5 ฮวงจุ้ยจัดสวน ช่วยเสริมมงคลตั้งแต่หน้าบ้าน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

5 ฮวงจุ้ยจัดสวน ช่วยเสริมมงคลตั้งแต่หน้าบ้าน

1. ไม่ปลูกต้นไม้ใหญ่ขวางประตูหน้าบ้าน
เริ่มในส่วนของสวนบริเวณหน้าบ้านกันก่อนเลย ซึ่งควรมีการจัดตกแต่งให้ดูโล่ง สบายตา ไม่รก และที่สำคัญไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่ขวางบริเวณประตูทางเข้า เพราะตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งจะเป็นการขวางกระแสพลังดี ที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน
หากมองอีกมุม การมีต้นไม้ขวางอยู่หน้าบ้านหรือทางเข้านั้น จะทำให้บังทิศทางของลม ส่งผลในเรื่องของการถ่ายเทอากาศ ฉะนั้นส่วนบริเวณหน้าบ้านควรเป็นต้นไม้พุ่มที่ไม่สูงมากนัก หรือหากต้องการที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่ Infinity Design ผ้าม่าน แนะนำให้ปลูกบริเวณหัวมุมหรือชิดซ้าย-ขาวจะดีกว่าค่ะ

2. เสริมด้วยต้นไม้มงคล
สำหรับต้นไม้ที่จะนำมาปลูกนั้น หากแซมด้วยต้นไม้มงคลเข้าไปบ้างก็คงจะดีไม่น้อย ซึ่งเพื่อนๆ สามารถดูต้นไม้มงคลต่างๆ
5 ต้นไม้เสริมดวง เสริมโชค ปลูกแล้วรวย
1. ต้นนางกวัก
หากบ้านไหนที่ปลูกต้นนางกวักนั้น จะเหมือนมีนางกวัก มากวักเงิน กวักทองและสิ่งดีๆ เข้าภายในบ้าน อีกทั้งยังเป็นต้นไม้ยอดนิยมของร้านค้าต่างๆ อีกด้วย เพราะเปรียบเสมือนเป็นการกวักลูกค้าเข้าร้าน ทำให้มีเงิน ทองเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนั้นเองค่ะ
2. ต้นโป๊ยเซียน
ถือเป็นต้นไม้มงคล ที่ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านแล้วจะดี มีโชคลาภ ซึ่งควรปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่า ต้นโป๊ยเซียนนั้น เป็นต้นไม้ของเทพเจ้า 8 องค์ ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัย และหากใครสามารถปลูกแล้วออกดอกได้ 8 ดอกนั้น จะทำให้มีโชคลาภเข้ามาอีกด้วยค่ะ
3. ต้นดาวเรือง
โดดเด่นด้วยสีเหลืองทองอร่ามของดอกไม้ มักนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือในบริเวณบ้าน ซึ่งช่วยในเรื่องของเงินทองและความเจริญรุ่งเรือง หากมีดอกออกเป็นจำนวนมาก ก็เปรียบเสมือนมีเงินทองอยู่เต็มบ้านนั้นเองค่ะ
4. ต้นเงินเต็มบ้าน
แค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่ามีเงินเต็มบ้าน ซึ่งเชื่อว่าหากปลูกไว้ที่บ้านนั้น จะช่วยให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งในเรื่องการงาน และ ในการใช้ชีวิต รวมไปถึงในเรื่องของเงินทองด้วยเช่นกัน ซึ่งต้นเงินเต็มบ้านนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
5. ว่านรวยไม่เลิก
เป็นอีกหนึ่งต้น ที่ได้ยินแค่ชื่อก็เป็นมงคลแล้ว ซึ่งว่านรวยไม่เลิกนั้น เป็นต้นไม้ประเภทไม้อวบน้ำที่สามารถดูแลได้ง่าย และมีความเชื่อว่าหากปลูกไว้บริเวณบ้านจะทำให้มีเงินทองและรวยไปตลอดเหมือนชื่อต้นไม้นั้นเองค่ะ

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


5 feng shui gardening Helping to add auspiciousness from the front of the house.

1. Do not plant large trees in front of the front door.

Let's start with the garden in front of the house. Which should be decorated to look open, comfortable, not cluttered, and most importantly, there should not be large trees blocking the entrance door. Because according to feng shui is considered a bad thing. This will block the flow of good energy. to enter the house

If you look at it from another angle, there is a tree blocking the front of the house or the entrance. will block the direction of the wind result in the matter of ventilation Therefore, the front of the house should be a shrub that is not very tall. Or if you want to plant a big tree, Infinity Design curtains, it is recommended to plant in the corner or to the left - white is better.

2. Added with auspicious trees

for the trees to be planted If Sam with some auspicious trees, it would be good, which friends can see various auspicious trees.

5 trees to enhance luck, enhance luck, plant and be rich

1. Nang Kwak tree

If the house where the Nang Kwak is planted It will be like having a lady beckoning, beckoning money, beckoning gold and good things. inside the house It is also a popular tree of various stores as well because it is like taking customers into the shop, causing money and gold to come in uninterruptedly.

2. Anise

regarded as an auspicious tree Planted in front of the house will be good and have a good fortune, which should be planted in the southeast. It is also believed that the anise It is a tree of 8 gods that protect the inhabitants. And if anyone can plant and flower 8 flowers that will bring good fortune to come with it.

3. Marigold

Distinguished by the glittering golden yellow of the flowers. They are often planted in front of the house or in the area of ​​the house. which helps in matters of money and prosperity If there are many flowers It is like having a full house of gold in it.

4. A house full of money

Just the name indicates that the house is full of money. which believed that if planted at home will help to prosper both in work and in life Including in the matter of money as well. The house full of money that originated in the Philippines here.

5. Wan Rich doesn't quit

is another To hear just the name is already auspicious. which rich does not quit It is a type of succulent plant that can be easily maintained. And there is a belief that if planted around the house will make money and rich forever like the name of the tree itself.

5 风水园艺 有助于从房子的前面增加吉祥。

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


1.不要在前门前种植大树。

让我们从房子前面的花园开始。装修要显得开阔、舒适、不杂乱,最重要的是不要有大树挡住大门。因为根据风水被认为是一件坏事。这会阻碍正能量的流动。进屋

如果从另一个角度看,房子或入口前面有一棵树 会挡住风的方向 导致通风问题 因此,房子的前面应该是一个不是很高的灌木。或者如果你想用Infinity Design窗帘种植一棵大树,建议种植在角落或左边,白色更好。

2. 增加了吉祥树

种树 如果山姆带些吉祥树就好了,哪位朋友可以看看各种吉祥树。

5棵树升财运,栽种发财

1. 囊果树

如果种植Nang Kwak的房子 这就像有一位女士在招手,在招手,招财,招财,招财。在屋子里面 它也是各种商店的热门树,因为它就像把顾客带进商店,让金钱和黄金不间断地进来。

2. 茴香

被视为吉祥树 栽在屋前会好运,宜栽在东南。也有人认为 茴香 它是保护居民的八神树。如果有人可以种植和开花 8 朵花,就会带来好运。

3. 万寿菊

以金黄色的花朵为特色。它们通常种植在房子的前面或房子的区域。这有助于金钱和繁荣的问题 如果有很多花 这就像里面装满了黄金。

4. 满屋子钱

光看名字就说明房子里有钱。相信如果在家里种植 将有助于繁荣 无论是在工作还是生活中 包括钱的问题。充满金钱的房子起源于这里的菲律宾。

5. 万富不退

是另一个 光听名字就已经是吉祥了。哪个富人不放弃 它是一种易于维护的多肉植物。并且有一种信念,如果在房子周围种植会像树本身的名字一样永远赚钱和富有。

 ติดต่อทีมงานจัดสวน


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา