ประกันสินเชื่อรถยนต์คืออะไร ทำไมต้องบังคับให้ทำ ?

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ประกันสินเชื่อรถยนต์คืออะไร ทำไมต้องบังคับให้ทำ ?

ถือว่าเป็นอะไรที่ผู้ขอสินเชื่อไม่ค่อยอยากจะได้สักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าคุณต้องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนั้น ๆ สำหรับประกันสินเชื่อรถยนต์ คือ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ ไม่ว่าจะเกิดเหตุใดก็ตามที่ไม่คาดฝันในระหว่างการผ่อนชำระ การมีประกันจะช่วยบรรเทาหนี้สินที่คุณกู้ยืมมานั้นเอง

ตามปกติประกันสินเชื่อรถยนต์หลาย ๆ สถาบันทางการเงินจะมอบข้อเสนอพิเศษพ่วงมา สิ่งนั้นก็คือประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ โดยผู้คนอาจไม่ได้ให้ความสนใจ และมองว่าไม่มีความจำเป็นก็ว่าได้ เนื่องจากจะต้องจ่ายเงินที่กู้ยืมมาเพิ่มจากจ่ายค่างวดรถแต่ละเดือนนั้นเอง เรียกได้ว่าหากจะต้องมาเสียเงินเพิ่มกับค่าประอีกก็มองว่าเป็นอะไรที่ดูไม่จำเป็นหรือคุ้มที่จะต้องจ่ายเอาเสียเลย

ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ประกันสินเชื่อรถยนต์จะมีมานำเสนอเฉพาะในกรณีที่คุณทำการซื้อรถยนต์แบบผ่อนชำระค่างวดแบบรายเดือนเพียงเท่านั้น สำหรับใครที่ซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดไม่มีการกู้ยืมสถาบันการเงินต่าง ๆ มากู้ชำระ ก็ไม่ต้องมีการทำประกันสินเชื่อรถยนต์แต่อย่างใด

ทำไมต้องมีประกันสินเชื่อรถยนต์ ?
เรียกว่าสถาบันการเงินมีความเสี่ยงสูงที่หนี้สินที่ปล่อยกู้ไปอาจสูญหรือมีปัญหา หากผู้กู้ยืมเกิดเหตุไม่คาดฝันในชีวิตนั้นเอง ซึ่งประกันสินเชื่อรถยนต์เป็นตัวแบกรับความเสี่ยงจากทางผู้ขอกู้ ป้องกันไม่ให้เกิดการสะดุดระหว่างการชำระเบี้ยและเพิ่มหลักประกันความมั่นใจ

ค่าประกันสินเชื่อรถยนต์ คือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเตรียมเงินไว้ในแต่ละเดือน นอกเหนือจากจำนวนเงินที่คูณต้องจ่ายชำระค่างวดรถในแต่ละเดือนนั้นเอง

บางบริษัทอาจมีข้อเสนอประกันชีวิตที่มากับรถยนต์ ที่จะช่วยตัดปัญหาหนี้ค้างชำระ คุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยทำการชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว พร้อมทั้งสามารถเลือกความคุ้มครองได้สูงสุดได้ถึง 8 ปี ซึ่งจะมีการคุ้มครองตามแผนดังนี้

การเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงอุบัติเหตุ
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
การทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
*โดยทุนประกันภัยจะลดลงตามวงเงินสินเชื่อในแต่ละเดือน และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


What is car loan insurance? Why do I have to do it?

It is considered something that the borrower does not want to get much. But it is unavoidable if you want to get a loan from that financial institution. For car loan insurance is life insurance for credit protection. No matter what unforeseen circumstances occur during the installments Having insurance will help alleviate the debt you've borrowed.

Usually, car loan insurance, many financial institutions will offer special offers. That is life insurance for credit protection. by which people may not pay attention and see that it is not necessary Due to the need to pay the loan to increase the payment of car installments each month itself. It can be said that if you have to pay more money and insurance fees, it is seen as something that is not necessary or worth paying for at all.

However, it must be understood that Auto loan insurance is only offered if you are purchasing a car on a monthly installment basis. For anyone who buys a car with cash, does not have a loan from various financial institutions to borrow, there is no need for car loan insurance at all.

Why do you need car loan insurance?

Referred to as a financial institution, there is a high risk that the borrowed debt may be lost or in trouble. If the borrower is unexpected in that life itself. which car loan insurance is the one that bears the risk from the borrower Prevents interruptions during premium payments and increases collateral confidence.

car loan insurance It is an expense that you have to prepare each month. In addition to the amount that must be multiplied to pay the car installments each month itself.

Some companies may offer life insurance that comes with the car. to help cut the problem of outstanding debt Car loan protection by making the premium payment only once and can choose coverage for up to 8 years, which will be covered under the plan as follows

death in all cases including accidents

Total permanent disability due to illness and accident

temporary total disability due to illness and accident

*The sum insured will decrease according to the credit limit each month. and depends on the conditions of each company

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


什么是车贷保险?为什么我必须这样做?

它被认为是借款人不想得到太多的东西。但是如果你想从那个金融机构获得贷款,这是不可避免的,因为车贷保险是信用保护的人寿保险。无论在分期付款过程中发生什么不可预见的情况 拥有保险将有助于减轻您借来的债务。

通常,对于车贷保险,很多金融机构都会提供特别优惠。那是信用保护的人寿保险。人们可能不会注意 并看到没有必要 由于需要支付贷款增加汽车分期付款每个月本身。可以说,如果要交更多的钱和保险费,就被看成是完全没有必要或者根本不值得付出的东西。

然而,必须明白的是 仅当您按月分期付款购买汽车时才提供汽车贷款保险。凡是用现金买车,又没有从各金融机构贷款的人,根本不需要买车贷保险。

为什么需要汽车贷款保险?

被称为金融机构,借入的债务可能会丢失或陷入困境的风险很高。如果借款人在那段生活中出乎意料。哪种汽车贷款保险是由借款人承担风险的 防止在保费支付期间中断并增加抵押品信心。

车贷保险 这是您每个月必须准备的费用。除了必须乘以每月支付汽车分期付款的金额。

一些公司可能会提供汽车附带的人寿保险。帮助解决未偿债务问题 车贷保障 只需缴付一次保费 并且可以选择长达8年的保障,这将在以下计划中得到保障

在所有情况下死亡 包括事故

因病完全永久性残疾 和事故

因病暂时完全残疾 和事故

*保额会根据每月的信用额度而减少。取决于每个公司的条件

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา