วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์
ไม้ปาร์เกต์

ไม้ปาร์เกต์เป็นไม้ชิ้นเล็ก ๆ ที่เอามาต่อกันด้วยกาวหรือเข้าลิ้น แล้วก็ปูพื้นห้องต่างๆ ไม้ปาร์เกต์นั้นมีทั้ง พื้นไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ และไม้เนื้อแข็งชนิดต่างๆ เป็นต้น ในการเลือกใช้นอกจากจะพิจารณาถึงความสวยงามแล้วควรพิจารณาเลือกใช้ไม้ที่เนื้อไม้มีความแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้สอยของแต่ละพื้นที่ สำหรับบริเวณที่ต้องใช้งานมากๆ ควรเลือกพื้นไม้ที่มีความแข็งแรงที่สุดคือ ไม้แดง ส่วนไม้ชนิดอื่นๆ ไล่ตามความแข็งแรงของเนื้อไม้ ก็ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้สัก เป็นต้น

การปูพื้นปาร์เกต์ส่วนใหญ่จะใช้กาวเป็นตัวเชื่อมติดกับพื้นปูนซีเมนต์ขัดมัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ก่อนจะปูพื้นนั้นต้องแน่ใจว่าพื้นนั้นสะอาดแห้งสนิทและไม่มีความชื้น ปูพื้นทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน ให้กาวแห้งสนิทเสียก่อน ระหว่างนั้นควรหลีกเหลี่ยงกิจกรรมอื่นใดที่จะทำให้พื้นปาร์เกต์เลอะเทอะเปรอะเปื้อนเพราะคราบต่างๆ จะฝังอยู่ในพื้นปาร์เกต์ยากต่อการแก้ไข

2. การปูพื้นปาร์เกต์ที่มีการยืดหยุ่นตัวสูงอย่างเช่น พื้นปาร์เกต์ไม้แดง นั้นควรจะเว้นระยะห่างจากผนังซักเล็กน้อย เพื่อเวลาปาร์เกต์ขยายตัวจะได้พอดี ส่วนรอยต่อระหว่างพื้นและผนังที่เว้นไว้นี้ท่านสามารถใช้บัวปิดไว้เพื่อความเรียบร้อยในส่วนรอยต่อได้

3. ข้อควรระวังอีกข้อในการปูพื้นคือเรื่องการเตรียมระดับ เนื่องจากวัสดุปูพื้นแต่ละชนิดนั้นมีความหนาบางแตกต่างกันออกไป เช่น การปูพื้นปาร์เกต์กับหินอ่อนนั้นต้องเว้นพื้นที่ส่วนที่จะปูปาร์เกต์สูงกว่าหินอ่อนประมาณ 1 ซม. เพื่อเวลาขัดพื้นแล้วพื้นทั้งสองส่วนจะมีระดับเท่ากันพอดี

4. เมื่อกาวลาเท็กซ์แห้งสนิทแล้วก็ทำการขัดผิวหน้าให้เรียบด้วยเครื่องขัด

5. ทาเคลือบหน้าไม้ด้วยแลคเกอร์ วานิช หรือยูริเทน ในกรณีที่ทำการขัดผิวหน้าแล้วพื้นปาร์เกต์เป็นรอยไม่เรียบร้อยให้ท่านเลือกใช้ วานิช หรือยูริเทนชนิดด้าน เพื่อลดความ “มันวาว” ของพื้นลง ทำให้พื้นปาร์เกต์ของท่านดูเรียบขึ้น พอจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ

   ติอต่อช่างรับเหมา

How to lay parquet flooring

parquet

Parquet is a small piece of wood that is joined together with glue or tongue. and flooring the rooms Parquet has both teak, red wood, maka wood, padauk wood and various types of hardwood etc. In choosing it, besides considering the beauty, it should be considered to choose a wood that is strong and suitable for the use of each area. For areas that require a lot of use Should choose the hardest wood floor is red wood. Pursue the strength of the wood, such as padauk wood, macha wood, teak wood, etc.

Most parquet flooring is glued to the polished cement floor. with the following steps

1. Before laying the floor, make sure the floor is clean, dry and free from moisture. Leave the floor for about 7-10 days to allow the glue to dry completely. During that time, avoid any other activities that will stain the parquet floor due to stains. will be embedded in the parquet floor difficult to fix

2. High flexibility parquet flooring such as red wood parquet floor That should be a little distance from the wall. so that the time the parquet expands will fit As for the joint between the floor and the wall that is left blank, you can use the cornice to cover it up for neatness in the joint.

3. Another caution when laying flooring is level preparation. Because each type of flooring material has different thickness, for example, parquet and marble flooring must leave the area to be parquet about 1 cm higher than marble so that when polishing the floor, the two parts will have the same level

4. When the latex glue is completely dry, smooth the surface with a sander.

5. Coat the face with lacquer, varnish or urethane. In case of polishing the face and the parquet floor is not neat, you choose to use varnish or urethane matte type to reduce the "gloss" of the floor. Your parquet floor looks smoother. enough to be a solution to the problem at the end in the event that it is really unavoidable

   ติอต่อช่างรับเหมา

如何铺设镶木地板

镶木地板

镶木地板是一小块用胶水或舌头连接在一起的木头。和铺地板 实木复合地板有柚木、红木、马卡木、紫檀木和各种硬木等,选择时除了要考虑美观外,还要考虑选择强度大、适合各个地区使用的木材。对于需要大量使用的区域 应选择最硬的木地板是红木。追求木材的强度,如紫檀木、抹茶木、柚木等。

大多数镶木地板都粘在抛光的水泥地板上。通过以下步骤

1、铺设地板前,确保地板清洁、干燥、无湿气。离开地板约 7-10 天,让胶水完全干燥。在此期间,避免任何其他会因污渍而弄脏镶木地板的活动。将嵌入镶木地板难以修复

2. 高弹性拼花地板,如 红木镶木地板 那应该离墙有点距离。以便镶木地板膨胀的时间适合 至于地板和墙壁之间留空的接缝,可以用檐口盖住,使接缝处整洁。

3. 铺设地板时的另一个注意事项是平整准备。由于每种地板材料的厚度不同,例如,拼花地板和大理石地板必须使要拼花的区域比大理石高出约 1 厘米,这样在抛光地板时,这两个部分将具有相同的水平

4、当乳胶胶完全干透后,用砂光机打磨表面。

5、在表面涂上清漆、清漆或氨基甲酸乙酯。如果表面抛光,拼花地板不整齐,您可以选择使用清漆或氨基甲酸乙酯哑光类型,以减少地板的“光泽”,您的拼花地板看起来更光滑. 万一真的无法避免的时候,足以成为最后的解决方案

   ติอต่อช่างรับเหมา

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา