การใช้ไม้ลามิเนตต้องระวังเรื่องใดบ้าง?

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

การใช้ไม้ลามิเนตต้องระวังเรื่องใดบ้าง?
?พื้นไม้ลามิเนตมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าไม้จริงจึงไม่ถูกกับอากาศร้อน ดังนั้นห้องที่ปูด้วยลามิเนตต้องเปิดหน้าต่างเป็นประจำเพื่อให้อากาศถ่ายเท ไม่เช่นนั้นรอยต่อพื้นอาจบวม โก่ง หรือยุบยวบได้เช่นกัน
?พื้นไม้ลามิเนตยังไม่ถูกกับความชื้น เช่น ชื้นเพราะมีน้ำรั่วซึมจากกรอบหน้าต่าง พื้นหน้าห้องน้ำ หรือความชื้นจากใต้พื้นคอนกรีต ความชื้นเหล่านี้สามารถทำให้พื้นบวมพองได้
? พื้นไม้ลามิเนตต้องทำความสะอาดอย่างถูกวิธี โดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดแบบหมาดๆ จนถึงแห้ง หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นเท่านั้น การใช้ผ้าเปียกเกินไปหรือการทำน้ำหกลงพื้นแล้วไม่รีบเช็ดจะทำให้พื้นบวมได้ง่าย
? พื้นไม้ลามิเนตมีสิทธิโดนปลวกแทะถ้าได้รับความชื่้นอยู่เสมอ
? พื้นไม้ลามิเนตเหมาะสำหรับปูพื้นผิวภายในเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับพื้นภายนอกได้เลย
? ถ้าพื้นผิวคอนกรีตค่อนข้างไม่ได้ระดับ ไม่เรียบ ควรเลือกพื้นชนิดหนาคือ 12 มิลลิเมตร
? ขั้นตอนการติดตั้งพื้นผิวต้องได้ระดับ พื้นไม้ลามิเนตติดตั้งง่ายและรวดเร็วก็จริง แต่การเตรียมพื้นผิวพื้นหน้างานต้องปรับให้ได้ระดับก่อนติดตั้ง โดยความแตกต่างของระดับไม่ควรเกิน 5 มิลลิเมตร ไม่เช่นนั้นพื้นจะยุบยวบได้
? วิธีติดตั้งต้องถูกวิธีถูกขั้นตอน เช่น การเว้นร่องรอบห้องประมาณ 1 เซนติเมตร หรือต้องสอดพื้นเข้ากับใต้วงกบไม้เพื่อไม่ให้พื้นโก่งตัวหรือยุบตัว

ทีนี้รู้จัก “พื้นลามิเนต” กันดีแล้วน้า อย่างที่บอกว่าพื้นลามิเนตไม่ได้มีเเต่ข้อดีเท่านั้น เผลอๆ อาจมีข้อเสียเยอะกว่าก็เป็นได้ การดูเเลทำความสะอาดก็ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องความชื้นที่ไม่ถูกกันอย่างเเรง ดังนั้นถ้าบ้านใครที่ปูหรือคิดจะปูพื้นด้วยลามิเนตแล้วล่ะก็ต้องเน้นเรื่องนี้ไว้ให้ดีเลย

   ติอต่อช่างรับเหมา

What precautions should be taken when using laminated timber?
?Laminate flooring is less flexible than real wood, so it is not resistant to hot weather. Therefore, rooms with laminate flooring require regular windows to be opened for ventilation. Otherwise, floor joints may swell, bend or collapse.
?Laminate flooring is not exposed to moisture, such as damp because of water leaking from the window frame. bathroom floor or moisture from under the concrete floor These moisture can cause the floor to swell.
? Laminate floors must be cleaned properly. Use a damp cloth to wring it out until dry, or use a vacuum cleaner only. Using too wet a cloth or spilling water on the floor and not being quick to wipe will cause the floor to swell easily.
? Laminate floors have the right to be gnawed by termites if they are kept moist.
? Laminate flooring is suitable only for interior surfaces. Cannot be used on external floors at all.
? If the concrete surface is somewhat uneven and uneven, the floor thickness is 12 mm.
? The process of installing the surface must be level. Laminate flooring is easy and quick to install. But the surface preparation of the work surface must be leveled before installation. The difference in level should not exceed 5 mm, otherwise the floor will collapse.
? The installation method must be correct and step by step such as leaving a groove around the room about 1 centimeter or having to insert the floor under the wooden frame to prevent the floor from bending or collapsing.
Now we know "laminate flooring" well. As said, laminate flooring doesn't have only advantages, but it may have more disadvantages. Taking care of cleaning must be careful. especially the humidity that is not very strong Therefore, if someone's house is laying or thinking of having a laminate floor, then it must be emphasized in this regard.

   ติอต่อช่างรับเหมา

使用层压木材时应采取哪些预防措施?
?复合地板的弹性不如实木,因此不耐炎热天气。因此,铺有强化木地板的房间需要定期打开窗户进行通风。否则,地板接缝可能会膨胀、弯曲或坍塌。
?强化木地板不会受潮,如因窗框漏水而受潮。浴室地板 或混凝土地板下的湿气 这些水分会导致地板膨胀。
? 复合地板必须正确清洁。使用湿布将其拧干,或仅使用真空吸尘器。使用太湿的布或将水洒在地板上并且不快速擦拭会导致地板容易膨胀。
? 如果复合地板保持湿润,则它们有权被白蚁啃食。
? 复合地板仅适用于室内表面。完全不能用于外部地板。
? 如果混凝土表面有些凹凸不平,地板厚度为12毫米。
? 安装表面的过程必须是水平的。复合地板安装简单快捷。但安装前必须将工作台面的表面处理平整。水平差不应超过5毫米,否则地板会倒塌。
? 安装方法必须正确、循序渐进,例如在房间周围留出1厘米左右的凹槽或必须将地板插入木框下方以防止地板弯曲或倒塌。
现在我们对“复合地板”很熟悉了,正如前面所说,复合地板不仅有优点,而且可能还有更多的缺点。打扫卫生一定要小心。尤其是湿度不是很大的 因此,如果某人的房子正在铺设或考虑使用复合地板,那么这方面必须强调。

   ติอต่อช่างรับเหมา

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา