สินเชื่อรถยนต์ ต่างจากสินเชื่อประเภทอื่นอย่างไร

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

สินเชื่อรถยนต์ ต่างจากสินเชื่อประเภทอื่นอย่างไร
อ่านเพิ่มเติม : ทำความรู้จักกับ สินเชื่อแต่ละประเภท
รูปแบบของสินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
คือการเช่าซื้อรถยนต์ตามปกติ โดยทำสัญญาซื้อขายกับทางบริษัทสินเชื่อ ผ่านทางโชว์รูม ซึ่งทางบริษัทสินเชื่อจะเป็นคนจ่ายค่าเช่าซื้อแทนคุณให้กับทางโชว์รูม แล้วให้คุณมาผ่อนชำระกับทางบริษัทสินเชื่อด้วยตนเอง ซึ่งสินเชื่อรถยนต์ในรูปแบบนี้ มีข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รถแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข
สินเชื่อระบบไฟแนนซ์
คือการที่เรามีรถยนต์อยู่แล้ว ผ่านการผ่อนชำระจนหมดพันธะเรียบร้อยแล้ว แต่คุณมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดจำนวนหนึ่ง จึงนำรถยนต์คันนี้เข้าไปจำนองกับบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อแลกเป็นเงินสดออกมาใช้จ่าย โดยนำรถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แล้วผ่อนจ่ายตามจำนวนที่ตกลงกัน โดยสามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท ทุกรุ่น และมีอัตราการประเมินราคาที่แตกต่างกันออกไปตามสายตาของช่าง และนายทุนในบริษัทนั้นๆ ซึ่งบางทีคุณอาจไม่ได้เต็มตามวงเงินที่ขอไป แต่ทางบริษัทประเมินให้ตามสภาพรถและอายุการใช้งาน เพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย
การขอสินเชื่อรถยนต์
ปัจจุบันการขอสินเชื่อรถยนต์ไม่ได้ยุ่งยากมากนัก เพราะมีเเหล่งเงินกู้หรือสถาบันการเงินที่ออกโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย เช่น ลดดอกเบี้ย ดาวน์ 0% ซึ่งการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ไม่ได้ต่างจากการขอสินเชื่อบ้านเลยคือ สถาบันการเงินเลือกลูกค้าที่มีเครดิตดี ไม่มีประวัติชำระหนี้ล่าช้าหรือค้างชำระ ถ้าใครเข้าข่ายถือว่ามีโอกาสที่จะขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านมากขึ้น โดยเฉลี่ยวงเงินสินเชื่อรถยนต์จะอยู่ประมาณ 75-85% ของราคารถ และระยะเวลากู้ก็จะประมาณ 12-72 เดือน โดยสถาบันการเงินจะอนุมัติได้ง่ายขึ้นหากคุณมีรายได้สม่ำเสมออย่างน้อย 3 เท่าของเงินค่างวดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน เพราะเเสดงว่าคุณมีความสามาร
ในการชำระค่างวดรถ
สินเชื่อรถยนต์ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่มักมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยที
กำหนดไว้แบบตายตัว ซึ่งจะถูกคำนวณให้เท่ากันในแต่ละเดือน และคงอยู่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยแบบนี้จะแตกต่างกับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ส่วนใหญ่จะพบในสินเชื่อเงินสดอยู่มาก เพราะไม่ว่าคุณจะโปะจ่ายเงินต้นให้ลดลงมากน้อยแค่ไหน แต่ดอกเบี้ยที่คุณได้รับนั้นจะไม่ได้ลดลงไปเลย จะมีผลดีก็เพียงแค่ระยะเวลาในการผ่อนชำระจะหมดเร็วขึ้นเท่านั้น เพราะเป็นการคำนวนดอกเบี้ยแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มสัญญาแล้วนั่นเอง

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


car loan How is it different from other types of loans?

Read more: Get to know each type of loan

car loan form

car hire purchase

is a normal car leasing. by making a purchase agreement with a credit company via showroom which the credit company will pay the rent on behalf of you to the showroom and then let you pay in installments with the credit company by yourself which car loan in this form There are different car ownership agreements according to the conditions.

credit system finance

is that we already have a car. through the installment payment until the bond is complete But you need some cash. therefore took this car into a mortgage with a finance company to exchange for cash to spend by taking the car as collateral and pay in installments according to the agreed amount It can be used with all types of cars, all models and has different valuation rates according to the mechanic's eyes. and investors in that company which perhaps you may not have reached the full amount requested But the company evaluates according to the condition of the car and the age of use. for the justice of both parties

Applying for a car loan

Nowadays, getting a car loan is not very difficult. Because there are loan sources or financial institutions that offer many discount promotions, such as reducing interest, 0% down payment, which car loan is not different from applying for a home loan. Financial institutions choose customers with good credit. No history of late or overdue payments If anyone is in the scope, there is a chance to apply for a car loan through more. On average, the car loan amount is about 75-85% of the car price and the loan term is about 12-72 months. It is easier for financial institutions to approve if you have a consistent income of at least 3 times the required installment. pay each month because it shows that you have the ability to pay the car installment

car loan It is a type of personal loan that usually has a fixed interest rate, that is, a fixed interest rate. which will be calculated equal each month and remain for the duration of the loan agreement

This interest rate is very different from the discounted interest rate that is often found in cash loans. because no matter how much you pay down the principal But the interest you earn will not decrease at all. There will be a good result, just the payment period will expire faster. Because it is a comprehensive interest calculation from the start of the contract itself.

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


汽车贷款 它与其他类型的贷款有何不同?

阅读更多:了解 每种类型的贷款

汽车贷款表格

租车购买

是正常的汽车租赁。通过与信贷公司签订购买协议 通过陈列室 由信用公司代您支付到陈列室的租金 然后你自己来跟信用公司分期付款。这种形式的汽车贷款 根据条件有不同的汽车所有权协议。

信用体系金融

就是我们已经有车了。通过分期付款直到债券完成 但是你需要一些现金。于是把这辆车抵押给了一家金融公司 换取现金消费 以汽车为抵押 并按约定金额分期付款 它可以用于所有类型的汽车,所有型号,并且根据机械师的眼睛具有不同的估价率。以及该公司的投资者 也许您可能没有达到要求的全部金额 但公司根据汽车的状况和使用年限进行评估。为了双方的正义

申请汽车贷款

如今,获得汽车贷款并不是很困难。因为有贷款来源或者金融机构提供很多优惠促销,比如减息、0%首付,这跟申请房贷没什么区别。金融机构选择信用良好的客户。没有逾期或逾期付款的历史 如果有人在范围内,就有机会通过 more 申请汽车贷款。平均车贷金额约为车价的75-85%,贷款期限约为12-72个月。如果你有稳定的收入至少需要分期付款的3倍,金融机构更容易批准. 每月支付 因为它表明你有能力支付汽车分期付款

汽车贷款 它是一种通常有固定利率的个人贷款,即固定利率。每月计算相等 并在贷款协议期间保持

该利率与现金贷款中常见的贴现利率非常不同。因为无论你支付多少本金 但是您赚取的利息根本不会减少。会有好的结果,只是付款期会更快到期。因为它是从合约本身开始的综合利息计算。

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา