป็นปัญหาเกิดใหม่ จึงขอสรุปรวมปัญหาที่เกิดกับส้วม และแบ่งจุดที่ควรตรวจเช็คออกเป็น 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.เช็คระบบของส้วมเรา ถ้าเป็นส้วมระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม
2.เช็คระดับของโถส้วม ถ้าอยู่ระดับต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับระดับบ่อเกรอะหรือถังส้วมสาเร็จรูป จะทำให้ระนาบของท่อส้วม ไหลไม่สะดวก หรือบางครั้งอาจจะมีอาการไหลย้อนกลับ โดยเฉพาะในยามนํ้าท่วมทำให้ระดับนํ้าตรงถังส้วมสูงกว่า ระดับโถส้วม เป็นอีกสาเหตุของการเกิดอาการ ราดไม่ลง หรือตอนกดนํ้าและราดนํ้าที่โถส้วมทำให้ในโถส้วมมีแรงดันสูงมากขึ้น หากนํ้าไม่สามารถไหลลงไปได้ก็จะเกิดอาการแรงดันย้อนกลับ ทำให้ของเสียทั้งหลายอาจกระฉอกขึ้นเปรอะเปื้อนได้
3.เช็คท่อส้วม เพราะอาจเกิดการแตก หรืออาจไปฝังในพื้นดิน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น และราดส้วมไม่ค่อยลง เพราะไปเกี่ยวข้อง กับสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างมาก
4.เช็คท่ออากาศ บางท่านอาจจะลืมใส่ท่ออากาศให้ส้วมหายใจ เวลาราดนํ้าจะราดไม่ลง
5.เช็คขนาดของบ่อเกรอะบ่อซึม หรือถังบาบัดสำเร็จรูป ว่ามีขนาดเล็กเกินไปหรือไม่
6.เช็คท่อส้วมว่ามีสิ่งอุดตันหรือไม่ อาจมีผู้ใช้งานบางท่านใส่สิ่งของที่ไม่น่าจะใส่ลงในโถส้วมหรือสิ่งของบางอย่างอาจจะลอยมากับนํ้าท่วม
7.เช็คการใช้งานของถังบำบัดสำเร็จรูปเพราะบางรุ่นบางยี่ห้อต้องใช้เครื่องมือกลเข้าปั่นอากาศเข้าไปช่วยการย่อยสลาย
8.เช็คท่อให้น้ำไหล ถังบำบัดสำเร็จรูปทุกยี่ห้อ จะต้องมีท่อน้ำไหลออกจากถังบำบัดสู่ท่อระบายนํ้าในบ้านเรา หรือสู่ท่อสาธารณะ จะต้องตรวจเช็คว่า ระดับของท่อที่ออกจากถังบำบัด ว่าต้องสูงกว่าระดับท่อระบายนํ้าเสมอ มิเช่นนั้น จะเกิดอาการ ไหลย้อนกลับได้เช่นกัน

รับเหมางานสูบส้วม

8 points to check when the toilet is clogged

“ 8 points to check to solve the problem of clogged toilets, toilets that don't pour down or don't work on the spot."

The toilet issue seems to be another serious problem. Even when the floods often do not pour down. Or even if the water recedes and our toilets are still a problem Maybe it's the original problem. or a new problem Therefore, we would like to summarize the problems that occur with the toilet. and divided the points that should be checked into 8 items as follows

1. Check the system of our toilet If a septic tank system - seepage pond

2. Check the level of the toilet. If the level is lower than or close to the level of the septic tank or the finished toilet tank This will cause the plane of the toilet pipe to flow inconveniently, or sometimes there may be backflow symptoms. Especially in times of flooding, the water level in the toilet tank is higher than the toilet bowl level, which is another cause of symptoms of not pouring down or when pressing and pouring water at the toilet, causing the toilet to have higher pressure. If the water is unable to flow into it, back pressure will occur. causing all the waste to spill up and become contaminated

3. Check the toilet pipe. because it may break or may be buried in the ground cause a bad smell and rarely poured the toilet down because of being involved with the external environment very much

4. Check the air duct. Some of you may forget to insert an air tube for the cesspool to breathe. When pouring water, it will not pour down.

5. Check the size of the septic tank or finished treatment tank that it is too small or not

6. Check the toilet pipe for blockage or not. Some users may have put things that are unlikely to fit into the toilet or some items may float in the flood.

7. Check the use of the finished treatment tank because some models and brands require mechanical tools to spin the air to help decomposition.

8. Check the water pipe. Ready-made treatment tanks of all brands There must be a water pipe that flows from the treatment tank to the sewer in our house. or to public pipelines must check that The level of the pipe leaving the treatment tank that it must always be higher than the sewer level, otherwise backflow may occur as well.

รับเหมางานสูบส้วม

 

马桶堵塞时的8个检查点

“ 8 点检查 解决马桶堵塞、马桶不倒水或现场不工作的问题。”

厕所问题似乎是另一个严重的问题。即使洪水时常不倾倒。或者即使水退了,我们的厕所仍然是个问题 可能是原来的问题。或者新的问题 因此,我们想总结一下马桶出现的问题。并将应该检查的点分为8个项目如下

1.检查我们厕所的系统 如果化粪池系统-渗水池

2.检查马桶的水平。如果水位低于或接近化粪池或成品马桶水箱的水位 这会导致马桶水管的平面流动不便,或者有时会出现倒流症状。尤其是在进水的时候,马桶水箱里的水位高于马桶的水位,这又是导致马桶不倒水或压倒水时,导致马桶压力升高的另一个原因。如果水无法流入,就会产生背压。导致所有废物溢出并被污染

3.检查马桶管。因为它可能会破裂 或者可能被埋在地下 导致难闻的气味 很少把马桶倒下来 因为被卷入 与外界环境非常

4. 检查风道。你们中的一些人可能忘记插入空气管让污水池呼吸。倒水时,它不会倒下来。

5.检查化粪池的尺寸 或成品处理槽 它太小或不是

6、检查马桶水管有无堵塞。一些用户可能将不太可能适合的东西放入马桶中,或者一些物品可能会漂浮在洪水中。

7.检查成品处理罐的使用情况,因为有些型号和品牌需要机械工具旋转空气来帮助分解。

8、检查水管。所有品牌的现成处理罐 我们家一定有水管从处理池流到下水道。或公共管道 必须检查 离开处理槽的管道液位 必须始终高于下水道水位,否则也可能发生回流。

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา