ขั้นตอนการเช่าซื้อและขอสินเชื่อรถยนต์

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ขั้นตอนการเช่าซื้อและขอสินเชื่อรถยนต์

1. ผู้กู้แจ้งชื่อยี่ห้อ รุ่น ปี หรือรูปแบบรถที่ต้องการกับทางโชว์รูม ซึ่งทางโชว์รูมจะช่วยแนะนำเรื่องเตรียมเอกสารและพาไปทำเรื่องขออนุมัติกับฝ่ายสินเชื่อ

2. เมื่ออนุมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือนัดเซ็นต์สัญญา เช็คสภาพรถ เก็บหลักฐาน คัดลอกเลขเครื่องบนตัวถัง หลังจากนั้นก็ผู้กู้ไปโอนทะเบียน ทำเอกสารเดินเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้าย

3. บริษัทสินเชื่อชำระเงินให้เจ้าของรถหรือทางโชว์รูม เพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์รถให้กับบริษัทสินเชื่อ โดยระบุชื่อผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครองทะเบียนรถ

ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดของสินเชื่อรถยนต์ในแง่มุมต่างๆหากคุณมองว่าการเช่าซื้อเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยาก คุณก็สามารถเลือกจ่ายเป็นเงินสดได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆให้เป็นการสิ้นเปลือง

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
ใครอยากซื้อรถยนต์ใหม่โปรดอ่าน สินเชื่อรถยนต์คืออะไรและอยากซื้อรถใหม่ควรรู้อะไรบ้าง!?
สินเชื่อรถคือ

แม้ว่าในปัจจุบัน...

ราคาของรถยนต์จะลดน้อยลงจนอยู่ในระดับที่สามารถทำการจับต้องได้ ไม่เหมือนกับในอดีตที่ราคาแพงหูฉีกระดับที่ต้องร้องขอชีวิต

แต่การซื้อรถยนต์ใหม่สักคัน โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ซื้อด้วยเงินสดก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องรู้อะไรหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถยนต์คืออะไร!?

และมีเรื่องอะไรที่ควรรู้ก่อนทำการซื้อรถยนต์ใหม่สักครั้ง ถ้าหากใครกำลังหาข้อมูลเหล่านี้อยู่ล่ะก็ ลองมาติดตามอ่านจากบทความนี้กันได้เลยว่าสินเชื่อรถยนต์คืออะไร!? กันแน่เพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้พร้อมในการขอสินเชื่อรถยนต์คันใหม่กันได้อย่างราบรื่น...

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


The process of leasing and applying for a car loan
1. The borrower informs the name of the make, model, year or model of the desired car to the showroom. The showroom will help guide you on document preparation and take you to apply for approval with the credit department.
2. Once approved The next step is to make an appointment to sign the contract, check the condition of the car, collect evidence, copy the engine number on the body. After that, the borrower goes to transfer the registration. Complete the paperwork in the final step.
3. Loan companies make payments to car owners or showrooms. to transfer car ownership to a credit company by specifying the name of the hirer as the owner of the vehicle registration
These are all details of different aspects of car loans if you look at leasing as a bit of a hassle. You can also choose to pay in cash. So that you do not have to waste interest and other fees.
Citi Cashback Platinum Credit Card
Who wants to buy a new car, please read. What is a car loan and want to buy a new car, what should you know!?
car loan is

Although at present...
The price of the car will be reduced to an affordable level. Unlike in the past, where the price was expensive, the ears were torn to the level that had to beg for life.
But buying a new car Especially those who do not buy with cash, it is very necessary to know many things, whether it is a car loan!?
And what are some things you should know before buying a new car? If anyone is looking for this information. Let's follow and read from this article what is a car loan!? Of course, in order to get ready to apply for a new car loan smoothly...

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


租车和申请车贷的流程
1. 借款人向展厅告知所需车辆的品牌、型号、年份或型号。陈列室将指导您准备文件,并带您向信贷部门申请批准。
2. 一经批准 下一步就是预约签合同,检查车况,收集证据,复制车身上的发动机号。之后,借款人去转移登记。在最后一步完成文书工作。
3. 贷款公司向车主或展厅付款。将汽车所有权转让给信用公司 指明出租人的姓名为车辆登记的拥有人
如果您认为租赁有点麻烦,那么这些都是汽车贷款不同方面的详细信息。您也可以选择现金支付。这样您就不必浪费利息和其他费用。
花旗返现白金信用卡
谁想买新车,请阅读。什么是车贷想买新车,你应该知道什么!?
汽车贷款是

虽然目前...
汽车的价格将降低到可以承受的水平。与以往价格昂贵的地方不同,耳朵撕碎了不得不乞讨的水平。
但是买新车 尤其是不买现金的,很多东西是非常有必要知道的,车贷是不是!?
在购买新车之前,您应该了解哪些事项?如果有人正在寻找此信息。让我们跟随并阅读这篇文章什么是汽车贷款!?当然,为了准备顺利申请新车贷款...

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา