4 ข้อควรรู้ในการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ มีอะไรบ้างที่ควรเตรียมตัว?

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

4 ข้อควรรู้ในการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ มีอะไรบ้างที่ควรเตรียมตัว?

1.แบล็กลิสต์ ถ้าติดก็ปิดก่อน
2.เตรียมเอกสาร แบบมืออาชีพ
ถ้าไม่มีประวัติหรือปิดเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มเตรียมเอกสารสำคัญได้เลยโดยเราขอแยกชุดเอกสาร สำหรับพนักงานประจำ และ อาชีพอิสระ ดังนี้

พนักงานประจำ
– สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ใบ
– สลิปเงินเดือน (สลิปคาร์บอน) ย้อนหลัง 6 เดือน หากไม่มี ให้ใช้ใบรับรองเงินเดือน
– สมุดบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อดูความสามารถในการชำระหนี้
หากไม่ค่อยได้อัพบุ๊ค สามารถใช้ Statement (ย้อนหลัง 6 เดือน) ที่ขอจากธนาคารได้เช่นกัน

อาชีพอิสระ (เช่น ค้าขาย)
– สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ใบ (ข้อนี้เหมือนพนง.ประจำ)
– ใบเสร็จ ใบส่งของ หลักฐานการซื้อขายทุกอย่าง ต้องเก็บไว้ยื่นไฟแนนซ์ ยิ่งครบ ยิ่งผ่านง่าย
– รูปถ่ายหน้าร้าน พร้อมใบเสร็จค่าเช่าที่ หรือ ภาพเพจ Facebook, IG หากขายของทางออนไลน์
– Statement หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 1 ปี เพื่อแสดงฐานรายได้ที่มั่นคง

3.ยอดดาวน์ (ยิ่งมาก ยิ่งดี)

เงินดาวน์ คือ เงินสดที่คุณต้องออกเงินซื้อรถเองเป็นส่วนแรก เมื่อหักลบจากราคารถแล้ว เหลือเท่าไหร่ ไฟแนนซ์จะนำยอดที่เหลือ (ยอดจัด)
ไปคูณเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อคิดยอดผ่อนชำระที่คุณต้องจ่ายต่อเดือน

4.ระยะเวลาผ่อนชำระ (ยิ่งน้อย ยิ่งดี)

นอกจากจำนวนเงินดาวน์ อีกปัจจัยที่มีผลต่อการคิดดอกเบี้ย คือ จำนวนงวดผ่อนชำระ ที่ยิ่งผ่อนนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูง โดยส่วนมากจำนวนงวดที่นิยมกันจะอยู่ที่ประมาณ 48 เดือน (4ปี) หรือ 60เดือน (5ปี) ถ้านานกว่านี้ ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งทำให้ต้องจ่ายเกินกว่าราคาจริงมากไปโดยไม่จำเป็น

แนะนำ ยิ่งเลือกผ่อนหมดเร็ว ดอกเบี้ยยิ่งต่ำ โดยสำหรับตัวผู้เขียนเลือกที่จะผ่อน 48 เดือน เพราะการผ่อน 1-4 ปี ใช้อัตราดอกเบี้ยเดียวกันซึ่งแน่นอน 4ปี เป็นระยะเวลาที่สามารถผ่อนชำระได้สบายที่สุด

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          4 things you should know when applying for a car loan What should be prepared?

1. Blacklist. If stuck, close first.

2. Prepare professional documents

If there is no history or it has been closed We can begin to prepare important documents by requesting a separate set of documents. For full-time employees and freelancers as follows:

full time staff

– 3 copies of ID card and house registration

– Salary slip (carbon slip) for the past 6 months. If not, use a salary certificate.

– Payroll book for the past 6 months to see the ability to pay debt

If you rarely update, you can also use the statement (last 6 months) requested from the bank as well.

Self-employed (eg trading)

– Copy of ID card and house registration 3 copies each (this item is like a full-time employee)

– Receipt, delivery note, all proof of purchase Must be kept for filing finance. The more complete, the easier it is to pass.

- storefront photo with a rental receipt or a picture of the Facebook, IG page if selling online

– Statement or statement for the past 1 year to show a stable income base

3. Down payment (the more, the better)

Down payment is the cash that you have to pay for the car yourself as the first part. when subtracting from the price of the car how much is left Finance will take the remaining balance (arranged balance).

multiply the percentage of interest on the loan to figure out the monthly installments you have to pay

4. Installment period (the less the better)

In addition to the down payment Another factor that affects interest is the number of installments. the longer the rest higher interest Most of the time, the number of popular periods is around 48 months (4 years) or 60 months (5 years), if longer. Interest rates will rise as a shadow. This causes the need to pay too much more than the actual price.

#Recommended. The more you choose, the faster you pay off. lower interest For the author, the author chooses to pay installments for 48 months because the 1-4 year instal
lments use the same interest rate, which, of course, 4 years is the most comfortable installment period.

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


申请汽车贷款时你应该知道的4件事 应该准备什么?

1.黑名单,卡住先关闭。

2. 准备专业文件

如果没有历史记录或已关闭 我们可以通过请求一组单独的文件来开始准备重要的文件。对于全职员工和自由职业者如下:

全职员工

– 身份证和户口本3份

- 工资单 (碳单)过去6个月,如果没有,用工资证明。

– 过去 6 个月的工资簿,以查看偿还债务的能力

如果您很少更新,您也可以使用银行要求的对帐单(最近 6 个月)。

自雇人士(例如贸易)

– 身份证复印件和户口本复印件各3份(此项目为全职员工)

– 收据、送货单、所有购买证明 一定要留着做财务备案,越齐全越容易通过。

- 店面照片 如果在线销售,请附上租赁收据或 Facebook、IG 页面的图片

– 过去 1 年的报表或报表以显示稳定的收入基础

3. 首付(越多越好)

首付款是您作为第一部分必须自己支付的现金。从车价中减去时 还剩多少 财务会取余下的余额(arranged balance)。

乘以贷款利息的百分比 计算出您必须支付的每月分期付款

4. 分期付款(越少越好)

除了首付 另一个影响利息的因素是分期付款的数量。剩下的时间越长 更高的兴趣 大多数情况下,流行期的数量约为 48 个月(4 年)或 60 个月(5 年),如果更长的话。利率将上升为阴影。这导致需要支付比实际价格多得多的费用。

推荐。选择越多,回报越快。较低的利息 对于笔者来说,笔者之所以选择48个月的分期,是因为1-4年的分期利率是一样的,当然4年是最舒服的分期期。

 ติดต่อเจ้าหน้าที่          


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง อ่าน 2 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ข้อดีข้อเสียของพื้นไม้แต่ละชนิด อ่าน 3 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon ประโยชน์ อ่าน 2 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ อ่าน 3 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
lookmoo1981 Icon วิธีการปูพื้นไม้จริง อ่าน 2 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา