สินเชื่อรถยนต์ธนชาต มีประเภทสินเชื่อถึง 4 ประเภท

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

สินเชื่อรถยนต์ธนชาต มีประเภทสินเชื่อถึง 4 ประเภท ครอบคลุมทุกแผนสำหรับผู้มีรถยนต์ ทั้งสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว, รถแลกเงิน, เล่มแลกเงิน หรือสินเชื่อรถยนต์ใหม่สำหรับผู้ต้องการซื้อรถ
ความใฝ่ฝันของพนักงานประจำ คงไม่พ้นการมีบ้านสักหลังหรือรถสักคัน แต่โดยทั่วไปอาจจะเล็งการผ่อนรถเป็นหลักก่อน เพราะใช้วงเงินน้อยกว่าผ่อนบ้าน ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ หลายธนาคารอาจเริ่มมีการชะลอการปล่อยสินเชื่อบ้างแล้ว แต่สำหรับสินเชื่อรถนั้น ทางธนาคารธนชาตได้ออกแผนสินเชื่อไว้ถึง 4 ประเภทเกี่ยวกับรถยนต์ ให้เลือกกันได้ตามคุณสมบัติที่เหมาะสม
สินเชื่อรถยนต์ธนชาติ มีให้เลือกถึง 4 ประเภท
สินเชื่อรถยนต์ใหม่
นี่คือผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อ (Leasing ลิสซิ่ง) สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถใหม่ (รถป้ายแดง) โดยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รู้ผลอนุมัติไว และยังสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตามต้องการ ผ่านการดูแลของเจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ที่เชี่ยวชาญของธนาคารฯที่พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดไฟแนนซ์ ให้บริการในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

- อัตราดอกเบี้ยต่ำ

- เงินดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 0% จากราคารถยนต์

- เลือกระยะการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน (7 ปี)

- อนุมัติผลรวดเร็วภายใน 1 วันทำการ

- สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

- รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน

- อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ

- ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)

- ค่าจดทะเบียนและค่าภาษีรถยนต์

ค่ามัดจำป้ายแดง

  •  
  •  ติดต่อเจ้าหน้าที่          


  • Thanachart Car Loan There are 4 types of loans, covering all plans for car owners. Both used car loans, money exchange cars, money exchange books or new car loans for people who want to buy a car.

Aspirations of a full-time employee Probably not having a house or a car. But in general, may be aimed primarily at car installments first. because the amount is less than the home loan which in this economic condition Many banks may have already started to slow down their lending. But for the car loan Thanachart Bank has issued 4 types of loan plans for cars. to choose according to the appropriate properties

Thanachart Auto Loans There are 4 types to choose from.

new car loan

This is a Leasing Leasing product for customers who want to buy a new car (red car) with a low interest loan. know the approval results quickly And you can also choose the installment period as you like. Through the supervision of the bank's specialized car loan officers who are ready to give advice on financing. Service in the area covering the whole country.

Product Features

- low interest rates

- Low down payment starting at 0% of the car price

- Choose a repayment term of up to 84 months (7 years)

- Quick approval within 1 business day

- Able to service all car dealers across the country

leasing conditions

- All types of cars, the leasing period is not less than 12 months and a maximum of not more than 84 months.

- The interest rate will be as agreed with the car dealer.

- Fees and expenses

- insurance premium (depending on the brand and type of car leased)

- Registration fee and vehicle tax

- Red label deposit

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


Thanachart 汽车贷款 有4种贷款类型,涵盖所有车主计划。对于想买车的人来说,无论是二手车贷款,货币兑换汽车,货币兑换簿还是新车贷款。

全职员工的理想 可能没有房子或汽车。但总的来说,可能首先主要针对汽车分期付款。因为金额少于房屋贷款 在这种经济条件下 许多银行可能已经开始放慢放贷速度。但是为了车贷 Thanachart 银行发布了 4 种汽车贷款计划。根据合适的属性选择

Thanachart 汽车贷款 有4种类型可供选择。

新车贷款

这是一款Leasing Leasing产品,适用于希望以低息贷款购买新车(红色汽车)的客户。快速了解审批结果 您也可以根据自己的喜好选择分期付款期限。通过银行的专业汽车贷款人员的监督,他们准备提供融资建议。服务区域覆盖全国。

产品特点

- 低利率

- 从车价的 0% 开始的低首付

- 选择长达84个月(7年)的还款期

- 1个工作日内快速审批

- 能够为全国所有汽车经销商提供服务

租赁条件

- 所有类型的汽车,租赁期不少于12个月,最长不超过84个月。

- 利率将与汽车经销商商定。

- 费用和开支

- 保险费 (取决于所租汽车的品牌和类型)

- 注册费和车辆税

- 红标押金

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา