วัสดุปูพื้นประเภทไม้ และวิธีการปูพื้นบ้านด้วยไม้

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

วัสดุปูพื้นประเภทไม้ และวิธีการปูพื้นบ้านด้วยไม้
พื้นของบ้านถือเป็นวัสดุส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านน่าอยู่ สำหรับบางคนก็ชอบพื้นบ้านเป็นแบบไม้ ในท้องตลาดปัจจุบันวัสดุที่ใช้ในการปูพื้นมีอยู่มากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป การจะตัดสินใจเลือกใช้ก็ควรคำนึงถึงความต้องการ และประโยชน์ในการใช้สอยภายในบ้านของเรา วัสดุปูพื้นไม้เป็นที่นิยม และใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อาทิเช่น

1.ไม้ (Solid Wood) หรือไม้จริงทั้งแผ่น เป็นวัสดุพื้นฐานที่ใครๆ ก็นึกเอามาทำงานปูพื้น เพราะไม้ให้ความรู้สึกที่ดูอบอุ่น และดูมีราคา ไม้ส่วนมากที่นำมาใช้เป็นไม้เนื้อแข็ง จำพวกไม้มะค่า ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้จากต่างประเทศ หรือไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้สัก ซึ่งให้ลวดลายสวยงาม ราคาพื้นไม้นี้จะแพง แต่ให้ความรู้สึกดีมาก ให้ผิวสัมผัสที่ดี คงทน แต่เนื่องจากในปัจจุบันไม้เป็นวัสดุที่หายาก มีราคาแพง จึงมีการใช้วัสดุอื่นมาทดแทนไม้แผ่น เช่น ปาร์เกต์ ลามิเนต เป็นต้น ในการใช้พื้นไม้จะต้องระวังเรื่องความชื้น ถ้าเปียกต้องรีบเช็ดและระวังรอยขีดข่วนอาจเกิดขึ้นง่าย นอกจากนี้อาจมีปัญหาเรื่องการยืดหดตัวด้วย ปัจจุบันการปูพื้นจะปูทับลงไปบนพื้นคอนกรีตเลย ทำให้ไม่มีเสียงดังเวลาเดิน

2.ไม้ปาร์เกต์ คือชิ้นไม้เล็ก ๆ ที่ทำมาจากไม้จริงนั่นเอง แต่มีขนาดเล็กกว่าไม้พื้นชนิดแผ่นมาก จึงมีราคาถูกกว่า เพราะสามารถใช้เศษไม้ที่เหลือจากการทำไม้แผ่น มีทั้งแบบเข้าลิ้นรอบ และไม่เข้าลิ้น สามารถเลือกรูปแบบลวดลายในการปูได้ สิ่งที่ต้องระวังในการปูก็คือคอนกรีตจะต้องแห้งสนิท พร้อมทำกันซึมไว้ด้วย กาวจะต้องดี ปูปาร์เกต์แล้วต้องทิ้งไว้นาน ๆ เพื่อให้กาวแห้งก่อนขัดพื้น และต้องไม่อัดแผ่นปาร์เกต์แน่นเกินไป ไม่เช่นนั้นอาจโก่งงอระเบิดได้เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง วิธีการปูพื้นไม้ปาร์เกต์ ให้ใช้วิธีเทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน แล้วจึงดำเนินการปูพื้นไม้ด้วยการโพลียูรีเทน

3.ไม้ลามิเนต เป็นวัสดุปูพื้นที่มาทดแทนไม้จริงและไม้ปาร์เกต์ โดยมีข้อดีกว่าในแง่เวลาการติดตั้งที่รวดเร็วกว่า ผิวหน้าสามารถทนทาน ต่อรอยขูดขีด แรงกดกระแทกได้ดีกว่า และสามารถเลือกสีผิวหน้าให้เป็นลวดลายที่ต้องการได้ ทนความร้อนได้ในระดับหนึ่ง ทนต่อสารเคมี และไม่ติดไฟ พื้นไม่เก็บฝุ่นและเชื้อโรค ทำความสะอาดได้ง่าย นอกจากนี้การติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตมีความง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถปูซ้ำใหม่ได้ทันทีหากต้องการโยกย้าย แต่ข้อเสียของพื้นไม้ลามิเนต คือ ไม่สามารถทำการขัดสีผิวหน้าของพื้นไม้ลามิเนตออกแล้วย้อมสีใหม่เหมือนกับไม้ จริง และอายุการใช้งานน้อยเพียง 10-15 ปี คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของไม้ลามิเนตมีดังนี้

   ติอต่อช่างรับเหมา

wood flooring material and how to pave the house with wood

The floor of the house is one of the materials that make the house pleasant. For some people like the folk style of wood. There are many types of flooring materials in the market today. Each type has different properties. Deciding to use it should take into account the needs. and the benefits of living in our homes Wood flooring is popular. and is widely used today such as

1. Solid Wood or a whole sheet of real wood It is the basic material that everyone I thought of working on the floor. Because the wood gives a warm feeling and looks expensive, most of the wood used is hardwood. maka wood, red wood, padauk wood, wood from abroad or softwood such as teak which gives a beautiful pattern The price of this wood floor is expensive. but feels very good It gives a good texture and durability, but since wood is a rare and expensive material nowadays, other materials are used to replace the plank such as parquet, laminate, etc. When using wood flooring, you must be careful about moisture. If wet, wipe quickly and be careful, scratches may easily occur. There may also be a problem with stretching and shrinkage. At present, the floor covering will be laid over the concrete floor. Make no noise when walking

2. Parquet It is a small piece of wood that is made out of real wood. But it is much smaller than planks. therefore it is cheaper because it can use scrap wood left over from making planks There are both in the tongue around. and does not enter the tongue You can choose the pattern of the paving pattern. The thing to be careful of when laying is that the concrete must be completely dry. Ready to make waterproofing as well. The glue must be good. Parquet must be left for a long time to allow the glue to dry before sanding the floor. and must not compress the parquet too tightly Otherwise it may deflect and explode when the weather changes. How to lay parquet flooring Use the method of leveling sand mortar, polishing the surface, and then proceeding to flooring the wood with polyurethane.

3. Laminate is a flooring material that replaces real wood and parquet. It has the advantage of faster installation times. The surface can be more resistant to scratches, pressure and impact. and can choose the color of the face to be the desired pattern Resistant to a certain degree of heat, chemical resistance and non-flammable, the floor does not collect dust and germs. easy to clean In addition, the installation of laminate flooring is easy, hassle-free and can be re-paved immediately if you want to move. But the disadvantage of laminate flooring is that it can't scrub the surface of the laminate flooring and then dye it like real wood and its service life is less than 10-15 years. The net is as follows

   ติอต่อช่างรับเหมา

木地板材料 以及如何用木头铺房子

房子的地板是使房子舒适的材料之一。有些人喜欢木头的民俗风格。目前市场上有许多类型的地板材料。每种类型都有不同的属性。决定使用它应该考虑到需求。以及住在家里的好处 木地板很受欢迎。并在今天被广泛使用,例如

1. 实木,或一整块实木。是每个人的基本材料 我想在地板上工作。因为木材给人一种温暖的感觉,而且看起来很贵,所以使用的木材大多是硬木。马卡木、红木、紫檀木、国外木材 或软木,如柚木 这给出了一个美丽的图案 这种木地板的价格很贵。但感觉很好 它提供了良好的质地和耐用性,但由于现在木材是一种稀有且昂贵的材料,因此使用其他材料代替木板,例如镶木地板、层压板等。使用木地板时,必须注意防潮。如果弄湿了,请迅速擦拭并小心,容易出现划痕。也可能存在拉伸和收缩的问题。目前,地板覆盖物将铺设在混凝土地板上。走路时不要发出声音

2. 镶木地板 它是由实木制成的一小块木头。但它比木板小得多。因此它更便宜 因为它可以使用制作木板时剩下的废木料 舌头周围都有。并且不进入舌头 您可以选择铺路图案的图案。铺设时要注意的是混凝土必须完全干燥。也准备做防水。胶水一定要好。镶木地板必须长时间放置,让胶水在打磨地板之前干燥。并且不得将镶木地板压得太紧 否则,当天气变化时,它可能会偏转并爆炸。如何铺设镶木地板 使用找平砂浆的方法,抛光表面,然后用聚氨酯进行地板铺设。

3. 层压板是一种替代实木和镶木地板的地板材料。它的优点是安装时间更快。表面更能抵抗划痕、压力和冲击。并且可以选择脸的颜色作为所需的图案 地板具有一定的耐热性、耐化学性和不易燃性,不会积聚灰尘和细菌。易于清洁 此外,强化木地板的安装简单、省心,如果您想搬家,可以立即重新铺装。但是强化木地板的缺点是不能像实木一样擦洗强化地板表面再染色,使用寿命不到10-15年,净值如下

   ติอต่อช่างรับเหมา

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา