เรื่องที่ต้องรู้หากจะขอทำสินเชื่อรถยนต์

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

เรื่องที่ต้องรู้หากจะขอทำสินเชื่อรถยนต์

บริการทำสินเชื่อรถยนต์ มีที่ไหนบ้าง?
บริการทำสินเชื่อรถยนต์ หลักๆก็คือแผนกสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์ในเครือของธนาคาร และบริษัทไฟแนนซ์ของค่ายรถยนต์แบรนด์ต่างๆ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขวงเงินอนุมัติสินเชื่อแต่ละแห่งรวมถึงดอกเบี้ย ระยะเวลาชำระหนี้ ก็จะแตกต่างกันออกไป ปกติเมื่อพิจารณาใช้บริการทำสินเชื่อรถยนต์ก็มักจะดูรายละเอียดดังที่กล่าวไปเป็นองค์ประกอบสำคัญ แต่นอกจากนี้ก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่สำคัญไม่แพ้กันด้วย

ขั้นตอนเบื้องต้นที่ในการขอสินเชื่อรถยนต์
1.แจ้งยี่ห้อ รุ่น ปี ของรถยนต์ที่ต้องการทำสินเชื่อ และเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อประเมินยอดจัดวงเงินสินเชื่อให้ เมื่อลูกค้าตกลงที่จะจัดสินเชื่อ รวมถึงเอกสารของผู้ค้ำประกันเพื่อทำสัญญาเช่าซื้อด้วย

2.นัดเซ็นสัญญาเช่าซื้อกับผู้ให้บริการทำสินเชื่อรถยนต์ และส่งมอบเอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะขอถ่ายรูปรถ และลอกลายเลขเครื่อง เลขตัวถังรถเพื่อประกอบการทำสัญญาเช่าซื้อ จากนั้นให้รอผลการอนุมัติประมาณ 2-5 วันทำการ

3.เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อขอเล่มทะเบียนตัวจริงไปโอนที่สำนักงานขนส่งฯ จากนั้น บริษัทไฟแนนซ์จะจ่ายเงินค่ารถให้ลูกค้า โดยลูกค้าก็จะโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทไฟแนนซ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และระบุชื่อผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครองรถในสมุดคู่มือทะเบียนรถ

เรื่องที่ควรทราบเมื่อต้องการใช้บริการทำสินเชื่อรถยนต์
สิ่งสำคัญคือ ควรพิจารณาเลือกผู้ให้บริการทำสินเชื่อรถยนต์ที่น่าเชื่อถือ เพราะเมื่อตัดสินใจเลือกไปแล้วต้องมีการติดต่อกันอยู่เสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นถ้าเลือกได้ก็เลือกแหล่งที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน ก็จะสร้างความมั่นใจตลอดช่วงเวลาที่ใช้บริการ

หลังจากผ่านการอนุมัติแล้วความสะดวกในการชำระค่างวดก็สำคัญเช่นกัน หากมีช่องทางการชำระได้หลากหลาย รวดเร็ว ก็จะเป็นผลดีมากกว่า ซึ่งในยุคนี้ก็มีช่องทางมากมายให้เลือกตามความสะดวกมากมายและช่วยในเรื่องการรักษาเวลาได้ด้วย อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ย เช่น Personal Loan ส่วนใหญ่จะเป็นแบบลดต้นลดดอก และมีข้อดีตรงที่ว่าหากลูกค้ามีเงินก้อน ก็สามารถนำมาจ่ายคืนก่อนกำหนดได้ แต่อัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่า และอาจมีระยะเวลาการผ่อนชำระที่สั้นกว่าสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


Things you need to know when applying for a car loan

car loan service Where is it?

car loan service The main thing is the bank's auto loan department or its affiliated finance company. and finance companies of various car brands which details about the number of credit limits for each loan including interest repayment period will be different Usually, when considering using a car loan service, they tend to look at the aforementioned details as an important element. But there are also other subtleties. equally important.

The preliminary steps in applying for a car loan

1. Inform the make, model, year of the car you want to make a loan. and prepare all documents ready for the credit officer to assess the amount of the credit limit When the customer agrees to arrange a loan Including the documents of the guarantor to enter into the hire purchase contract

2. Make an appointment to sign a hire purchase agreement with a car loan service provider. and deliver documents which the loan officer will ask to take a photo of the car and copy the machine number Vehicle body number for leasing contract Then wait for the approval result for about 2-5 working days.

3. The credit officer will notify the approval result. In order to request the original registration book to transfer to the Transport Office, then the finance company will pay for the car to the customer. The customer will transfer the ownership to the finance company as the owner. and specify the name of the hirer as the owner of the vehicle in the vehicle registration book

Things to keep in mind when looking for a car loan service

It is important to consider choosing a reliable car loan service provider. Because once a decision has been made, there must be constant contact on related matters. Therefore, if you can choose, choose a source that provides efficient service in every aspect, it will build confidence throughout the service period.

After being approved, the convenience of paying installments is also important. If there are multiple payment methods, it will be faster. In this era, there are many channels to choose from according to many conveniences and help in keeping time. Another thing is the interest rate issue. For example, most personal loans are discounted. And there is an advantage that if the customer has a lump sum can be repaid early But the interest rate could be higher. and may have a shorter repayment period than hire purchase loans, etc.

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


申请汽车贷款时你需要知道的事情

汽车贷款服务 它在哪里?

汽车贷款服务 主要是银行的汽车贷款部门或其附属财务公司。和各种汽车品牌的财务公司 其中详细说明了每笔贷款的信用额度,包括利息 还款期 会有所不同 通常,在考虑使用汽车贷款服务时,他们倾向于将上述细节视为重要因素。但也有其他微妙之处。同样重要。

申请汽车贷款的初步步骤

1. 告知您要贷款的汽车的品牌、型号、年份。准备好所有文件,供信贷员评估信用额度 当客户同意安排贷款时 包括担保人签订分期付款合同的文件

2. 预约与汽车贷款服务提供商签订租购协议。并交付文件 信贷员会要求给汽车拍照 并复制机器号 租赁合同车体号 然后等待批准结果大约2-5个工作日。

3. 信贷员将通知审批结果。为了要求将原始登记簿转移到运输办公室,然后财务公司将汽车支付给客户。客户将所有权转让给财务公司作为所有者。并在车辆登记簿上注明租用人的姓名为车辆的拥有人

寻找汽车贷款服务时要记住的事情

重要的是要考虑选择可靠的汽车贷款服务提供商。因为一旦做出决定,就必须经常就相关事宜进行联系。因此,如果可以选择,选择一个在各个方面都提供高效服务的来源,它将在整个服务期间建立信心。

获批后,分期付款的便利性也很重要。如果有多种支付方式,速度会更快。在这个时代,有很多渠道可以根据很多方便选择,有助于保持时间。还有一个就是利率问题,比如大部分的个人贷款都是打折的。并且有一个优势,如果客户一次性付清 可以提前还款 但利率可能会更高。还款期可能比租购贷款等短。

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 4 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา