จัดสวนหน้าบ้านอย่างไรไม่ให้กวนใจเพื่อนบ้าน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

จัดสวนหน้าบ้านอย่างไรไม่ให้กวนใจเพื่อนบ้าน
การจัดสวนหน้าบ้าน เป็นอีกหนึ่งวิธีสร้างธรรมชาติในรอบบ้าน แต่ขึ้นชื่อว่าธรรมชาติ ย่อมเป็นธรรมดาที่จะไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือเป็นดั่งใจเรา จนบางครั้งเองต้นไม้ในบ้านเราก็มักออกนอกลู่นอกทางล้ำเข้าไปบ้านของเพื่อนบ้านหลังข้างเคียงบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งบางกรณีอาจจะถึงขึ้นเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทเลยก็ว่าได้
ในฐานะเจ้าของต้นไม้สีเขียวเหล่านี้ เราจึงควรเข้าไปทำ การจัดสวนหน้าบ้าน ข้างบ้าน ควบคุมดูแลให้ต้นไม้ในบ้านเราเป็นระเบียบเรียบร้อย มาดูกันว่าจะจัดสวนไม่ให้กวนเพื่อนบ้านของเราได้อย่างไรบ้าง
เริ่มจากสำรวจพื้นที่สวนของเราก่อนว่ามีขนาดพื้นที่แค่ไหน แล้วทำการวางผัง เลือกขนาดของพรรณไม้ให้สัมพันธ์กับขนาดของสวน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ไม่รบกวนเพื่อนบ้านแล้ว ยังทำให้ต้นไม้แต่ละต้นสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ อย่างเช่นหากบ้านไหนมีพื้นที่รอบบ้านมาก อาจจะปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นไม้ประธานได้ แล้วสอดแทรกด้วยไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน หรือสำหรับใครที่มีพื้นที่น้อย หรือมีเพียงพื้นที่ระเบียงอาจเลือกปลูกเป็นไม้กระถางขนาดเล็กแทน
เมื่อวางแผนผังและตำแหน่งของพรรณไม้ได้แล้ว สิ่งที่ควรเลือกลำดับถัดมาคือประเภทของพรรณไม้ ซึ่งควรเลือกไม้ที่มีทรงพุ่มไม่แผ่กิ่งก้านสาขาจนเกินไป เพราะอาจล้ำเข้าไปยังบ้านของเพื่อนบ้านได้ อีกทั้งเลือกพรรณไม้ชนิดที่ไม่ผลัดใบ ใบใหญ่ ร่วงน้อย ป้องกันเศษใบไม้ที่จะร่วงหล่น พลัดตกไปพื้นที่ข้างเคียง เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจซื้อควรศึกษาธรรมชาติของต้นไม้ชนิดนั้นๆให้ดีเสียก่อน
ตำแหน่งที่ปลูกเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึง หลีกเลี่ยงการปลูกไม้ยืนต้นไว้บริเวณริมรั้วที่ติดกับเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากรากชอนไชกำแพงบ้าน โดยปกติแล้วไม้ยืนต้นจะมีขนาดรากแผ่กว้างเท่ากับขนาดทรงพุ่ม หากต้องการปลูกจริงๆ อย่าลืมคำนวณเผื่อต้นไม้เจริญเติบโตด้วย
เมื่อเลือกที่จะมีพื้นที่สีเขียวดีๆไว้พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ก็อย่าลืมหมั่นสำรวจและคอยตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่บ้านของเราให้เป็นระเบียบ อยู่ในขอบเขต จะได้อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างมีความสุขนะคะ

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


How to arrange a front yard without disturbing the neighbors

front yard landscaping It is another way to create nature around the house. but reputed to be natural Naturally, it is not according to the rules or according to our will. Until sometimes the trees in our house tend to go out of the way and cross into the neighbor's house from time to time. which in some cases may even become a matter of controversy that has it all

As the owner of these green trees So we should go in and do it. Landscaping in front of the house, next to the house, controlling and taking care of the plants in our house to be tidy. Let's take a look at how we can keep our garden from disturbing our neighbors.

Let's start by examining the size of our garden. then do the planning Choose the size of the plants in relation to the size of the garden. which in addition to helping to not disturb the neighbors It also allows each tree to grow to its fullest potential. For example, if a house has a lot of space around the house May be planted perennials to be the president. Then inserted with shrubs, ground cover or for those who have little space. Or only the balcony area may choose to grow a small potted plant instead.

When planning and the location of the plants The next thing that should be chosen is the type of plant. Which should choose a canopy that is not too sprawling because it may penetrate into the neighbor's house Also choose non-deciduous plants, large leaves, less fall to prevent leaf fragments from falling. crashed into the surrounding area Therefore, before making a purchase decision, you should study the nature of that type of tree well.

Planting location is another thing to consider. Avoid planting perennials near fences next to neighbors. To prevent damage that may be caused by the roots of the wall of the house Usually, perennials have the same root size as the canopy. If you really want to plant Don't forget to calculate how much the tree grows.

When choosing to have a good green area to relax Do not forget to regularly survey and trim the trees in our home area to be organized and within the boundaries so that you can live with your neighbors happily.

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


 

如何在不打扰邻居的情况下布置前院

前院景观 这是在房子周围创造自然的另一种方式。但据说是天然的 自然,这不是按照规则,也不是按照我们的意愿。直到有时我们房子里的树往往会不时地穿过邻居的房子。在某些情况下,这甚至可能成为一个具有争议的问题

作为这些绿树的主人 所以我们应该进去做。造景在屋前,屋旁,控制和照顾我们屋里的植物,保持整洁。让我们来看看如何让我们的花园不打扰邻居。

让我们从检查我们花园的大小开始。然后做计划 根据花园的大小选择植物的大小。这除了有助于不打扰邻居 它还可以让每棵树都发挥其最大的潜力。例如,如果房子周围有很多空间 可种植多年生植物成为总统。然后插入灌木,地被植物或那些空间很小的人。或者只有阳台区域可以选择种植小盆栽植物。

在规划和植物位置时 接下来应该选择的是植物的类型。哪个应该选择一个不太蔓延的天篷 因为它可能会渗透到邻居的房子里 还要选择非落叶植物,叶片大,掉落少,防止叶片碎片掉落。撞向周边地区 因此,在做出购买决定之前,您应该好好研究一下这种树的性质。

种植地点是另一件需要考虑的事情。避免在邻居旁边的栅栏附近种植多年生植物。防止房屋墙根可能造成的损坏 通常,多年生植物的根部大小与冠层相同。如果你真的想种植 不要忘记计算树的生长量。

选择有一个良好的绿地放松时 不要忘记定期调查和修剪我们家乡区域内的树木,以便在边界内进行整理,以便您可以与邻居愉快地生活。

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา