14 ข้อดี (และข้อเสีย) ในการสร้างสวนสวยในบ้าน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

14 ข้อดี (และข้อเสีย) ในการสร้างสวนสวยในบ้าน

1. ข้อเสีย – ไฟในสวน
เชื่อหรือไม่ว่าการติดไฟในสวนแบบนี้ทำให้สูญเสียค่าไฟฟ้าไปเยอะมาก ถ้ามีตัวเลือกล่ะก็ลองหาโคมไฟสนามที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนน่าจะช่วยประหยัดได้เยอะ

2. ข้อเสีย – ระวังเรื่องการคัดเลือกพรรณไม้
ราคาของไม้ดอกสวยๆ ที่เราเห็นกันตามร้านขายต้นไม้มักจะมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นก่อนจะลงมือปลูกหรือทำสวนควรคำนึงถึงปัจจัยข้อนี้ด้วย ยิ่งถ้าไม่มีเวลาดูแลรักษาล่ะก็อาจทำให้ต้นไม้ดอกไม้ที่เราซื้อมานั้นต้องตายไปนั่นก็เท่ากับว่าเราเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์

3. ข้อดี – เพิ่มความเป็นส่วนตัว
การทำขอบเขตโดยใช้รั้วกั้นอาณาเขตแบบนี้สามารถสร้างพื้นที่สวนส่วนตัวได้ดี เพียงเลือกดีไซน์รั้วที่คิดว่าเหมาะสมและดูสวยเข้ากับสวนของเราก็จะได้สวนส่วนตัวเอาไว้นั่งพักผ่อนแล้ว

4. ข้อดี – เพิ่มพื้นไม้ระแนงเป็นลานอเนกประสงค์
การจัดสวนให้ดูดีและน่าสนใจใช่ว่าจะปลูกแต่หญ้าเท่านั้น บางครั้งการต่อเติมพื้นที่เอนกประสงค์โดยทำพื้นด้วยไม้ระแนงแบบนี้ก็สร้างความน่าสนใจได้ไม่น้อย เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงแถมยังเพิ่มความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองได้พร้อมๆ กัน

5. ข้อดี – เล่นระดับสวน
การจัดสวนให้ดูสวยงามและน่าสนใจอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือ การเล่นระดับสวนให้มีความสูงต่ำดูแล้วเกิดมิติและมุมมองแปลกใหม่ อาจปลูกพืชคลุมดิน ไม้ดอก หรือไม้ประดับคละกันไปแล้วใช้โขดหินมาตกแต่งเพิ่มรับรองว่าสวยและน่าพักผ่อนมากๆ

6. ข้อเสีย – สวนน้ำพุ
เสียงน้ำพุกับสวนเขียวๆ นั้นเป็นของคู่กัน เพราะทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แต่การแต่งสวนด้วยน้ำพุแบบนี้ก็อาจทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานเช่นเดียวกัน ยังไงก็ลองพิจารณาหรือใช้ตัวเลือกอื่นๆ แทน แต่ถ้าสามารถรับได้และชอบมากๆ ก็ลุยต่อเลย

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


14 Advantages (and Disadvantages) of Creating a Beautiful Home Garden

1. Disadvantages – Garden Lights

Believe it or not, this kind of garden lighting costs a lot of electricity bills. If you have the option, looking for a solar powered bollard instead will save you a lot of money.

2. Disadvantages - Be careful about plant selection.

The price of beautiful flowers The prices we see in plant shops tend to be quite high. Therefore, before embarking on planting or gardening, this factor should be taken into account. Even if there is no time to take care of it, it may cause the flower plant that we bought it to die, that is, we waste money in vain.

3. Advantages – Increased Privacy

Creating a boundary using a boundary fence like this can create a great private garden area. Just choose a fence design that you think is suitable and looks beautiful with our garden and you will have a private garden to sit and relax.

4. Advantages - Add a slatted floor as a multipurpose yard

Making a garden look good and attractive is not about planting only grass. Sometimes adding a multi-purpose space by making a slatted floor like this can be quite interesting. Because it can be really useful and adds a feeling of warmth and friendliness at the same time.

5. Advantage – Play garden level

Making a garden look beautiful and interesting is another option. Playing at the garden level with a low height creates a new dimension and perspective. May plant ground cover plants, flowering plants or assorted ornamental plants and use rocks to decorate them to ensure that they are very beautiful and relaxing.

6. Disadvantages – Garden Fountain

The sound of the fountain and the green garden that belong together because it makes us feel closer to nature But decorating a garden with a fountain like this can also be a waste of energy. Either way, consider or use other options, but if you can afford it and like it a lot, then go for it.

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


创建美丽家庭花园的 14 个优点(和缺点)

1. 缺点——花园灯

信不信由你,这种庭院照明要花不少电费。如果您有选择,寻找太阳能护柱可以为您节省很多钱。

2. 缺点 - 选择植物时要小心。

美丽花朵的代价 我们在植物商店看到的价格往往相当高。因此,在开始种植或园艺之前,应考虑到这一因素。就算没有时间打理,也有可能让我们买的花草枯死,也就是白白浪费钱。

3. 优势——增加隐私

使用像这样的边界围栏来划分边界可以创建一个很棒的私人花园区域。只需选择一个您认为合适且与我们的花园一起看起来很漂亮的围栏设计,您将拥有一个可以坐下来放松的私人花园。

4. 优点 - 添加板条地板作为多功能庭院

让花园看起来漂亮和有吸引力不仅仅是种草。有时,通过制作这样的板条地板来增加多功能空间可能会非常有趣。因为它真的很有用,同时增加了一种温暖和友好的感觉。

5. 优势——玩花园关卡

使花园看起来美丽而有趣是另一种选择。在低高度的花园层面玩耍创造了一个新的维度和视角。可以种植地被植物、开花植物或各种观赏植物,并用岩石装饰它们,以确保它们非常美丽和放松。

6. 缺点——花园喷泉

喷泉的声音和绿色的花园 属于一起的 因为它让我们感觉更接近大自然 但是用这样的喷泉装饰花园也可能是浪费能源。无论哪种方式,请考虑或使用其他选项,但如果您负担得起并且非常喜欢它,那就去吧。

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา