ตลาดเงิน - ตลาดทุน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ตลาดเงิน - ตลาดทุน
สินเชื่อรถยนต์ครึ่งปีหด 20%
สมาคมเช่าซื้อเผย ยอดอนุมัติสินเชื่อครึ่งปี หด 15-20% ตามยอดขายรถยนต์ ลุ้นรัฐเร่งฉีดวันซีน คุมผู้ติดเชื้อได้ในอีก 3 เดือน ด้านตลาดรถมือสอง มองตลาดทรงตัว เหตุแบงก์เข้มปล่อยกู้ แม้คนซื้อยังมีอยู่
สินเชื่อรถยนต์ครึ่งปีหด 20%

“ความเสี่ยงหลักตอนนี้ อยู่ที่การเร่งฉีดวัคซีน ซึ่งหากคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้ต่ำกว่าหลักพันรายได้ ความต้องการซื้อรถยนต์และสินเชื่อที่อั้นอยู่น่าจะกลับมาเร็ว ส่วนแนวโน้มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) ขณะนี้มีมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ช่วยประคองลูกหนี้ระดับหนึ่งอยู่แล้ว”นายวิสิทธิ์กล่าว

ส่วนประเด็นอัตราค่าทวงถามหนี้นั้น นายวิสิทธิ์กล่าวว่า จริงๆ มีข้อตกเลงของธปท.และคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ (คกก.) แล้ว หลังจากหารือปีก่อน แต่ยังไม่ได้หารือกับธปท.เพิ่มเติม โดยรอนำเสนอต่อคกก.เพื่ออนุมัติ ในทางปฎิบัติบริษัทสมาชิกประกาศอัตราค่าทวงถามหนี้อยู่แล้ว แต่อาจจะมีต้นทุนดำเนินงานไม่เท่ากันในแต่ละแห่ง

นายภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการการรถยนต์ใช้แล้ว(Usedcar) หรือรถยนต์มือสองกล่าวว่า ภาพรวมตลาดรถยนต์ใช้แล้วในครึ่งแรกปี 2564 ยังทรงตัว แม้จะไม่เติบโตมาก แต่ไม่ถึงกับแย่นัก เพราะรถยนต์ใช้แล้วยังเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน แต่การที่สถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติ
สินเชื่อ ทำให้การทำตลาดไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ซึ่งปีนี้ ความต้องการซื้อรถยนต์ใช้แล้วมีจำนวนมาก เพียงแต่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน จึงทำให้ยอดขายรถยนต์ใช้แล้วทรงตัว

ส่วนแนวโน้มช่วงที่เหลือขึ้นกับการควบคุมสถานการณ์ของโควิด-19 และแนวโน้มของเศรษฐกิจด้วย โดยสมาคมฯ จะประเมินความต้องการซื้อรถได้ชัดเจนประมาณไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งต้นปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่า ตลาดรถยนต์ใช้แล้วปี 2564น่า จะมีความต้องการซื้อ 1.7-1.8 ล้านคันหรือคิดเป็นอัตราเติบโตราว 7% เมื่อเทียบจากปี 2563 ซึ่งความต้องการซื้อรถยนต์ใช้แล้วอยู่ที่ 1.6 ล้านคัน

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


Money Market - Capital Market

Semi-annual car loans shrink 20%

The hire purchase association Half-year loan approvals shrink 15-20% in line with car sales Win the state to accelerate the injection of the day scene Control the infection in the next 3 months in the used car market. look at the market is stable Due to intense bank lending Even if the buyer still exists

Semi-annual car loans shrink 20%

“The main risk right now at the speed of vaccination which if the number of infected people is controlled to be less than a thousand income The demand for cars and stagnant loans is likely to return quickly. As for the trend of non-performing debt (NPL), there are measures of the Bank of Thailand (BOT) to help support a certain level of debtors," said Mr. Wisit.

As for the issue of debt collection rates Mr. Wisit said that there was actually an agreement between the Bank of Thailand and the Debt Collection Supervisory Board (KorKor.) after discussing last year. but has yet to discuss further with the Bank of Thailand by waiting to be presented to the CCC for approval In practice, member companies have already announced the debt collection rate. But there may be different operating costs in each location.

Mr. Pinyo Thanawachraphon, President of the Association of Used Cars (Usedcar) or Used Cars, said Overall, the used car market in the first half of 2021 remains stable, although not growing much. But not so bad Because used cars are still an option for people. But financial institutions are strict in approval.

Credit makes the market not as flexible as it should be. This year, there is a lot of demand for used cars. Just ask for a loan that doesn't pass. As a result, used car sales were stable.

The rest of the trend depends on the control of the Covid-19 situation. and economic trends as well. The association will clearly assess the demand for car purchases around the last quarter of the year. Earlier this year, it was predicted that the used car market in 2021 should have a demand for 1.7-1.8 million vehicles, or a growth rate of around 7% compared to 2020, when the demand for used cars was 1.6 million. vehicle

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


货币市场 - 资本市场

半年车贷缩水20%

租购协会 半年贷款批准减少 15-20% 与汽车销售一致 胜利状态加速注入天景 控制未来3个月二手车市场的感染。看市场是否稳定 由于大量银行贷款 即使买家仍然存在

半年车贷缩水20%

“目前的主要风险 以接种疫苗的速度 如果感染人数控制在千人以下 对汽车和停滞不前的贷款的需求可能会迅速恢复。至于不良债务(NPL)的趋势,泰国银行(BOT)有措施帮助支持一定水平的债务人,”Wisit先生说。

至于讨债率的问题 Wisit 先生表示,泰国银行与债务催收监督委员会(KorKor.)在去年讨论后实际上达成了一项协议。但尚未与泰国银行进一步讨论 通过等待提交给 CCC 批准 在实践中,成员公司已经公布了收债率。但每个地点的运营成本可能不同。

二手车经营者协会(Usedcar)或二手车协会主席 Pinyo Thanawacharapon 先生说 总体而言,2021年上半年二手车市场保持稳定,但增长幅度不大。但没那么糟糕 因为二手车仍然是人们的选择。但金融机构审批严格。

信用让市场没有应有的弹性,今年二手车需求量很大。只要求不通过的贷款。因此,二手车销售稳定。

其余的趋势取决于对 Covid-19 局势的控制。以及经济趋势,协会将在今年最后一个季度左右明确评估汽车购买需求。今年早些时候曾预测,2021年二手车市场的需求量应为1.7-180万辆,相比2020年的160万辆,增长率约为7%。

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา