พื้นไม้ลามิเนต : ข้อดี-ข้อเสีย และการใช้งาน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

พื้นไม้ลามิเนต : ข้อดี-ข้อเสีย และการใช้งาน
ปัจจุบันทั้งคอนโดฯ เเละบ้านจัดสรรเลือกปูพื้นด้วยพื้นไม้ลามิเนตกันทั้งนั้น เพราะไม้จริงนั้นหายาก และไม้ลามิเนตเองก็มีข้อดีที่มาทดแทนกันได้ เช่น ลักษณะคล้ายไม้จริง ลวดลายสีสันก็มีให้เลือกเยอะ สีไม่ซีดจาง เหมาะกับเวลาทำงานมาก เพราะติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว หน้างานไม่เลอะเทอะ และหลังจากติดตั้งเสร็จเเล้วสามารถใช้งานได้ทันที เเต่ที่สำคัญสุดๆ เลยก็คือถูกกว่าไม้จริง 4-5 เท่าเลย
ฟังมาทั้งหมดนี้มันมีเเต่ข้อดีทั้งนั้นเลย อย่าเพิ่งดีใจรื้อไม้จริงมาปูลามิเนตเเทนกันนะคะ ไม่มีอะไรดี 100% เเน่นอนค่า เพราะด้านที่ไม่ดีก็มีไม่น้อยเหมือนกัน โดยเฉพาะถ้าติดตั้งไม่ดี หรือใช้งานไม่ถูกวิธี นี่ก็เจ๋งได้เหมือนกันน้า

การตรวจรับงานก่อสร้างพื้นไม้ลามิเนต
ก่อนจะรับโอนบ้านหรือคอนโดฯ เราต้องตรวจรับงานก่อน สิ่งที่เราสามารถตรวจสอบพื้นลามิเนตได้ก็คือ “ส่วนผิวด้านหน้า” เท่านั้น และไม่ได้ดูเเค่ตาอย่างเดียวนะ ต้องสัมผัส ทัชๆ ร่วมด้วย

มารู้จักสภาพพื้นโดยทั่วไปกันก่อน
? ผิวหน้าต้องไม่มีรอยขีดข่วน บิ่น หรือมีรอยฉีกขาดของผิวหน้า
? สีพื้นไม้ลามิเนตควรเป็นโทนเดียวกัน สีไม่โดดหรือแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
? รอยต่อบริเวณพื้นไม้ต้องเรียบสนิท ไม่ห่างหรือเป็นรอยนูนขึ้นมา และรอยต่อระหว่างพื้นไม้ลามิเนตกับบัว ต้องเก็บซิลิโคนเรียบร้อย ไม่มีร่องห่างระหว่างพื้นและบัว
? ระนาบพื้นไม้ลามิเนตไม่โก่ง นูน หรือลาดเอียง
? ต้องไม่บวมน้ำหรือพองตรงจุดใดจุดหนึ่ง
ไหนลองสัมผัสหรือเหยียบให้ทั่วพื้นห้อง
? พื้นต้องไม่ยวบหรือยุบ ถ้ายวบหรือยุบเยอะแสดงว่าพื้นด้านใต้เป็นแอ่ง ควรแก้ไขด้านใต้ให้เรียบร้อยก่อน
? ถ้าเหยียบแล้วจมลงไปมากหรือมีฝุ่นออกมาด้วยโดยเฉพาะพื้นบริเวณขอบๆ ก็ต้องให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเช่นกัน
*** “ในกรณีที่บ้านหรือคอนโดฯ อยู่อาศัยมานานแล้วสามารถสังเกตได้ว่าพื้นลามิเนตโดนปลวกแทะหรือไม่? ให้สังเกตผิวหน้าจะมีลักษณะย่นหรือเวลาเหยียบพื้นจะยุบตัว ส่วนใหญ่มีโอกาสพบในบ้านที่มีความชื้นสูง”

   ติอต่อช่างรับเหมา

Laminate Flooring : Advantages - Disadvantages and Uses

At present, both condos And the housing estate chooses to have a floor with laminate flooring. because real wood is rare And laminated wood also has advantages that can be replaced, such as the appearance of real wood. There are many colorful patterns to choose from, the colors do not fade, very suitable for working hours. Because it is easy to install, convenient, fast, the job page is not messy. And after the installation is complete, it can be used immediately. the most important thing So it's 4-5 times cheaper than real wood.

Listening to all of this, there are only advantages. Don't just be happy to take down real wood to laminate instead. Nothing is 100% good for sure because there are not many bad sides as well. especially if installed poorly or use it incorrectly This is cool too.

Inspection of the construction of laminate flooring

Before accepting the transfer of a house or condo We have to check the work first. What we can check laminate flooring is. "The front surface" only and not only look at the eyes, must also touch and touch

Let's get to know the general condition of the ground first.

? The surface must not be scratched, chipped, or have any tears on the surface.

? Laminate flooring should be the same tone. The colors do not stand out or differ significantly.

? Joints in the wooden floor must be completely smooth. not distant or embossed and the joint between the laminate flooring and the cornice The silicone must be stored properly. There is no gap between the floor and the cornice.

? Laminate floor planes do not warp, bulge, or slop.

? Must not edema or swell at any point.

Who tried to touch or step on the floor of the room?

? The floor must not sag or collapse. If it collapses or collapses a lot, it means that the bottom is a basin. Should fix the underside first.

? If stepped on and sinks into a lot or dust comes out as well, especially the floor around the edges. It must be corrected first as well.

*** “In the case of a house or condo Have you lived for a long time, can you notice that the laminate flooring has been gnawed by termites or not? Notice the surface will look wrinkled or when stepping on the floor will collapse. Most likely found in homes with high humidity.”

   ติอต่อช่างรับเหมา

复合地板:优点 - 缺点和用途

目前,两套公寓 而屋苑则选择铺有强化木地板的地板。因为真正的木材很少见 而层压木也有可以替代的优点,比如实木的外观。有多种彩色图案可供选择,颜色不掉色,非常适合上班时间。因为安装简单,方便,快捷,作业页面不乱。并且安装完成后,可以立即使用。最重要的事情 所以它比实木便宜4-5倍。

听了这一切,只有优点。不要只是高兴地将实木移到层压板中。没有什么是 100% 好的,因为也没有很多坏的方面。特别是如果安装不当 或使用不当 这也很酷。

强化木地板施工检验

在接受房屋或公寓的转让之前 我们必须先检查工作。我们可以检查复合地板的是什么。“正面”不仅要看眼睛,还要摸摸摸

我们先来了解一下地面的一般情况。

? 表面不得有划痕、缺口或表面有任何撕裂。

? 复合地板应该是相同的色调。颜色不突出或显着不同。

? 木地板的接缝必须完全光滑。不遥远或浮雕 以及强化木地板和檐口之间的接缝 硅胶必须妥善存放。地板和檐口之间没有缝隙。

? 强化木地板的平面不会翘曲、鼓起或倾斜。

? 在任何时候都不得水肿或肿胀。

谁试图触摸或踩到房间的地板?

? 地板不得下垂或倒塌。如果塌陷或塌陷很多,说明底部是盆。应该先修好底面。

? 如果踩到并下沉很多或灰尘也会出来,尤其是边缘周围的地板。它也必须首先纠正。

*** “如果是房子或公寓 住久了,有没有发现强化木地板有没有被白蚁啃过?请注意,表面看起来会起皱,或者踩在地板上时会塌陷。最有可能在湿度高的家庭中发现。”

   ติอต่อช่างรับเหมา

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา