ก่อนจะกู้เงินซื้อรถ คุณรู้จักระบบสินเชื่อรถยนต์ดีพอหรือยัง ? จะได้ไม่โดนหลอกที่หลัง

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ก่อนจะกู้เงินซื้อรถ คุณรู้จักระบบสินเชื่อรถยนต์ดีพอหรือยัง ? จะได้ไม่โดนหลอกที่หลัง

ในปัจจุบันรถยนต์ที่ว่าเป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ก่อนนั้นการออกรถป้ายแดงนั้นจำเป็นจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการออกแต่ ณ ปัจจุบันนี้การออกกรถไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เพราะในสมัยนี้ได้มีแหล่งเงินกู้ในการออกรถป้ายแดงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆมากมาย แถมยังมีโปรโมชั่นสำหรับผู้กู้ที่ต้องการจะออกรถต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเงินกู้ และยังมีสินเชื่ออเนกประสงค์อีกมากมาย โดยที่เราจะไม่จำเป็นต้องจ่ายค่ารถยนต์ทั้งหมด ซึ่งในตอนแรกผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินดาวน์ก่อน ส่วนที่เหลือผู้ซื้อนั้นจะต้องผ่อนชำระส่วนที่เหลือเป็นงวดไปๆ เมื่อมีการผ่อนชำระครบแล้วทางผู้ออกสินเชือก็จะโอนกรรมสิทย์มาให้กับผู้ซื้อซึ่งเงินดาวน์รถส่วนใหญ่นั้นจะคิดเป็น 15-25 % ของราคารถทั้งหมด เรื่องของการดาวน์รถนั้นอาจจะมีเปอร์เซนในการดาวน์ตั้งแต่ 0-50 % แล้วแต่ละที่ ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้ามีเงินเดือน 15,000.-บาท แต่ไม่มีเงินเก็บ แต่มีความต้องการที่จะซื้อรถคันละประมาณ 500,000.- บาท ก็ต้องหาเงินดาวน์ในช่วงแรก 80,000-140,000 บาท ตามเปอร์เซนที่ได้กำหนดไว้ และการผ่อนรถนั้นก็ควรดูเรื่องของการรับภาระในการผ่อน ถ้าหากมีเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท ต้องไม่ควรผ่อนรถเกินกว่า 5,000 บาท ในแต่ละงวด และการกู้เงินเพื่อที่จะซื้อรถนั้นจะไม่สามารถกู้ซื้อได้เต็มราคารถ อย่างน้อยจะต้องมีเงินดาวน์รถขั้นต่ำ 5เปอร์เซนแต่การที่จะได้เงื่อนไขเงินดาวน์5 เปอร์เซนนั้น ผู้กู้จะต้องมีรายได้สุทธิมากกว่าค่าผ่อนชำระต่องวด3เท่าของค่างวด และคนที่จะมาค้ำประกันรถยนต์ จะต้องมีรายได้ มากกว่าค่างวดรถยนต์ถึง2เท่า ของรายได้สุทธิ และต้องมีเครดิตบูโรส่วนการวางเงินดาวน์ถ้ามีการว่างเงินดาวน์มาก ก็จะทำให้มีการผ่อนต่อเดือนที่น้อยลงอีกด้วย

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


before borrowing money to buy a car Do you know the car loan system well enough? will not be deceived on the back

In today's cars that are another factor that is very important in daily life. In the past, getting out of the red car had to cost a lot of money to get out, but now getting out of the car is not difficult anymore. Because in these days, there are many sources of loans for the issuing of various red car labels, whether Many banks or finance companies There are also promotions for borrowers who want to get out of many different cars. Whether it is in the matter of reducing the interest on the loan And there are many other general purpose loans. without which we do not need to pay for all the car In which the buyer must first pay the down payment. The rest of the buyer must pay the rest in installments. When the installment payment is complete, the issuer will transfer the ownership to the buyer, the down payment for most cars is 15-25% of the total car price. Regarding the down payment, there may be a percentage of down payment ranging from 0-50%, and each place is a simple example. If the salary is 15,000. -baht, but no savings But there is a need to buy a car for about 500,000.- baht, and have to find a down payment in the beginning. 80,000-140,000 baht according to the specified percentage And the installment of the car, it should look at the burden of the installment. If the salary is 15,000 baht, the car should not be paid more than 5,000 baht in each installment, and the loan in order to buy the car will not be able to recover the full price of the car. At least there must be a minimum down payment for the car. 5%, but in order to qualify for the 5% down payment, the borrower must have net income greater than 3 times the installment payment per installment. and the person who will come to

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


在借钱买车之前 你对车贷系统了解吗?不会被背面欺骗

目前,汽车是日常生活中另一个非常重要的因素。以前下红车要花很多钱才能下车,现在下车已经不难了。因为在这些日子里,各种红色车标的发放贷款来源很多,无论是 许多银行或金融公司 此外,对于想要摆脱许多不同汽车的借款人,还有促销活动。是否在降低贷款利息的问题上 还有许多其他通用贷款。没有它我们不需要支付所有的汽车 其中买方必须先支付定金。其余的买方必须分期付款。分期付款完成后,发行人将所有权转让给买方,大多数汽车的首付为汽车总价的15-25%。关于首付,可能会有0-50%不等的首付比例,每个地方都是一个简单的例子。如果工资是15000。- 泰铢,但没有储蓄 但是有需要50万左右买车.-泰铢,一开始还得找首付。80,000-140,000 泰铢,按指定百分比计算 而车的分期付款,就应该看分期付款的负担。如果工资为15,000泰铢,每期支付的汽车不应超过5,000泰铢,购买汽车的贷款将无法收回汽车的全部价格。至少必须有最低的汽车首付。5%,但为了有资格获得 5% 的首付,借款人的净收入必须大于每期分期付款的 3 倍。和来保车的人 必须有收入 车款的2倍以上 净收入 如果有很多首付,必须有一个信用局来支付首付 它也会使每月分期付款减少。000 泰铢按照指定的百分比 而车的分期付款,就应该看分期付款的负担。如果工资是15,000泰铢,每期支付的车款不应超过5,000泰铢,购买汽车的贷款将无法收回汽车的全部价格。至少必须有最低的汽车首付。5%,但为了有资格获得 5% 的首付,借款人的净收入必须大于每期分期付款的 3 倍。和来保车的人 必须有收入 车款的2倍以上 净收入 如果有很多首付,必须有一个信用局来支付首付 它也会使每月分期付款减少。000 泰铢按照指定的百分比 而车的分期付款,就应该看分期付款的负担。如果工资是15,000泰铢,每期支付的车款不应超过5,000泰铢,购买汽车的贷款将无法收回汽车的全部价格。至少必须有最低的汽车首付。5%,但为了有资格获得 5% 的首付,借款人的净收入必须大于每期分期付款的 3 倍。和来保车的人 必须有收入 车款的2倍以上 净收入 如果有很多首付,必须有一个信用局来支付首付 它也会使每月分期付款减少。每期000泰铢和贷款买车将无法借到车的全价。至少必须有最低的汽车首付。5%,但为了有资格获得 5% 的首付,借款人的净收入必须大于每期分期付款的 3 倍。和来保车的人 必须有收入 车款的2倍以上 净收入 如果有很多首付,必须有一个信用局来支付首付 它也会使每月分期付款减少。每期000泰铢和贷款买车将无法借到车的全价。至少必须有最低的汽车首付。5%,但为了有资格获得 5% 的首付,借款人的净收入必须大于每期分期付款的 3 倍。和来保车的人 必须有收入 车款的2倍以上 净收入 如果有很多首付,必须有一个信用局来支付首付 它也会使每月分期付款减少。

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา