ข้อดีและข้อเสียรถพ่วง

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

ข้อดีและข้อเสียรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมือสองจะมีข้อเปรียบเถียบเยอะกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมือหนึ่ง เพราะความเป็นมือสองที่ผ่านการใช้งานมาพอสมควรเลยมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ต้องพิจารณาในการตัดสินใจซื้อมือสอง

แต่ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนในการซื้อรถกึ่งพ่วงและรถพ่วงมือสอง คือ เรื่องความคุ้มค่าทางการลงทุนเมื่อเทียบกับซื้อรถมือหนึ่งเพราะราคาซื้อขายและค่าเสื่อมที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรถมือหนึ่ง เพราะราคารถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมือสองจำพวกก้างปลาและพื้นเรียบจะมีราคาที่ถูกกว่ามือหนึ่งอยู่ประมาณ 25-35% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดึงดูดนักลงทุนทีเดียว และเมื่อสัญญางานหมดแล้วรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ผู้ประกอบการสามารถนำรถไปขายต่อเป็นมือสองได้อีกรอบโดยราคาจะไม่ตกเยอะเช่นเดียวกัน เห็นแบบนี่แล้วรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมือสองก็ไม่ใช้ทางเลือกที่แย่เสมอไปสำหรับผู้ประกอบการที่พึ่งเริ่มลงทุนในธุรกิจขนส่ง

ตาดีได้ตาร้ายเสีย การซื้อรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมือสองก็เป็นหายนะสำหรับผู้ใช้งานได้เหมือนกันถ้าเราไม่บริหารความเสี่ยงดีๆ ผมขอแนะนำเป็นการส่วนตัวเลยว่าการซื้อรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมือสองต้องใช้ประสบการณ์ช่างระดับสูงในการตรวจสอบรถก่อนที่จะทำการซื้อขาย เพราะหัวใจสำคัญของรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงอยู่ที่ช่วงล่างและคัซซี ต้องดูให้ออกให้ได้ว่ารถที่จะซื้อได้ผ่านอุบัติเหตุอะไรที่กระทบโครงสร้างหรือไม่ ถ้าเราซื้อรถที่มีปัญหามา เงินจะหมดไปกับการซ่อมบำรุงเยอะมากๆและต้นทุนการซ่อมแซมอาจจะเยอะกว่าการซื้อรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมือหนึ่งในระยะยาวด้วยซ้ำ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะซื้อรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมือสองผ่านสินเชื่ออาจจะต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่จำเป็น สินเชื่อรถมือสองส่วนใหญ่แล้วจะมีเงื่อนไขที่แพงเพราะสถาบันการเงินจะประเมินสินทรัพย์รถมือสองมีความเสี่ยงสูงในบริหารจัดการเมื่อได้ยึดคืนมา ถ้าผู้ประกอบการมีการซื้อรถผ่านสินเชื่อก็ต้องจ่าย ดอกเบี้ยที่สูง และ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% ต่องวด เพราะฉะนั้นในวงการขนส่งจะซื้อรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมือสองโดยชำระเงินสดเพื่อจะหลีกเลี่ยงต้นทุนการกู้โดยไม่จำเป็น หากท่านต้องการคำปรึกษาเรื่องการซื้อรถเทรลเลอน์ รถดั้ม6ล้อ

   ติอต่อช่างรับเหมา

Advantages and disadvantages Used trailers and semi-trailers have more advantages compared to first-hand trailers and semi-trailers. Because it is second-hand that has been used for quite some time, there are many factors that must be considered when making a second-hand purchase decision.
But the obvious advantage of buying used semi-trailers and trailers is the investment worthiness compared to buying a second-hand car because of the lower trading price and depreciation compared to the first-hand car. Because the price of used trailers and semi-trailers such as fishbone and flatbed is 25-35% cheaper than the first-hand, which is a number that is quite attractive to investors. And when the contract expires, the trailers and semi-trailers are still in normal working condition. Entrepreneurs can re-sell their cars as second-hand without the price dropping much as well. Seeing this, used trailers and semi-trailers are not always a bad choice for entrepreneurs who are just starting out in the transportation business.
Good eyes get bad eyes. Buying used trailers and semi-trailers can also be a disaster for users if we don't manage the risks carefully. I personally recommend that buying used trailers and semi-trailers requires a high level of mechanic experience to inspect the vehicle before trading. Because the heart of trailers and semi-trailers lies in the suspension and the chassis. You have to look to see if the car you can buy has been through any accidents that affect the structure or not. If we buy a car that has a problem The money will be spent on a lot of maintenance, and the repair costs will probably be more than buying second-hand trailers and semi-trailers in the long run.
For operators who are interested in buying used trailers and semi-trailers through credit, they may be subject to unnecessary VAT. Most used car loans have expensive terms because financial institutions will assess used car assets as high risk to manage once it is repossessed. If the operator buys a car through credit, they have to pay. High interest rates and VAT at 7% per installment, therefore in the transport industry buy used trailers and semi-trailers with cash payments to avoid unnecessary borrowing costs. If you need advice on buying a trailer, 6 wheel dump truck

   ติอต่อช่างรับเหมา

优缺点二手挂车和半挂车相比一手挂车和半挂车有更多的优势。因为是二手的,已经用了很长时间了,所以在决定买二手的时候需要考虑很多因素。
但是购买二手半挂车和挂车的明显优势是与购买二手车相比具有投资价值,因为与二手车相比,交易价格和折旧率更低。因为鱼骨、平板等二手拖车和半拖车的价格比一手便宜25-35%,这是一个对投资者颇具吸引力的数字。合同到期时,挂车和半挂车仍处于正常工作状态。企业家可以将他们的汽车作为二手车转售,而价格也不会大幅下降。看到这一点,对于刚开始从事运输业务的企业家来说,二手拖车和半拖车并不总是一个糟糕的选择。
对于有兴趣通过信贷购买二手挂车和半挂车的运营商,他们可能需要缴纳不必要的增值税。大多数二手车贷款的条款都很昂贵,因为金融机构会将二手车资产评估为一旦收回后需要管理的高风险。如果运营商通过信用卡购买汽车,他们必须付款。高利率和每期 7% 的增值税,因此在运输行业中,使用现金支付购买二手拖车和半拖车,以避免不必要的借贷成本。如果您需要购买拖车、6 轮自卸卡车的建议

   ติอต่อช่างรับเหมา

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา