5 วิธีแก้ปัญหา ส้วมตัน ท่อตันด้วยตัวเองไม่ต้องง้อช่าง

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

5 วิธีแก้ปัญหา ส้วมตัน ท่อตันด้วยตัวเองไม่ต้องง้อช่าง
ชักโครกเต็ม ส้วมตัน ท่อตัน หนึ่งในปัญหาน่าเบื่อ แต่เมื่อไหร่ที่เจอก็ต้องแก้ไขกันไป ซึ่งตามจริง ปัญหาส้วมตัน ท่อตัน นี้เกิดจากการใช้งานของมนุษย์เราเองนี่ล่ะค่ะ ที่มักทิ้งขยะที่ย่อยสลายได้ยาก อย่าง ทิชชู่ ผ้าอนามัย เส้นผม ฯลฯ ลงไปทำให้อุดตันอยู่ภายในท่อ ขัดขวางการระบาย…เลยเกิดภาวะน้ำรอการระบายอยู่เต็มคอห่าน ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดหากปรับวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะ แต่หากเกิดปัญหาตันขึ้นมาแล้วจะทำยังไง ไม่ยากๆ ลอง 5 วิธีแก้ปัญหาส้วมตัน ท่อตัน ด้วยตัวเองที่เรามาบอกต่อในวันนี้กันค่ะ

1. ลูกยางปั๊ม
เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะ สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายวัสดุบ้าน หรือ ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป แต่…ออกจะเลอะตัวอยู่สักหน่อยนะคะ แหะๆๆ วิธีแก้ส้วมตัน ท่อตันก็ไม่ยากค่ะ เพียงแค่สวมหัวลูกยางลงในคอห่าน หรือ ท่อ จากนั้นออกแรงกดปั๊มเป็นจังหวะ เพื่อให้แรงอัดของลูกยางช่วยดันสิ่งอุดตันให้ไหลออกไป

2. โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์)
โซดาไฟ เป็นสารเคมีมีฤทธิ์เป็นกรด ก่อนใช้ควรเตรียมตัวให้พร้อมด้วยสวมผ้าปิดปาก แว่นตา และ ถุงมือยางนะคะ นำโซดาไฟมาละลายกับน้ำอุ่น แล้วราดลงในส้วมหรือท่อที่ตัน ปล่อยทิ้งไว้สักครู่ ให้โซดาไฟทำปฏิกิริยาสัก 1 – 2 ชั่วโมง จากนั้นให้ราดน้ำร้อน หรือ น้ำอุณหภูมิปกติ ก็ได้ (แต่น้ำร้อนจะช่วยล้างไม่ให้โซดาไฟจับกันเป็นก้อนอันจะสร้างปัญหาอุดตันตามมาได้) หรือ กดชักโครกซ้ำอีกครั้งค่ะ

3. น้ำยาล้างท่ออุดตัน (ก่อนใช้ควรเตรียมตัวให้พร้อมด้วยสวมผ้าปิดปาก แว่นตา และ ถุงมือยางนะคะ เพราะมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง)
เทน้ำยาล้างท่อครึ่งขวดลงไปในท่อหรือคอห่านที่อุดตัน ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงเทอีกครึ่งขวดตามลงไป ทิ้งไว้ประมาณ 20 – 30 นาที แล้วจึงราดน้ำตาม

4.ใช้สายงูเหล็ก
สายงูเหล็ก มีลักษณะเป็นเส้นโลหะยาวๆ ติดปลายด้ามจับสำหรับหมุน อุปกรณ์นี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างหรือร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปเลยค่ะ วิธีการแก้ปัญหาท่อตัน ส้วมตันด้วยสายงูเหล็ก ก็เพียงแค่แหย่งูเหล็กลงไปในคอห่าน หรือท่อที่ตันให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นหมุนด้ามจับไปมา สายโลหะจะคว้านดันสิ่งอุดตันออกไป ระหว่างหมุน สามารถราดน้ำลงไปช่วยล้าง หรือ ราดน้ำร้อนลงไปก็จะช่วยได้มากค่ะ

5. น้ำยาล้างจาน
ถือเป็นไม้อ่อน สำหรับเคสที่ท่อ หรือ ส้วมอุดตันไม่หนัก เท่านั้นนะคะ โดยเทน้ำยาล้างจานลงไปในส้วม หรือ ท่อที่อุดตัน ประมาณ 1 จอก แล้วทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที น้ำยาล้างจานก็จะไปจับเกาะสิ่งที่อุดตันภายใน ทำให้ภายในท่อลื่นขึ้น สิ่งอุดตันจะอ่อนตัว จากนั้นให้เทน้ำร้อนจัด ประมาณ 1 – 2 ลิตร เพื่อชะล้างน้ำยาล้างจานออกให้หมด จากนั้นให้กดชักโครก หรือ ราดน้ำตามอีกครั้ง

รับเหมางานสูบส้วม

 

5 ways to solve the problem of clogged toilets, clogged pipes by yourself, no need to use a mechanic

Full toilets, clogged toilets, clogged pipes, one of the boring problems. But when they meet, they must be solved, which, in fact, the problem of clogged toilets, clogged pipes, is caused by the use of our own human beings. that often throws hard-to-decompose waste such as tissues, sanitary napkins, hair, etc., to cause clogging inside the pipes obstructing the drainage…so there was a state of water waiting to be completely drained into the goose neck. These problems will not occur if the method of use is adjusted properly. But if there is a clogged problem, how to do it?

1. Rubber pump

It's the most popular method. They can be easily purchased at home material stores or in general supermarkets. But ... it's going to mess up a bit. Haha. How to fix the toilet? Tons of pipes are not difficult. Simply insert the rubber ball head into the gooseneck or tube, then apply pulsating pressure on the pump. To allow the compression of the rubber to help push the blockage to flow out.

2. Caustic soda (sodium hydroxide)

Caustic soda is an acidic chemical. Before use, be prepared to wear a mask, goggles and rubber gloves. Dissolve caustic soda with warm water. Then pour it into the toilet or clogged pipe. leave it for a moment Let the caustic soda react for 1 to 2 hours, then pour it with hot or normal water (but hot water will help flush the caustic soda from clumping, which can cause clogging problems) or flush again. Yes

3. Clogged pipe cleaner (Before using, you should prepare yourself and wear a mask, goggles and rubber gloves. because it is highly corrosive)

Pour half a bottle of pipe cleaner into the clogged hose or gooseneck. Leave it for about 30 minutes, then pour another half of the bottle into it. Leave it for about 20-30 minutes, then pour water accordingly.

4. Use a steel snake cable.

Steel snake cable looks like a long metal line. Attached to the end of the handle for turning This equipment can be purchased at any department store or general building materials store. How to solve the problem of clogged pipes The toilet is clogged with a steel snake hose. It simply thrusts the steel snake into the gooseneck. or clogged pipes as deep as possible Then turn the handle back and forth. The metal cable will pull the blockage out. During rotation, you can pour water into it to help wash or pour hot water into it, it will help a lot.

5. Dishwashing liquid

considered a softwood For cases where the pipes or toilets are not clogged, just pour about 1 cup of dishwashing liquid into the toilet or clogged pipes and leave it for about 30 minutes. make the inside of the pipe more slippery The obstruction is weakened. Then pour about 1-2 liters of very hot water to wash off the dishwashing liquid completely. Then flush the toilet or pour water again.

รับเหมางานสูบส้วม

 

解决马桶堵塞问题的5种方法,自己堵塞管道,无需使用技工

马桶满,马桶堵塞,管道堵塞,无聊的问题之一。但是遇到了就得解决,其实马桶堵、水管堵的问题,都是我们自己人用的造成的。经常会留下纸巾、卫生巾、头发等难以分解的废物,导致管道堵塞。排水不通……所以有水等着完全排入鹅颈的状态。如果使用方法调整得当,这些问题就不会出现。但是,如果出现大量问题,该怎么办?

1、橡胶泵

这是最流行的方法。它们可以在家居材料商店或一般超市轻松购买。不过……会有点乱。哈哈。马桶怎么修?吨管不难。只需将橡胶球头插入鹅颈管或管子,然后在泵上施加脉动压力。让橡胶的压缩有助于推动堵塞物流出。

2.烧碱(氢氧化钠)

苛性钠是一种酸性化学品。使用前,准备好佩戴口罩、护目镜和橡胶手套。用温水溶解烧碱。然后将其倒入马桶或堵塞的管道中。暂时离开它 让烧碱反应 1 到 2 小时,然后倒入热水或普通水(但热水有助于冲洗烧碱,以免结块,这会导致堵塞问题)或再次冲洗。是的。

3. 堵塞管道清洁器 (使用前应做好准备,戴好口罩、护目镜和橡胶手套。因为它具有很强的腐蚀性)

将半瓶管道清洁剂倒入堵塞的软管或鹅颈管中。放置约 30 分钟,然后将另一半瓶子倒入其中。放置约20-30分钟,然后相应地倒入水。

4. 使用钢蛇缆。

钢蛇电缆看起来像一根长长的金属线。附在手柄末端用于转动 该设备可在任何百货公司或一般建筑材料商店购买。如何解决管道堵塞问题 马桶被钢蛇软管堵塞。它只是将铁蛇推入鹅颈管。或堵塞的管道尽可能深 然后来回转动手柄。金属线会把堵塞物拉出来,在转动的时候,可以往里面倒水洗,或者倒热水进去,会有很大的帮助。

5. 洗碗液

被视为软木 对于水管或马桶没有堵塞的情况,只需将约 1 杯洗碗液倒入马桶或堵塞的水管中,然后放置约 30 分钟。使管道内部更滑 阻碍减弱。然后倒入约 1-2 升非常热的水,以完全洗掉洗碗液。然后冲马桶或再次倒水。

รับเหมางานสูบส้วม

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา