วิธีการปูพื้นไม้ท้องถิ่นในโซนแถบเส้นศูนย์สูตร

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

วิธีการปูพื้นไม้ท้องถิ่นในโซนแถบเส้นศูนย์สูตร
1. ไม้ปาร์เก้
(ไม้พื้นที่มีความกว้างไม่เกิน 4 นิ้วและความยาวไม่เกิน 45 ซ.ม) สามารถใช้กาวลาเท็คไม่ผสมน้ำปูลงบนพื้นปูนได้เลยแต่ควรเว้นช่องว่างระหว่างไม้พื้นและผนังห้องไว้เล็กน้อย (ประมาณ 5 -10 ม.ม)และปิดช่องว่างด้วยไม้บัวพื้น

2. ไม้พื้นรางลิ้น
(ไม้พื้นที่มีความกว้างตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไปและความยาวเกินกว่า 45ซ.ม) ต้องมีการเตรียมพื้นก่อนปูเสมอ
โดย มีให้เลือก 2 วิธีดังนี้

2.1 วางตงไม้ (ไม้โครงรองรับไม้พื้น)
โดยการใช้ไม้ขนาด 3ซ.ม x 3ซ.ม วางเป็นโครงโดยยึดไว้กับพื้นปูนด้วยตะปูคอนกรีตและ/ หรือ กาวลาเท็คอย่างดีหลังจากนั้นไสไม้ตงเพื่อปรับระดับความสูงต่ำให้เท่ากันทั่วทั้งพื้นที่ที่จะทำการปู แล้วอาจจะเทปูนขึ้นมาเพื่อให้เสมอกับไม้ตงเพื่อกันเสียงดังเวลาเดินจากนั้น ให้ปูไม้พื้นลงบนตงไม้โดยใช้กาวลาเท็ค(ไม่ผสมน้ำ)และใช้ลูกแม็กยิงตรงลิ้นของไม้ให้ยึดติดลงไปบนตงไม้ ควรเว้นช่องว่างระหว่างไม้พื้นและผนังห้องไว้เล็กน้อย(ประมาณ 5 -10 ม.ม)และปิดช่องว่างด้วยไม้บัวพื้น

2.2 รองพื้นด้วยไม้อัดหนา10 ม.ม
โดยการปูพลาสติกกันความชื้นหนา0.5 มม ลงบนพื้นปูนเดิมแล้วตามด้วยการปู ไม้อัดหนา 10 ม.ม (ยึดด้วยตะปูคอนกรีตไว้กับพื้นปูนเดิม)แล้วค่อยปูไม้พื้น ลงบนไม้อัดโดยใช้กาวลาเท็ค(ไม่ผสมน้ำ)และใช้ลูกแม็กยิงตรงลิ้นของไม้ ให้ยึดติดลงไปบนแผ่นไม้อัดด้านล่างควรเว้นช่องว่างระหว่างไม้พื้นและผนังห้องไว้ เล็กน้อย(ประมาณ 5 -10 ม.ม) และปิดช่องว่างด้วยไม้บัวพื้น

   ติอต่อช่างรับเหมา

How to lay local wood flooring in the equatorial zone

1. Parquet

(Wood that has a width of not more than 4 inches and a length of not more than 45 cm.) can use latex glue that does not mix water on the cement floor at all, but should leave a little gap between the floor wood and the wall of the room ( about 5 -10 mm) and cover the gap with the floor cornice

2. Tongue rail

(Wood having a width of 4 inches or more and a length of more than 45 cm.) The floor must always be prepared before laying.

There are two methods to choose from:

2.1 Laying wooden joists (wooden supports of floor planks)

By using wood size 3 cm. x 3 cm. laid as a frame by fixing it to the cement floor with concrete nails and / or good latex glue, then planing the joists to adjust the low height to equalize. throughout the area to be laid Then may be poured cement to make it equal to the wooden joists to prevent noise when walking from it. To lay the floor wood on the wood joists using latex glue (not mixed with water) and use the mag to shoot the tongue of the wood to stick to the wood joists. Should leave a small gap between the floor and the wall of the room (about 5 -10 mm) and close the gap with the floor cornice.

2.2 Primed with plywood 10 mm thick

By laying 0.5 mm thick plastic moisture proof on the original cement floor, followed by laying 10 mm thick plywood (fixed with concrete nails to the original cement floor) and then laying the floor wood. Apply to plywood using latex glue (not mixed with water) and use a mag to shoot the tongue of the wood. To be attached to the plywood sheet below, there should be a gap between the floor and the wall of the room. slightly (about 5 -10 mm) and close the gap with the floor cornice

   ติอต่อช่างรับเหมา

如何在赤道地区铺设当地的木地板

1. 镶木地板

(宽度不超过4英寸,长度不超过45厘米的木材)可以在水泥地板上使用完全不掺水的乳胶胶,但地板木材与地板之间应留有一点间隙。房间的墙壁(约 5 -10 毫米)并用地板檐口盖住缝隙

2.舌轨

(宽度为 4 英寸或以上且长度超过 45 厘米的木材。)在铺设前必须始终准备好地板。

有两种方法可供选择:

2.1 铺设木托梁(地板上的木支撑)

使用 3 厘米 x 3 厘米的木材作为框架铺设,用混凝土钉子和/或优质乳胶胶将其固定在水泥地板上,然后刨平托梁以调整低高度以平衡整个要铺设的区域 然后可浇水泥,使其与木托梁平齐,以防止行走时产生噪音。使用乳胶胶(不与水混合)将地板木材铺设在木托梁上,并使用磁力射出木头的舌头以粘在木托梁上。地板与房间墙壁之间应留有少许间隙(约5 -10毫米),并用地板檐口封闭间隙。

2.2 用 10 毫米厚的胶合板涂底漆

在原水泥地板上铺设0.5mm厚的塑料防潮层,然后铺设10mm厚的胶合板(用混凝土钉固定在原水泥地板上),然后铺设地板木料。使用乳胶胶(不与水混合)涂抹在胶合板上,并用弹匣射出木头的舌头。要贴在下面的胶合板上,地板和房间的墙壁之间应该有间隙。稍微(约 5 -10 毫米)并关闭与地板檐口的间隙

   ติอต่อช่างรับเหมา

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา