ขั้นตอนในการกู้เงินกับางธนาคารเพื่อซื้อรถ

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ขั้นตอนในการกู้เงินกับางธนาคารเพื่อซื้อรถ

1.เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน , สมุดเงินฝาก และ สเตทเม้นท์การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6เดือน , สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือน , สำเนารถยนต์คันที่ต้องการจะซื้อ ในกรณีที่ต้องการจะซื้อรถยนต์มือสอง

2.ติดต่อทำเรื่องกับธนาคารที่ต้องการจะกู้

3.ติดต่อเรื่องการเซ็นเอกสาร และรอผลอณุมัติจากทางธนาคารประมาณ 2-5วัน ในเวลาทำการซึ่งความช้าเร็วในการอณุมัติขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของธนาคาร

4.เมื่อได้รับการอณุมัติ ก็สามารถกู้เงินได้

ถ้าเป็นรถใหม่ก็จะนัดชำระเงินดาวน์ หรือนัดรับรถยนต์อีกครั้งในกรณีที่ไม่มีรถ

กรณีเป็นรถยนต์มือสอง ทางเต้นท์รถมือสองก็จะเรียกไปทำสัญญาซื้อ-ขายรถมือสอง ให้สมบูรณ์พร้อมชำระเงินดาวน์และรับรถไปใช้งานได้ทันที

ขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์ หรือ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

1.แจ้งรุ่น ปี ยี่ห้อ รถที่ทางเราต้องการจะซื้อ เพื่อให้ทางเข้าหน้าที่สินเชื่อทำการประเมิณยอดจัดไฟแนนซ์ให้ ปกติจะประมาณ 70-80% ของราคาซื้อขายซึ่งถ้ามีการตกลงที่จะจัดไฟแนนซ์ ต้องเตรียมเอกสารของตนเองและคนค้ำประกันเพื่อที่จะทำสัญญาเช่าซื้อ

2.นัดทำสัญญาและส่งเอกสาร ซึ่งการที่จะนัดทำสัญญานั้นสามารถเข้าไปทำสัญญาที่บริษัทหรือนัดทำสัญญาข้างนอกก็ได้ แต่เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะทำการถ่ายรูปรถ ลอกลายเลขเครื่อง เลขตัวถังไว้ประกอบการทำสัญญา

3. รอผลการอณุมัติ 2-5 วัน เวลาทำการ

4.เจ้าหน้าที่สินเชื่อแจ้งการอณุมัติ และจะทำการขอเล่มทะเบียนรถเพื่อที่จะไปโอนที่กรมขนส่งทางบกเมื่อได้มีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของบริษัท ทางบริษัทจะจ่ายเช็คให้กับผู้ซื้อทันที แต่ถ้าเป็นการโอนย้ายไฟแนนซ์เล่มของทะเบียนจะอยู่ที่ไฟแนนซ์เดิมหากผ่านการได้รับอณุมัติ ทางบริษัทจะจ่ายเช็คให้กับไฟแนนซ์เดิมในการปิดบัญชีเมื่อมีการปิดบัญชีเรียบร้อย แต่ทางลูกค้าต้องทำการเซ็นชุดโอนให้บริษัทเก็บไว้เพื่อรอเล่มจากไฟแนนซ์เดิมโอนเข้าบริษัทภายหลัง ถ้าหากเกิดการปิดบัญชีแล้วมีเงินเหลือ ลูกค้าก็จะได้รับเงินในวันที่ปิดไฟแนนซ์เดิม

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


Steps to get a loan with some banks to buy a car
1. Documents that need to be prepared include ID card, house registration, passbook and financial statements for the past 6 months, salary slip. or salary certificate, a copy of the vehicle you wish to purchase In case you want to buy a used car
2. Contact the bank that wants to borrow.
Contact for document signing And wait for approval from the bank about 2-5 days during business hours, which the speed of approval depends on the bank's review
4. Upon approval can borrow money
If it's a new car, the down payment will be scheduled. or arrange to pick up the car again in the event that there is no car
In the case of a used car The used car tent will call to make a contract to buy - sell used cars. Complete with down payment and get the car to use immediately.
The process of financing or car hire purchase loans
1. Inform the model, year, brand of the car that we want to buy. For the entrance to the loan page to assess the amount of financing, usually about 70-80% of the purchase price, if there is an agreement to finance You have to prepare your own documents and the guarantor in order to sign the hire purchase contract.
2. Make an appointment to make a contract and send documents In order to make an appointment to make a contract, you can enter into a contract at the company or make an appointment outside. But the loan officer will take pictures of the car. copy machine number Chassis number to accompany the contract
3. Wait for the approval result 2-5 working days
4. The credit officer notifies the approval. and will request for a vehicle registration book to be transferred to the Department of Land Transport when the ownership of the vehicle is transferred to the company The company will pay the check to the buyer immediately. But if it is a transfer of finance, the book of registration will stay at the original finance if it has been approved. The company will pay a check to the original finance for closing the account once the account has been closed. But the customer has to sign the transfer set for the company to keep in order to wait for the book from the original finance to be transferred to the company later. If the account is closed and there is money left Customers will receive money on the date of closing the original financing.

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


向一些银行贷款买车的步骤
1. 需要准备的文件包括身份证、户口本、存折和最近6个月的财务报表、工资单。或工资证明,您要购买的车辆的副本 如果您想购买二手车
2. 联系要借款的银行。
文件签署联系人 并在营业时间内等待银行批准约2-5天,批准速度取决于银行的审查
4. 经批准 可以借钱
如果是新车,则定金。或在没有车的情况下安排再次取车
在二手车的情况下 二手车帐篷会打电话来签订买卖二手车的合同。完成首付并立即使用汽车。
融资或汽车租赁购买贷款的过程
1. 告知我们要购买的汽车的型号、年份、品牌。用于贷款页面的入口评估融资金额,一般为购买价的70-80%左右,如果有协议融资 您必须准备自己的文件和担保人才能签署租购合同。
2. 预约签订合同并发送文件 为了预约签订合同,您可以在公司签订合同或在外面预约。但信贷员会拍下汽车的照片。复印机号码 合同随附的底盘号
3.等待审批结果2-5个工作日
4. 信贷员通知批准。并将在车辆所有权转让给公司时要求将车辆登记簿转让给陆路交通部 公司将立即将支票支付给买方。但如果是财务转移,经批准后登记簿仍为原财务。一旦账户被关闭,公司将向原始财务支付支票以关闭账户。但客户必须签署公司保留的转移集,以等待原财务账簿稍后转移到公司。如果账户被关闭并且还有钱 客户将在关闭原始融资之日收到款项。

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา