รู้จัก สินเชื่อรถยนต์ ไว้ กู้ได้ไม่ยุ่งยาก

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

รู้จัก สินเชื่อรถยนต์ ไว้ กู้ได้ไม่ยุ่งยาก

สินเชื่อรถยนต์ มีรูปแบบหลักๆอยู่สองรูปแบบ คือ 1 สินเชื่อเช่าซื้อรถ และ 2 สินเชื่อระบบไฟแนนซ์

1. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

2. สินเชื่อระบบไฟแนนซ์

ก็คือการที่เรามีรถยนต์อยู่แล้ว ผ่านการผ่อนชำระจนหมดพันธะเรียบร้อยแล้ว แต่คุณมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดจำนวนหนึ่ง จึงนำรถยนต์คันนี้เข้าไปจำนองกับบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อแลกเป็นเงินสดออกมาใช้จ่าย โดยนำรถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แล้วผ่อนจ่ายตามจำนวนที่ตกลงกัน

สินเชื่อรถยนต์ระบบไฟแนนซ์นี้ สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท ทุกรุ่น และมีอัตราการประเมินราคาที่แตกต่างกันออกไปตามสายตาของช่าง และนายทุนในบริษัทนั้นๆ ซึ่งบางทีคุณอาจไม่ได้เต็มตามวงเงินที่ขอไป แต่ทางบริษัทประเมินให้ตามสภาพรถและอายุการใช้งาน เพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย

วงเงินในการอนุมัติขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละบริษัทอีกด้วย ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 75-85% ตามราคาและสภาพรถ ระยะเวลาในการผ่อนชำระก็ยาวนานพอๆกับการผ่อนรถใหม่อีกครั้งเลยทีเดียว นั่นคือ 12-72 เดือนตามกำลังของผู้กู้

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องเตรียมไว้ นอกเหนือจากยอดเช่าซื้อที่รออนุมัติ มีดังนี้

ค่าโอนทะเบียนรถ
2. ค่าอากรแสตมป์
3. ค่าเบี้ยประกันภัย
4. ค่าภาษีรถยนต์
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


Get to know car loans, easy to borrow.

car loan There are two main forms: 1 car hire purchase and 2 financing loans.

1. Car hire purchase loans

2. Financing system

is that we already have a car. through the installment payment until the bond is complete But you need some cash. therefore took this car into a mortgage with a finance company to exchange for cash to spend by taking the car as collateral and pay in installments according to the agreed amount

This car loan system It can be used with all types of cars, all models and has a different appraisal rate according to the mechanic's eyes. and investors in that company which perhaps you may not have reached the full amount requested But the company evaluates according to the condition of the car and the age of use. for the justice of both parties

The approval limit depends on the promotion of each company as well. Most are at 75-85% depending on the price and condition of the car. The repayment period is as long as a new car loan, that is, 12-72 months according to the borrower's strength.

Other expenses to be prepared Other than the pending hire purchase amount are as follows:

1. Car registration transfer fee

2. Stamp duty

3. Insurance premiums

4. Car tax

5. Other expenses

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


认识车贷,轻松贷。

汽车贷款 主要有两种形式:1汽车租购贷款和2融资贷款。

1. 汽车租赁购买贷款

2. 融资体系

就是我们已经有车了。通过分期付款直到债券完成 但是你需要一些现金。于是把这辆车抵押给了一家金融公司 换取现金消费 以汽车为抵押 并按约定金额分期付款

这个车贷系统 它可以用于所有类型的汽车,所有型号,并且根据机械师的眼睛具有不同的评价率。以及该公司的投资者 也许您可能没有达到要求的全部金额 但公司根据汽车的状况和使用年限进行评估。为了双方的正义

批准限制也取决于每个公司的推广。大多数为 75-85%,具体取决于汽车的价格和状况。还款期和新车贷款一样长,也就是12-72个月,根据借款人的实力而定。

其他需要准备的费用 除待定租购金额外,如下:

1. 车牌过户费

2. 印花税

3. 保险费

4. 汽车税

5、其他费用

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา