สินเชื่อรถยนต์มีกี่แบบ ต่างกับสินเชื่ออื่นอย่างไร

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

สินเชื่อรถยนต์มีกี่แบบ ต่างกับสินเชื่ออื่นอย่างไร
หลายคนทราบกันดีว่า “สินเชื่อ” คือการยื่นขอกู้กับสถาบันทางการเงิน หรือธนาคารต่างๆ เพื่อนำเงินก้อนมาใช้จ่ายก่อนชั่วคราว มีหลากหลายประเภทและรูปแบบ แต่ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ หนึ่งในนั้นก็คือสินเชื่อรถยนต์ บทความนี้เลยจะขอพาไปทำความเข้าใจกับสินเชื่อรถยนต์กันอีกครั้งว่า สินเชื่อรถยนต์มีกี่แบบ และต่างกับสินเชื่ออื่นอย่างไรบ้าง
สินเชื่อรถยนต์ คือประเภทการขอสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

- สินเชื่อเช่าซื้อรถ ไม่ว่าจะเช่าซื้อรถใหม่ หรือเก่าก็ตาม
- สินเชื่อระบบไฟแนนซ์ การนำรถเข้าไปจำนองกับสถาบันการเงิน เพื่อแลกเป็นเงินสด

โดยทั้ง 2 รูปแบบนี้ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพราะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ คือการทำสัญญาการซื้อ-ขาย ระหว่างผู้ซื้อรถใหม่กับบริษัทจำหน่ายรถยนต์ ผ่านคนกลางคือ “สถาบันการเงิน หรือธนาคาร” ที่ให้บริการสินเชื่อ โดยสถาบันฯ ดังกล่าวจะจ่ายค่ารถยนต์ให้กับผู้ที่ขอสินเชื่อก่อน จากนั้นจึงทำสัญญาเพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อ ชำระเงินคืนให้กับทางสถาบันการเงินนั้นๆ เป็นรายเดือน ตามความสามารถและข้อตกลงระหว่างผู้ขอสินเชื่อกับทางสถาบันฯ
เมื่อชำระเงินครบจนหมดงวดสุดท้าย สถาบันการเงินหรือธนาคารที่เราทำสัญญาด้วยไว้ ก็จะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับผู้ขอสินเชื่อ สินเชื่อในลักษณะนี้จึงมีแง่ดีที่ช่วยให้คนอยากมีรถยนต์ สามารถซื้อรถได้โดยไม่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว
ส่วน สินเชื่อระบบไฟแนนซ์ การขอสินเชื่อประเภทนี้ จะต้องผ่อนชำระค่างวดรถให้หมดเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน ถึงจะนำรถไปเป็นทรัพย์สินจำนองกับสถาบันการเงิน หรือธนาคาร เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ จากนั้นผู้ขอสินเชื่อจะต้องผ่อนชำระจ่ายเงินคืนเป็นรายเดือนในอัตราที่ได้ทำสัญญาและตกลงไว้ โดยวงเงินที่จะได้รับ จะขึ้นอยู่กับการประเมินสภาพรถของสถาบันการเงิน ว่าเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ตามอายุการใช้งานจริง
สินเชื่อระบบไฟแนนซ์ จึงเป็นหนึ่งในสินเชื่อรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นมากในปัจจุบัน และยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีก เมื่อบางสถาบันการเงิน หรือธนาคาร อนุโลมให้ผู้ขอสินเชื่อที่ประสงค์จะขอกู้เงิน แต่ยังชำระค่างวดรถไม่หมด สามารถทำได้ ด้วยการยื่นขอ สินเชื่อแบบรีไฟแนนซ์เพียงแต่ผู้ขอสินเชื่อก็ต้องทำใจไว้หน่อยนึงว่า วงเงินที่จะได้ ย่อมลดน้อยลงไปตามการประเมินสภาพรถ และวงเงินที่ยังค้างจ่ายในการทำสินเชื่อเช่าซื้อรถ

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


How many types of car loans are there? How is it different from other loans?

Many people know that "credit" is applying for a loan with a financial institution. or various banks to bring a lump sum to spend temporarily There are various types and styles. But that is gaining popularity as the top One of them is car loans. This article would like to take you to understand car loans again. How many types of car loans are there? And how is it different from other loans?

car loan is a type of loan application with collateral It can be subdivided into two types as follows:

- Car hire purchase loans Whether leasing a new car or old

- credit system finance Bringing the car into a mortgage with a financial institution to exchange for cash

Both of these formats have both advantages and disadvantages. and clearly different objectives because of the car hire purchase loan is to enter into a buy-sell contract between a new car buyer and a car dealership through the middleman is “Financial Institutions or Banks” that provide credit services. Such institutions will pay for the car to the person who applied for the loan first. Then a contract is made for loan applicants. Pay back to the financial institution on a monthly basis according to the ability and agreement between the applicant and the institution.

When the payment is complete until the end of the last installment Financial institutions or banks with which we have contracts will transfer the ownership of the car to the loan applicant This type of loan is therefore optimistic that helps people want to have a car. Can buy a car without spending a large sum of money at once.

The finance system loan Applying for this type of loan Must pay in installments for the car in full before Even if the car can be used as a mortgage with a financial institution or a bank in order to turn it into cash for spending The loan applicant is then required to repay monthly installments at the contracted and agreed rate. by the amount to be received will depend on the car assessment of the financial institution whether it is an old car or a new car according to the actual age

credit system finance It is one of the most popular car loans nowadays. and even more popular When some financial institutions or banks allow credit applicants who wish to borrow money but still haven't paid the installment for the car, can do this by submitting an application Refinance loans, but loan applicants have to be mindful that amount to get would be reduced according to the assessment of the condition of the car and the amount still owed for car hire purchase loans

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


汽车贷款有几种类型?它与其他贷款有何不同?

很多人都知道,“信贷”就是向金融机构申请贷款。或各种银行 带一笔临时花 有各种类型和样式。但这作为顶部越来越受欢迎 其中之一是汽车贷款。这篇文章想带大家重新认识一下车贷。汽车贷款有几种类型?它与其他贷款有何不同?

汽车贷款 是一种带有抵押品的贷款申请 它可以细分为以下两种类型:

- 汽车租赁购买贷款 是否租赁新车 或旧

- 信用体系融资 将汽车抵押给金融机构 兑换现金

这两种格式都有优点和缺点。和明显不同的目标 因为汽车租购贷款 是签订买卖合同 在新车购买者和汽车经销商之间 通过中间人是 提供信贷服务的“金融机构或银行”。此类机构将汽车支付给最先申请贷款的人。然后为贷款申请人签订合同。根据贷款申请人与机构之间的能力和协议,按月向金融机构偿还。

付款完成时直到最后一期付款结束 与我们有合同的金融机构或银行 将把汽车的所有权转让给贷款申请人 因此,这种类型的贷款对人们想要拥有汽车持乐观态度。不用一次性花一大笔钱就可以买车。

金融系统贷款 申请此类贷款 必须分期付款才能全额付款 即使汽车可以作为抵押贷款给金融机构或银行,以便将其变成现金用于消费 然后,贷款申请人必须按合同约定的利率每月还款。按应收金额 将取决于金融机构的汽车评估 根据实际车龄是旧车还是新车

信用体系金融 它是当今最受欢迎的汽车贷款之一。甚至更受欢迎 当一些金融机构或银行允许信贷申请人借钱时 但还没有支付汽车的分期付款,可以通过提交申请来完成 再融资贷款,但贷款申请人必须注意 得到的数量 将根据对汽车状况的评估减少 以及仍欠汽车租赁购买贷款的金额

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา