เตรียมพื้นที่และลงมือปลูก

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

เตรียมพื้นที่และลงมือปลูก
จัดการเคลียร์พื้นที่ที่จะใช้จัดสวนให้เรียบร้อย เก็บเศษหิน ปูน ใบไม้ ต้นหญ้า และขยะต่างๆออกไปให้หมด ควรปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอ หรือเป็นเนินตามที่เราต้องการเสียก่อน หากไม่มากนักให้ใช้ทรายถมปรับระดับ แต่ในกรณีที่ต้องการถมสูงขึ้นมาควรเลือกใช้ดินคุณภาพดีที่ปลูกต้นไม้ได้ ลำดับของการปลูกคือลงไม้ประธานก่อน แล้วจึงตามด้วยไม้พุ่มและไม้คลุมดิน กำหนดบริเวณตามลักษณะพรรณไม้ที่จะปลูก ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ควรขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าดินที่หุ้มรากไม้โดยรอบอีก 10 เซนติเมตร และลึกกว่า 10-15 เซนติเมตร สำหรับต้นไม้เล็กก็เช่นกัน แต่จะขุดหลุมตื้นและแคบลงตามขนาด ในกรณีที่ต้นยังไม่แข็งแรงอาจใช้ไม้ไผ่หรือไม้สนเป็นไม้ค้ำให้ต้นที่ยังไม่ สูงมาก ควรระวังเรื่องระยะปลูกไม่ควรชิดกันมาก ต้องเผื่อไม้โต และสุดท้ายอย่าลืมเก็บรายละเอียดให้สวยงามด้วยการเก็บขอบแปลงด้วยไม้คลุมดิน หรือการโรยกรวด สิ่งเล็กๆเหล่านี้จะช่วยให้สวนของคุณดูดีขึ้นมากทีเดียว ข้อควรระวังอีกอย่างในการปลูกต้นไม้ใหม่ๆคือต้องหมั่นรดน้ำสม่ำเสมอ เพื่อให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็ว หากมีการปลูกไม้ยืนต้นให้ลงมือช่วงที่เข้าฤดูฝนใหม่ๆ ต้นไม้จะเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านได้เร็วและเต็มที่

การปลูกไม้ใบร่วมกัน
ด้วยความที่บ้านของผมค่อนข้างร่ม จึงปลูกไม้ใบเป็นหลัก ซึ่งการปลูกไม้ใบร่วมกันให้ได้ความสวยงาม ควรใช้ผิวสัมผัสและขนาดของทรงใบให้ดูแตกต่างกัน เช่น มุมริมกำแพงนี้ ต้นหลักคือจั๋ง ซึ่งใบใหญ่เป็นพิเศษ ไม้พุ่มที่อยู่รายรอบควรมีใบเล็กและหลายรูปทรง ผมเลือกใช้ทั้งฟอร์มที่ดูกลมของบีโกเนีย และฟอร์มที่เป็นเส้นของเล็บครุฑ ช่วยสร้างจังหวะที่ดูไหลลื่น

เทคนิคการใช้สี
การทำให้สวนที่มีแต่ไม้ใบดูไม่แบนและไม่รกครึ้มมาก สีคือตัวช่วยที่ดี แม้สวนของผมดูเหมือนมีแต่สีเขียว แต่ก็พยามจัดให้มีสีเขียวหลายเฉด อ่อนเข้มสลับกันไป บางจุดก็ใช้โทนสีที่เข้มกว่ามาขับให้เขียวดูโดดขึ้น เช่น การใช้พื้นหินเกล็ดสีเทาและฮาร์ดสเคปต่างๆในโทนสีน้ำตาลเข้ม

ศึกษาการจัดสวนจากไหน
ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือ ผมชอบไปเลือกซื้อหนังสือสวนจากร้านหนังสือมือสองที่จตุจักร นักจัดสวนต้นแบบของผมคือ คุณบิล เบนส์เลย์ ชอบสไตล์การจัดกลุ่มพรรณไม้ของเขา ซึ่งไอเดียต่างๆก็สอดคล้องกับการทำสวนเมืองร้อนของแถบบ้านเรา สามารถนำมาปรับใช้ได้ง่าย

การดูแลสวนหลังจัด
ถือเป็นเรื่องจำเป็นมาก เพราะการจัดสวนด้วยตัวเอง บางทีเราไม่ทราบว่าต้นที่เราปลูกไปอยู่ถูกที่หรือไม่ บ่อยครั้งต้องเปลี่ยนตำแหน่งตามสภาพของแสงที่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นหลังการจัดสวนก็ควรดูแลอย่างใกล้ชิด การเจริญเติบโตของพืชก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ ควรหมั่นแยกหน่อเมื่อเริ่มเห็นว่ากลุ่มต้นมีจำนวนมาก เพื่อลดภาวะธาตุอาหารไม่เพียงพอ

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


Prepare the area and start planting
Manage to clear the area that will be used for gardening, collecting all the rubble, mortar, leaves, grass and other garbage. The area should always be leveled. or as hills as we want first If not much, use sand filler to level. But in case of needing to fill up higher, should choose good quality soil that can grow trees. The order of planting is the main tree first. Then followed by shrubs and ground cover. Determine the area according to the plant species to be planted. If it is a large tree, a hole should be digged 10 centimeters larger than the surrounding soil and 10-15 centimeters deep. For small trees as well. but will dig a shallow hole and narrower in size In the event that the plant is not strong, bamboo or pine may be used as prop for the plant that is not very tall. Be careful about the planting distance should not be very close to each other. need for trees And lastly, don't forget to keep the details beautiful by keeping the edges of the plot with ground cover. or gravel These little things will make your garden look much better. Another caution when planting new plants is to be watered regularly. for the tree to recover faster If there are perennial plantings, do it during the new rainy season. The tree will grow and branch quickly and fully.
planting foliage together
as my house is quite shady Therefore, the main planting of leaves which planting leaves together to be beautiful The texture and size of the leaves should be used to look different, such as the corner of this wall. The main tree is Jung. which leaves a particularly large Surrounding shrubs should have small, multi-shaped leaves. I opted for both the round form of the begonias. and the linear form of the garuda nails Help create a flowing rhythm.
color technique
Making a leafy garden look less flat and not overly cluttered Color is a good helper. Even though my garden seems green But try to arrange several shades of green. light and dark alternately Some areas use darker tones to make the green look more striking, such as the use of gray scaled stone floors and hardscapes in dark brown tones.
Where did you study landscaping?
Most of them are books. I like to buy garden books from second-hand bookstores in Chatuchak. My master gardener, Bill Bensley, loved his style of grouping plants. The ideas are consistent with the tropical gardening of our country. can be easily applied
garden maintenance
It is very necessary because of landscaping by myself Maybe we don't know if the plant we planted is in the right place or not. Often, the position must be changed according to the changing lighting conditions. Therefore, after landscaping, it should be closely monitored. Plant growth is another important issue. Always separate the sprouts when you start to see that there are a lot of sprouts. to reduce nutrient insufficiency

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


准备区域并开始种植
设法清理将用于园艺的区域,收集所有瓦砾、灰浆、树叶、草和其他垃圾。该区域应始终平整。或者像我们想要的那样首先 如果不多,请 使用砂填料进行平整。但如需填高,应选择能生长树木的优质土壤。种植顺序是先种植主树。然后是灌木和地被植物。根据要种植的植物种类确定面积。如果是大树,要挖一个比周围土壤大10厘米,深10-15厘米的洞,小树也一样。但会挖一个浅洞,尺寸更窄 如果植株不健壮,可以用竹子或松树作为支撑,植株不是很高,注意种植距离不要太近。需要树木 最后,不要忘记通过用地面覆盖保持情节的边缘来保持细节的美丽。或砾石 这些小东西会让你的花园看起来更好。种植新植物时的另一个注意事项是定期浇水。让树恢复得更快 如果有多年生植物,请在新的雨季进行。这棵树会快速而完整地生长和分枝。
一起种树叶
因为我的房子很阴凉 因此,主要种植叶 把叶子种在一起才好看 应该使用叶子的纹理和大小来看起来不同,例如这面墙的角落。主要树是荣格。这留下了一个特别大的 周围的灌木应该有小而多形的叶子。我选择了海棠的圆形。以及garuda指甲的线性形式 帮助创造流动的节奏。
色彩技术
让绿树成荫的花园看起来不那么平坦,也不会过于杂乱 色彩是好帮手。即使我的花园看起来是绿色的 但尽量安排几种绿色。明暗交替 一些区域使用较深的色调使绿色看起来更醒目,例如使用灰色的石材地板和深棕色色调的硬景观。
你在哪里学的园林绿化?
其中大部分是书籍。我喜欢从乍都乍的二手书店购买园艺书籍。我的园丁大师 Bill Bensley 喜欢他对植物进行分组的风格。这些想法与我国的热带园艺是一致的。可以很容易地应用
花园维护
这是非常必要的 因为我自己造景 也许我们不知道我们种植的植物是否在正确的地方。通常,必须根据不断变化的光照条件改变位置。因此,景观美化后,应密切监测。植物生长是另一个重要问题。当您开始看到有很多豆芽时,请务必将豆芽分开。减少营养不足

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา