ข้อควรรู้เกี่ยวกับการ “จัดสวนด้วยตัวเอง”

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการ “จัดสวนด้วยตัวเอง”
ใครๆก็อยากมีสวนสวยๆไว้ในบ้านของตัวเอง แต่ก่อนจะมีนั้นก็ควรศึกษาข้อมูลให้เพียบพร้อม ปัจจุบันมีสื่อหลายช่องทางให้กลุ่มคนรักสวนได้เสพภาพหาแรงบันดาลใจของสวนสวย ทั้งไทยและต่างประเทศ ศึกษาวิธีการเลี้ยงต้นไม้อย่างไรให้ได้ผลดี ตลอดจนถึงคลิปวิดีโอการทำสวนอย่างละเอียด ฟังดูแล้วเป็นเรื่องง่าย แต่เชื่อว่าหลายคนอาจยังลำดับขั้นตอนไม่ถูกแน่ๆ ไม่ต้องห่วงครับ เรื่องราวไม่ได้ซับซ้อนแต่อย่างใด ว่าแล้วก็ลองอ่านคำแนะนำสำหรับผู้อยาก จัดสวนด้วยตัวเอง ในคอลัมน์นี้ได้เลย

เริ่มจากหาสไตล์ที่ชอบ จัดสวนด้วยตัวเอง
สไตล์ของสวนก็คือหน้าตาและบรรยากาศสวนที่เราอยากได้ เอกลักษณ์ของแต่ละสไตล์จะบ่งบอกผ่านทางโครงสร้างต่างๆ วัสดุที่ใช้ และพรรณไม้ จากการสำรวจตลาดต้นไม้ส่วนใหญ่ สไตล์ที่นิยมในปัจจุบันยังคงเป็นสวนอังกฤษ สวนป่าธรรมชาติ และสวนโมเดิร์นทรอปิคัล อาจเป็นเพราะถูกจริตกับคนไทย ของตกแต่งและต้นไม้หาซื้อได้ง่าย
นอกจากความชอบด้านรูปลักษณ์แล้ว หากยังไม่รู้ว่าเราเหมาะกับสวนสไตล์ใด ลองเปิดหนังสือแล้วคั่นสไตล์ที่ชอบไว้ หรือเซฟรูปจากอินเทอร์เน็ตแล้วลองพิมพ์มาวางดู จะทำให้คุณเห็นสไตล์ของตัวเองชัดขึ้น นอกจากนี้ควรดูเรื่องเวลาที่มีให้ต้นไม้ด้วยเช่นกัน ถ้าเป็นคนค่อนข้างยุ่ง ควรเลือกปลูกในจำนวนที่ดูแลได้ เลือกชนิดที่ดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก หรือถ้ามากก็ควรทำระบบรดน้ำช่วย แต่ถ้าคุณมีเวลาเหลือเฟือแล้วล่ะก็ สวนรูปแบบไหนก็สามารถทำได้แน่นอน

1. สวนอังกฤษ มีเอกลักษณ์ที่งานฮาร์ดสเคปตกแต่งสวนจะมีความโค้งมนในสไตล์วิกตอเรีย เช่นเฟอร์นิเจอร์สนาม แท่นน้ำพุ กระถางเอิร์น และปลูกพรรณไม้รูปทรงทอดเลื้อย แซมด้วยไม้ดอกตามฤดูกาล
2. สวนป่าธรรมชาติ เป็นการจัดสวนจำลองธรรมชาติของพรรณไม้เขตร้อนชื้น ประกอบด้วยโครงสร้างต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้ม ไม้พุ่ม และคลุมดิน โดยส่วนใหญ่คือเฟิน บีโกเนีย และมอสส์ ที่ขาดไม่ได้คือแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นให้สวน
3. สวนแนวทรอปิคัลโมเดิร์น มีโครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ดูเรียบง่าย เน้นการใช้สอยพื้นที่ โดยลดทอนรายละเอียดของต้นไม้เหลือแค่ที่จำเป็น มีกลิ่นอายของพรรณไม้เขตร้อนคอยช่วยลดทอนความแข็งกระด้าง

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


Things you should know about “Make your own garden”

Everyone wants to have a beautiful garden in their own home. But before there is, you should study the information thoroughly. Nowadays, there are many media channels for garden lovers to enjoy the inspiration of beautiful gardens. both Thai and foreign Learn how to raise a tree for good results. as well as detailed gardening video clips It sounds easy. But I believe that many people may not be sure the sequence of steps is correct. don't worry The story is not complicated at all. Then try to read the instructions for those who want. garden by yourself in this column

Start by finding a style that you like. garden by yourself

The style of the garden is the look and atmosphere of the garden that we want. The uniqueness of each style is indicated through its structures, materials and plants. The style that is popular today is still an English garden. natural forest park and a modern tropical garden Maybe it's because of being insulted by Thai people. Decorations and plants are readily available.

In addition to liking the appearance If you still don't know what style of garden we are suitable for. Try opening a book and bookmarking your favorite style. Or save an image from the Internet and try printing it and pasting it. This will allow you to see your own style more clearly. You should also look at the time available to the plants. If a person is quite busy Should be planted in a number that can be taken care of. Choose a type that is easy to care for. Or if a lot should be done with a watering system to help. But if you have time to spare Any type of garden can definitely be done.

1. English garden is unique in that the hardscape garden decoration is rounded in Victorian style. such as outdoor furniture, fountain stands, ern pots and plantings that are shaped like a creeper. Sam with seasonal flowers

2. Natural Forest Park It is a landscaping that replicates the nature of tropical plants. It consists of large, shady structures of trees, shrubs and ground cover, mainly ferns, begonias and moss.

3. Modern Tropical Garden There is a distinctive architecture structure that looks simple, emphasizing the use of space. By reducing the details of the tree to only what is necessary. There is an aura of tropical plants to help reduce the hardness.

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


你应该知道的事情 “打造自己的花园”

每个人都想在自己的家中拥有一个美丽的花园。但在此之前,您应该彻底研究这些信息。如今,有许多媒体渠道可供园林爱好者欣赏美丽园林的灵感。泰国和外国 学习如何养一棵树以获得良好的效果。以及详细的园艺视频剪辑 听起来很容易。但是我相信很多人可能不确定步骤的顺序是否正确。别担心 故事一点也不复杂。然后尝试阅读那些需要的人的说明。自己花园 在这一栏

从找到你喜欢的风格开始。自己花园

花园的风格是我们想要的花园的外观和氛围。每种风格的独特之处都体现在其结构、材料和植物上。今天流行的风格仍然是英式花园。天然森林公园 和现代热带花园 可能是因为被泰国人侮辱吧。装饰品和植物随手可得。

除了喜欢外观 如果您还不知道我们适合什么风格的花园。尝试打开一本书并为您喜欢的风格添加书签。或者从 Internet 保存图像,然后尝试打印并粘贴它。这将使您更清楚地看到自己的风格。您还应该查看植物可用的时间。如果一个人很忙 应该种植在可以照顾的数量。选择易于打理的类型。或者,如果应该用浇水系统做很多事情来帮助。但如果你有空闲时间 任何类型的花园绝对可以完成。

1、英式花园的独特之处在于硬景花园装饰是维多利亚风格的圆形。例如户外家具、喷泉基座、陶罐和藤蔓植物。山姆与时令鲜花

2. 天然森林公园 这是一种复制热带植物性质的景观。它由大而阴凉的树木、灌木和地被植物组成,主要是蕨类植物、秋海棠和苔藓。

3. 现代热带花园 有一个独特的建筑结构,看起来简单,强调空间的利用。通过将树的细节减少到仅需要的内容。有热带植物的气息,有助于降低硬度。

 

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา