การเตรียมพื้นก่อนติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

การเตรียมพื้นก่อนติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต
1.หากพื้นเดิมเป็นพื้นปูน
พื้นที่ที่จะติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต หากเป็นพื้นปูนจะต้องปรับพื้นปูนให้ เรียบได้ระดับ โดยการขัดหยาบ ไม่จำเป็นต้องขัดมัน ครับ ดังนั้นสำหรับบ้านที่สร้างใหม่ หรือ ส่วนต่อเติมพื้นบ้านที่จะเทปูน ลูกค้าสามารถติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตบนพื้นปูนขัดหยาบที่ได้ระดับแล้ว ได้เลยครับ

2. หากพื้นเดิมเป็นพรม
จะต้องรื้อพรมออกก่อนการติดตั้ง และกำจัดกาวที่ยึดพรมกับพื้นออกให้หมด เพื่อให้พื้นได้พื้นที่ได้ระดับมากที่สุด เหมาะกับการติดตั้ง พื้นไม้ลามิเนต ลูกค้ามักถามอยู่เสมอว่า เราสามารถติดตั้งลามิเนตบนพรมได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ได้ครับ สาเหตุที่เราไม่สามารถติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตบนพรมได้ ก็เนื่องจาก ตัววัสดุพรมเองมีขนที่หนา เวลาเดินจะรู้สึกยวบๆ ดังนั้นหากติดตั้งไม้ลามิเนตบนพรม ก็จะทำให้พื้นยวบๆเช่นกันครับ

3. หากพื้นเดิมเป็นกระเบื้อง
กรณีที่พื้นเดิมเป็นกระเบื้อง ต้องอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ ไม่หลุดร่อน เราสามารถติดตั้งลามิเนต บนกระเบื้อง หรือ กระเบื้องแกรนิตได้ทันที แต่หาก หากมีการหลุดร่อนควรดำเนินการปรับให้เท่าพื้นที่เดิมก่อน ค่อยติดตั้งลามิเนตทับครับ

4. หากพื้นเดิมเป็นกระเบื้องยาง
ถ้าพื้นเดิมเป็นกระเบื้องยาง ต้องมีสภาพที่ดี ไม่หลุดร่อน เสียหาย เราสามารถติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต บนกระเบื้องยางได้ทันที แต่หากพื้นกระเบื้องยางเดิมหลุดร่อน ควรรื้อพื้นกระเบื้องยางเดิมออกก่อน เพื่อให้ได้พื้นที่เรียบได้ระดับมากที่สุด ก่อนทำการติดตั้งลามิเนต ครับ

5. หากพื้นเดิมเป็นพื้นที่ไม้ปาร์เก้ หรือ ไม้จริง
กรณีนี้ เราจำเป็นจะต้องพิจารณาเรื่องปลวก หากไม่มีปลวก และ พื้นไม้ปาร์เก้ ไม่หลุดร่อน สามารถติดตั้งลามิเนตทับพื้นไม้เดิมได้ทันที โดย หลังจากติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตทับพื้นปาร์เก้ หรือ พื้นไม้จริง หรือ พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ เดิมไปแล้ว จะไม่ทำความเสียหายให้กับพื้นไม้เดิมเลย เนื่องจากพื้นไม้ลามิเนตนั้น ติดตั้งด้วยระบบลอยตัว และ ระบบการเข้าลิ้น (คลิกล็อค)

   ติอต่อช่างรับเหมา

Floor preparation before installing laminate flooring
1. If the original floor is a cement floor
Area to install laminate flooring If it is a cement floor, the cement floor must be adjusted. level by rough polishing There is no need to polish it, so for a new house or a folk extension to be plastered. Customers can install laminate flooring on a leveled rough cement floor.
2. If the original floor is a carpet
The carpet must be dismantled before installation. and get rid of all the glue that holds the carpet to the floor. in order to get the floor to be the most level suitable for installation laminate flooring Customers are always asking Can we install laminate on carpet? The answer is no. The reason why we cannot install laminate flooring on carpet is because the carpet material itself has thick hairs. Walking will feel swell. Therefore, if the laminate is installed on the carpet. It will make the floor swell as well.
3. If the original floor is tiled
If the original floor is tiled Must be in good condition, not peeling off. We can install laminate on tiles or granite tiles immediately, but if there is a slippage should be adjusted to equal the original area first. Slowly install the laminate over it.
4. If the original floor is a rubber tile
If the original floor is a rubber tile Must be in good condition, not faded or damaged. We can install laminate flooring. on rubber tiles immediately But if the original rubber tile floor fell off Should dismantle the original rubber tile floor first. in order to get the most flat area Before installing the laminate
5. If the original floor is parquet or real wood
In this case, we need to consider termites. If there are no termites and the parquet floor does not peel off, laminate can be installed over the original wood floor immediately after installing the laminate over the parquet floor or wooden floor. True or old engineered flooring will not damage the original wood floor at all. Because the laminate flooring Installed with floating system and tongue entry system (click lock)

   ติอต่อช่างรับเหมา

安装复合地板前的地板准备
1.如果原来的地板是水泥地板
安装复合地板的区域 如果是水泥地面,必须调整水泥地面。等级 通过粗磨 不需要打磨,所以对于新房或民俗扩建要抹灰。客户可以在平整的粗糙水泥地板上安装复合地板。
2.如果原来的地板是地毯
地毯必须在安装前拆除。并清除所有将地毯固定在地板上的胶水。为了让地板最平整 适合安装 复合地板 客户总是问 我们可以在地毯上安装复合地板吗?答案是否定的。我们不能在地毯上安装复合地板的原因是因为地毯材料本身有厚厚的毛发。走路会感觉肿。因此,如果将层压板安装在地毯上。它也会使地板膨胀。
3.如果原来的地板是瓷砖的
如果原来的地板是平铺的 一定要完好,不能剥落。我们可以立即在瓷砖或花岗岩瓷砖上安装层压板,但如果有滑动应先调整到与原来的面积相等。慢慢地将层压板安装在上面。
4.如果原来的地板是橡胶地砖
如果原来的地板是橡胶地砖 必须状况良好,没有褪色或损坏。我们可以安装复合地板。立即在橡胶砖上 但是如果原来的橡胶地砖掉下来了 应先拆除原来的橡胶地砖。为了获得最平坦的区域 安装层压板之前
5. 如果原地板是镶木地板或实木地板
在这种情况下,就需要考虑白蚁了,如果没有白蚁,而且镶木地板没有剥落,可以在镶木地板或木地板上安装层压板后,立即在原来的木地板上安装层压板。工程木地板完全不会损坏原来的地板。因为复合地板 安装有浮动系统和舌头进入系统(点击锁定)

   ติอต่อช่างรับเหมา

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา