ขั้นตอนการจัดสวน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ขั้นตอนการจัดสวน
1) การเลือกซื้อพรรณไม้ (Getting plant)
2) การปรับที่ (Grading)
3) การปรับหลุมปลูกต้นไม้ (Soil Preparation)
4) การกำจัดวัชพืช (Weed Control)
5) การวางก้อนหิน (Setting Stones)
6) การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน (Planting)
7) การปูหญ้า (Lawn Installation)
8) การปูทางเท้า (Laying pavements)
9) การตัดหญ้า, ให้ปุย, ฉีดยาฆ่าแมลง (Mowing, Fertilizing and Past Control)
10) การเก็บงานและส่งมอบงาน (Completed work)

หลังจากที่ปลูกต้นไม้เสร็จในระยะ 1 เดือนก่อนที่จะส่งงานมอบต่อเจ้าของบ้านควรจะมีการเจริญเติบโตของต้นไม้, โรคแมลง และต้องตัดหญ้าสม่ำเสมอ ถ้ามีต้นไม้ใดเกิดตายหรือชำรุดก็ควรเปลี่ยนให้เรียบร้อย
ถ้าหากมีปัญหาหรือสวนรกก็สามารถแก้ไขได้โดยการแตกหน่อ, ตอน, ตัดแต่ง ย้ายต้นถ้าแน่นไป จะช่วยให้สวนคงสภาพความสวยงามไว้ได้

 ติดต่อทีมงานจัดสวนlandscaping steps

1) Buying plants (Getting plant)

2) Adjustment (Grading)

3) Adjusting the holes for planting trees (Soil Preparation)

4) Weed control

5) Setting Stones

6) Planting perennials, shrubs and ground cover (Planting)

7) Lawn Installation

8) Laying pavements

9) Mowing, Fluffing, Spraying Insecticides (Mowing, Fertilizing and Past Control)

10) Collecting and delivering work (Completed work)

After planting the trees within 1 month prior to the handover, the homeowner should have tree growth, insect disease and regular mowing. If any trees are dead or damaged, they should be replaced.

If there is a problem or overgrown garden, this can be solved by sprouting, cutting, trimming, and transplanting if overcrowded. This will help the garden to maintain its beauty.

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


美化步骤

1)购买植物(Getting Plant)

2)调整(分级)

3) 调整植树孔洞(整地)

4) 杂草控制

5) 镶嵌宝石

6) 种植多年生植物、灌木和地被植物(种植)

7) 草坪安装

8) 铺设人行道

9) 割草、起毛、喷洒杀虫剂(割草、施肥和过去防治)

10) 收集和交付工作(已完成的工作)

在移交前 1 个月内种植树木后,房主应进行树木生长、病虫害和定期修剪。如果有任何树木死亡或损坏,则应更换它们。

如果有问题或花园杂草丛生,可以通过发芽、修剪、修剪和过度拥挤的移栽来解决。这将有助于花园保持其美丽。

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา