10 วิธีการจัดสวยหน้าบ้านสวย ๆ

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

10 วิธีการจัดสวยหน้าบ้านสวย ๆ

1. เตรียมพื้นที่ในการจัดสวน ในที่นี้จะหมายถึงการสำรวจว่าหน้าบ้านของเรานั้นเหลือพื้นที่มากน้อยแต่ไหนในการจัดสวนมีเป็นพื้นที่พอจะทำให้เป็นสวนออกมาได้หรือไม่ ถ้าใครที่มีบริเวณบ้านเยอะก็อาจะได้เปรียบและคงจัดสวนได้ง่ายกว่า แต่ถ้าไม่มีเลยก็อาจจะยากทำได้เฉพาะการปลูกต้นไม้แขวน ไม้ประดับเล็ก ๆ เท่านั้นให้เป็นสวนเลยคงไม่ได้หากไม่มีพื้นที่
2. ออกแบบสวนหน้าบ้าน แม้ได้พื้นที่แล้วต่อไปก็ต้องลองมาออกแบบสวนกันก่อน โดยจะร่างลงในกระดาษ หรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้ว่าเราอยากจะเอาอะไรมาใส่ลงไปในสวนที่เราจะจัดในหน้าบ้าน เช่นจะมีน้ำพุ ต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ประดับกี่สายพัน ทำบ่อน้ำ ทำที่นั่งเล่นอ่านหนังสือ จิบกาแฟ เป็นต้น แต่การจะทำมุมต่างๆ ในสวนได้หลากหลายก็ต้องเป็นสวนขนาดกลางไปจนถึงสวนขนาดใหญ่จึงจะทำได้ถ้าเป็นสวนเล็ก ๆก็เป็นได้แบบสวนหย่อมน่า ๆ รักหน้าบ้านมากกว่ามันไม่เหมะแก่การจัดมุมใดๆ เลย
3. หาร้านขายพันธ์ไม้ เราจะต้องหาร้านขายพันธ์ไม้ที่มีความหลากหลาย และมีราคาขายที่ถูก บวกกับการได้ต้นไม่ดอกไม้ประดับที่จะมาจัดสวนนั้นเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงาม แข็งแรง ไม่อ่อนแอ เลี้ยงง่าย อีกอย่างหากเป็นร้านขายต้นไม้ที่อยู่ใกล้บ้านของเราจะยิ่งดีเพราะจะสะดวกในการไปซื้อและขนย้ายต้นไม่มายังบ้านเราด้วย หรือจะเลือกหาซื้อผ่านทางออนไลน์ตอนนี้ต้นไม้ก็มีขายในร้านออนไลน์แล้วนะ
4. วางแผนการปลูกต้นไม้ ก่อนที่จะซื้อมาเราก็ต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้ ดอกไม้ และไม้ประดับที่เราจะนำมาปลูกที่สวนนั้นเป็นต้นไม่ประเภทไหน หากทราบชื่อเลยจะยิ่งดีเพราะทำให้หาซื้อได้ง่าย รวมถึงดูทั้งการจะซื้อพวกกระถาง หินประดับ และของตกแต่งสวนอื่นๆด้วยกันที่หมด
5. เลือกซื้อต้นไม้ มาถึงขั้นตอนการเลือกซื้อต้นไม่จากการที่เราได้มีการวางแผนมาก่อนแล้วว่าจะซื้อต้นอะไรบ้าง ต่อไปก็มาถึงการเลือกต้นไม่ ดูให้ดี ๆ อย่าเอาต้นที่ใบเหลือง ๆ หากไม่ใช่สีปกติของพันธ์ไม้นั้น ๆ ดูว่าต้นไม้ได้รับปุ๋ยเพียงพอหรือไม่ ต้นมีความอุดมสมบูรณ์ดีขนาดไหน และที่สำคัญราคาเท่าไร เป็นราคากลางหรือไม่ เหมาะสมกับสภาพต้นไม้นั้น ๆ หรือไม่หากแพงเกินไปก็ควรต่อราคาถ้ายังไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนร้านที่จะซื้อเลย

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


10 ways to arrange a beautiful front of the house

1. Prepare the area for landscaping. In this case, it will mean to survey whether the front of our house has a lot of space left in the garden. Is there enough space to make a garden out or not? If someone has a lot of space in the house, they may have an advantage and it will be easier to arrange a garden. But if there is none, it may be difficult to only plant hanging plants. Only a small ornamental plant can be a garden without space.

2. Design the front yard Even if you already have space, you have to try to design the garden first. which will be outlined on paper Or on the computer that we want to put something into the garden that we will arrange in front of the house. like there will be a fountain medium sized tree Do not decorate a few thousand lines, make a pond, make a sitting area, read a book, sip coffee, etc., but to make different angles In a variety of gardens, it has to be a medium-sized garden to a large garden, so it can be done if it's a small garden. It can be a cute garden style. Love the front of the house more than it is not suitable for arranging any corner at all.

3. Find a shop selling plants. We will have to find a shop that sells a variety of plants. and has a cheap selling price Plus, getting an ornamental flower that will come to the garden is a tree that is beautiful, strong, not weak, easy to raise. Besides, if it is a plant shop near our home, it will be even better because it will be convenient to buy and carry. The tree did not move to our home. Or you can choose to buy online. Now the plants are available in online stores.

4. Plan the planting of trees. Before buying, we must first know that the trees, flowers and ornamental plants that we will be planting in the garden are not of any type. If you know the name, it's even better because it makes it easy to buy. Including looking at buying pots, ornamental stones and other garden decorations together.

5. Shop for trees. Coming to the process of buying a tree, not from the fact that we have planned before that what to buy. Next comes the selection of plants. Look carefully. Do not pick plants with yellow leaves unless they are the normal color of the plant. See if the plants are getting enough fertilizer. How fertile is the tree? And most importantly, how much is the price? Is it the middle price? Suitable for the condition of the tree or not, if it is too expensive, it should be negotiable, if not, then change the store to buy it.

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


0种方法来布置漂亮的房子前面

1. 准备用于景观美化的区域。在这种情况下,意味着调查我们房子的前面是否在花园中留下了很多空间,是否有足够的空间来制作花园?如果有人在房子里有很多空间,他们可能有优势,布置花园会更容易。但如果没有,可能很难只种植悬挂植物。只有小小的观赏植物,才能成为没有空间的花园。

2. 设计前院 即使你已经有了空间,你也必须先尝试设计花园。这将在纸上概述 或者在电脑上,我们想在花园里放一些东西,我们会在房子前面安排。就像会有喷泉 中型树 不要装饰几千条线,做一个池塘,做一个休息区,看书,喝咖啡等,而是要做出不同的角度 在各种花园中,必须是中型花园到大花园,所以如果是小花园也可以做到。它可以是一个可爱的花园风格。喜欢房子的前面,而不是根本不适合安排任何角落。

3. 找一家卖植物的商店。我们必须找到一家出售各种植物的商店。并且售价便宜 另外,拿到花园里来的观赏花是一棵漂亮的、强壮的、不弱的、容易养的树。另外,如果是我们家附近的植物店,那就更好了,因为它会很方便购买和携带。这棵树没有搬到我们家。或者你可以选择网上购买,现在这些植物可以在网上商店买到。

4. 计划植树。在购买之前,我们首先要知道我们将在花园里种植的树木、花卉和观赏植物不是任何种类的。如果你知道这个名字,那就更好了,因为它很容易买到。包括一起看买花盆、观赏石等园林装饰品。

5. 购买树木。谈到购买一棵树的过程,而不是因为我们之前已经计划好要买什么。接下来是植物的选择,仔细看。叶子发黄的植物,除非是植物的正常颜色,否则不要采摘。看植物是否得到了足够的肥料。这棵树有多肥沃?最重要的是,价格是多少?是中间价吗?适合树的条件与否,如果太贵,应该可以协商,如果不是,那就换商店买吧。

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา