คุณสมบัติของผู้ทำประกันสินเชื่อรถยนต์

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

คุณสมบัติของผู้ทำประกันสินเชื่อรถยนต์
อายุ 15 – 64 ปี และอายุไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมระยะเวลาความคุ้มครอง
เป็นบุคคลธรรมดา
เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคาร
ระยะเวลาความคุ้มครอง ตั้งแต่ 1 – 8 ปี
ทุนประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท
ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม – สินเชื่อเช่าซื้อ
การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ
เอกสารประกอบการพิจารณา
ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม – สินเชื่อเช่าซื้อที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันอย่างสมบูรณ์
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
นอกจากนี้ประกันสินเชื่อรถยนต์ ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ หากเบี้ยประกันสินเชื่อที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ซึ่งต้องตรวจเช็กข้อมูลต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนอีกทีหนึ่ง ว่าประกันสินเชื่อรถยนต์ที่คุณเลือกสามารถลดหย่อนภาษีได้กี่บาท

ปัจจุบันบริษัทหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ แทบจะบังคับให้ทำประกันสินเชื่อรถยนต์เป็นเรื่องปกติ โดยในไทยมีบริษัทหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประกันสินเชื่อรถยนต์ ทิสโก้
ประกันสินเชื่อรถยนต์ – AIA
ประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ | ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส (Isuzu)
ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ Smile Car Extra by Prudential (ทีเอ็มบีธนชาต)
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย | กรุงศรี ออโต้ | สินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี นิวคาร์
กรมธรรม์ประกันภัย ฮอนด้า สไมล์โลน – Honda Leasing
ประกันสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี
ประกันสินเชื่อรถยนต์ scb
สุดท้ายนี้การเลือกซื้อรถยนต์สักคันมาใช้งาน ส่วนใหญ่ต้องมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งจะพ่วงมาพร้อมกับประกันสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่อยากจ่ายเงินเพิ่ม ทั้งนี้ต้องลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของประกันสินเชื่อรถยนต์กับการไม่ทำดู ว่าแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


Features of car loan insurers
Age 15 – 64 years old and not over 65 years old when including the coverage period
be a natural person
Be a customer of the bank's car hire purchase
Coverage period ranges from 1 – 8 years.
The minimum sum insured is 50,000 baht.
Customers must submit an application for group life insurance – hire purchase loans.
The health check-up is in accordance with the company's warranty consideration requirements.
Supporting Documents
Group Life Insurance Application Form – Hire purchase loan with complete information of the applicant.
Copy of ID card with certified true copy
in the case of foreigners Use a copy of your passport, visa and a copy of your work permit in Thailand (Work permit) with information up to date. and answer questions in the proclamation for foreigners
In addition, car loan insurance Tax deduction as well. which has the following requirements If credit insurance premiums with an insured period of 10 years or more can be used as a tax deduction of up to 100,000 baht, which must be checked carefully once more. that the car loan insurance that you choose can be tax deductible how many baht
Nowadays, companies or financial institutions are almost compulsory for car loan insurance. In Thailand, there are companies or financial institutions as follows:
Car loan insurance TISCO
Car loan insurance – AIA
Car Loan Insurance | Tri Petch Insurance Service (Isuzu)
Life insurance for loan protection Smile Car Extra by Prudential (TMB Thanachart)
Insurance Products | Krungsri Auto | Krungsri New Car Loan
Insurance Policy Honda Smile Lone – Honda Leasing
Car loan insurance Krungsri
scb car loan insurance
Finally, buying a car to use Most of them require loans from various financial institutions, which are attached to car loan insurance. This is something that people don't want to pay extra for. However, you must compare the pros and cons of car loan insurance with not doing it. that each type has different advantages and disadvantages

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


汽车贷款保险公司的特点
年龄 15 – 64 岁,包括保险期间不超过 65 岁
成为自然人
成为银行租车的客户
保障期为 1 – 8 年。
最低保额为 50,000 泰铢。
客户必须提交团体人寿保险申请——租购贷款。
健康检查符合公司的保修考虑要求。
证明文件
团体人寿保险申请表 - 租购贷款,提供申请人的完整信息。
身份证复印件 带有经认证的真实副本
在外国人的情况下 使用您的护照复印件、签证复印件和泰国工作许可证(工作许可证)的复印件以及当前信息。并回答外国人公告中的问题
此外,车贷保险 减税也是一样。有以下要求 保期10年以上的信用保险保费,如果可以抵税最高10万泰铢,一定要再仔细核对。您选择的车贷保险可以抵税多少泰铢
如今,公司或金融机构几乎都必须购买汽车贷款保险。在泰国,有以下公司或金融机构:
车贷保险太钢
汽车贷款保险 – AIA
汽车贷款保险 | Tri Petch Insurance Service (Isuzu)
保诚 (TMB Thanachart) 贷款保护人寿保险 Smile Car Extra
保险产品 | Krungsri Auto | Krungsri 新车贷款
保险政策 Honda Smile Lone – Honda Leasing
汽车贷款保险 Krungsri
scb汽车贷款保险
最后,买车使用 他们大多需要从各种金融机构贷款,这些贷款是附加在汽车贷款保险上的。这是人们不想支付额外费用的东西。但是,您必须将汽车贷款保险的利弊与不这样做进行比较。每种类型都有不同的优点和缺点

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา