หลักการจัดสวนด้วยตัวเองง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ชุบชีวิตให้บ้าน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

หลักการจัดสวนด้วยตัวเองง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ชุบชีวิตให้บ้าน
สวนเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความสุขของการอยู่อาศัยในบ้านของคุณ ทำให้บ้านคุณดูสวยขึ้น และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ รู้อย่างนี้แล้วมามอบความสุขให้ตัวคุณเองและทุกสมาชิกภายในบ้านกันเถอะค่ะ
การจัดสวนเปรียบเสมือนแบคกราวน์ของบ้าน ถ้าคุณวาดภาพโดยไม่มีแบคกราวน์ รูปของคุณก็คงดูเหงาหงอยจืด ไร้ชีวิต หากเห็นเพื่อนบ้านมีสวนสวยๆแล้วอยากลองทำด้วยตัวเองดูบ้าง วันนี้เรามีคำแนะนำเกี่ยวกับไอเดียการจัดสวนด้วยตัวเองมาฝาก

เลือกต้นไม้อย่างไร
การเลือกต้นไม้จะเกี่ยวเนื่องกับสไตล์ที่เราเลือก โดยพื้นฐานของสวนทุกรูปแบบจะต้องมีต้นไม้ใหญ่เสมอ เพื่อเป็นหลักของสวนทั้งในด้านกายภาพที่ให้ร่มเงาแก่ไม้เล็กและผู้ใช้งาน และในด้านความสวยงามที่จะต้องเป็นจุดดึงสายตาในสวน นอกจากเลือกต้นไม้ที่ให้ดอกและใบสวยงามตามที่ชอบแล้ว ควรเลือกชนิดที่ไม่ผลัดใบเพื่อลดภาระการเก็บกวาด สิ่งสำคัญต่อมาคือกลุ่มไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ซึ่งจะช่วยเติมเต็มบรรยากาศในสวน ควรศึกษาฟอร์มต้นของแต่ละชนิดให้ดี ว่าโตเต็มฟอร์มแล้วเป็นแบบใด ขนาดเท่าไร หากพื้นที่บ้านมีขนาดเล็กหรือแคบควรหลีกเลี่ยงพืชประเภทใบใหญ่ ฟอร์มพุ่มแผ่กว้าง เพราะจะยิ่งทำให้พื้นที่ดูอึดอัด ความสนุกของการปลูกต้นไม้อีกอย่างคือ ควรเลือกไม้ที่ให้ดอกบ้างในบางเวลา ซึ่งนอกจากสร้างสีสันในสวนแล้ว ในแง่จิตวิทยายังทำให้ผู้ปลูกเลี้ยงมีใจจดจ่ออยู่กับสวนมากขึ้นด้วย

แหล่งหาซื้อต้นไม้และของแต่งสวน
ตลาดต้นไม้ใหญ่ๆในกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ จตุจักร ขายประจำทุกวันอังคารช่วงกลางคืนไปจนถึงวันพฤหัสบดี ริมถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ช่วงบางแค-บางใหญ่ ก็เป็นอีกแหล่งที่นักจัดสวนนิยมมาหาซื้อต้นไม้ไปตกแต่งสวน อีกแหล่งหนึ่งที่มีให้เลือกเยอะไม่แพ้กันคือ ถนนรังสิต-นครนายก ซึ่งละแวกนี้จะเน้นไม้ถุงราคาถูก ราคาเริ่มต้นเพียงต้นละ 3-5 บาท ไปจนถึงไม้ยืนต้นราคาหลักแสน ส่วนใครที่พอมีเวลาและกำลัง ลองไป ย่านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี มีต้นไม้สวยๆและราคาย่อมเยาให้เลือกมากมาย แต่หากคุณอยู่ตามต่างจังหวัดที่มีแหล่งต้นไม้ไม่มากนัก สามารถเข้าไปซื้อต้นไม้โดยตรงจากวิทยาลัยเกษตร หรืออดใจรอซื้อตามงานประจำปีของจังหวัด งานเกษตร ซึ่งมักมีต้นไม้จากแหล่งต่างๆมาให้เลือก หรือไม่ก็ลองมองหาพรรณไม้ท้องถิ่น ฝึกเพาะและขยายพันธุ์เอง ก็ยิ่งช่วยเพิ่มทักษะและสร้างความภูมิใจให้ตัวเองมากขึ้น

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


The principle of landscaping by yourself is simple, no hassle, bring life to the house.

The garden is another important part that fulfills the happiness of living in your home. make your home look more beautiful and a place to relax Knowing this, let's give happiness to yourself and all members of the house.

Landscaping is like the background of the house. If you draw without background Your picture will probably look lonely and lifeless. If you see your neighbors have beautiful gardens and want to try making them yourself. Today we have advice on ideas for gardening by yourself.

how to choose a tree

The choice of trees is related to the style we choose. Fundamentally, every type of garden must have large trees. To be the master of the garden in both the physical aspects that provide shade for the young plants and their users. and in terms of beauty that must be a point of interest in the garden In addition to choosing plants that produce beautiful flowers and leaves as you like. Should choose non-deciduous species to reduce the burden of cleaning. Next important are shrub and ground cover groups. This will help fill the atmosphere in the garden. Should study the early forms of each type well. That full-grown form and what size, if the space is small or narrow, should avoid large-leaf plants. wide spreading bush form Because it will make the area look uncomfortable. Another fun part of planting trees is Should choose plants that give some flowers at some time. which in addition to creating colors in the garden Psychologically, it also makes the grower more focused on the garden.

Where to buy plants and garden accessories

The big tree market in Bangkok and its surrounding provinces, including Chatuchak, sells regularly every Tuesday night until Thursday. Along Kanchanaphisek Road From Bang Khae - Bang Yai It is another popular source of gardeners to buy plants to decorate the garden. Another source that has a lot to choose from is equally good. Rangsit-Nakhon Nayok Road which in this neighborhood will focus on cheap bags Prices start at only 3-5 baht per tree, up to hundreds of thousands of perennial plants. For those who have the time and energy, try going to Dong Bang area, Prachinburi province. There are many beautiful and affordable trees to choose from. But if you are in the provinces where there are not many trees Can go directly to buy trees from the College of Agriculture Or wait to buy at the province's annual fair, agricultural event, which often has plants from various sources to choose from. Or try looking for local plants. Cultivate and propagate yourself It will increase your skills and make yourself proud more.

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


\
 

自己造景的原则很简单,没有麻烦,给房子带来生机。

花园是另一个重要的部分,可以满足您在家中的幸福感。让你的家看起来更漂亮 和放松的地方 知道了这一点,让我们给自己和家里的所有成员幸福。

景观美化就像房子的背景。如果你在没有背景的情况下画画 你的照片可能看起来很孤单和毫无生气。如果你看到你的邻居有漂亮的花园并想尝试自己制作。今天,我们有关于自己园艺想法的建议。

如何选择一棵树

树木的选择与我们选择的风格有关。从根本上说,每种类型的花园都必须有大树。在为幼苗及其使用者提供遮荫的物理方面成为花园的主人。并且在美丽方面必须是花园中的一个兴趣点 除了根据自己的喜好选择能产生美丽花朵和叶子的植物。应选择非落叶树种,以减轻清扫负担。下一个重要的是灌木和地被植物群。这将有助于填充花园中的气氛。应该好好研究每种类型的早期形态。那种成熟的形式和什么大小,如果房子很小或很窄,应该避免大叶植物。广泛传播的灌木形式 因为它会使该区域看起来不舒服。植树的另一个有趣部分是 应该选择有时会开花的植物。除了在花园中创造色彩之外 从心理上讲,这也使种植者更加关注花园。

哪里可以买到植物和花园配件

曼谷及其周边省份(包括乍都乍)的大树市场每周二晚上定期销售,直到周四。沿着 Kanchanaphisek 路 从 Bang Khae - Bang Yai 购买植物来装饰花园是园丁的另一个流行来源。另一个有很多选择的来源也同样好。兰实-那空那育路 在这附近将专注于便宜的包 价格从每棵树 3-5 泰铢起,高达数十万株多年生植物。对于那些有时间和精力的人,可以尝试去巴真府省的东邦地区。有许多美丽且价格合理的树木可供选择。但如果你在树木不多的省份 可以直接从农学院购买树木 或者等待在该省的年度博览会、农业活动上购买,那里通常有来自各种来源的植物可供选择。或者尝试寻找当地的植物。培养和传播自己 它会提高你的技能,让自己更加自豪。

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา