โดยหลักสำคัญในการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่สำคัญ 5 ส่วน

lookmoo1981 profile image lookmoo1981

โดยหลักสำคัญในการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่สำคัญ 5 ส่วน คือ

1.การเตรียมพื้นปูน ขัดมัน หรือขัดหยาบที่เรียบได้ระดับ หรือ พื้นผิวอื่นๆที่เรียบ และ แข็งแรง เช่น พื้นกระเบื้อง พื้นแกรนิโต พื้นยิบซัมบอร์ดยกระดับ หรือ พื้นไม้อัด ที่เรียบได้ระดับ เป็นต้น หากพื้นเดิมเป็นพื้นพรม จะต้องรื้อพรมเดิมออกก่อน หากพื้นปูนใต้พรมเรียบ สามารถติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตบนพื้นปูนได้เลย
2.การปูฟิล์มโฟมรองพื้น ความหนา 2 มิลลิเมตร รองพื้นก่อน ตัวฟิล์มโฟมนี้ มีคุณบัติป้องกันความชื้นจากพื้นผิวที่จะติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต และ ยังมีคุณสมบัติช่วยลดแรงกระทบของพื้นไม้ลามิเนตอีกด้วย
3.การติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต ความหนา 8 มิลลิเมตร หรือ พื้นไม้ลามิเนตความหนา 12 มิลลิเมตร โดยการเข้าลิ้น ทับบนฟิล์มโฟมรองพื้น โดยการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตนั้นจะต้องเว้นช่องไฟ จากขอบผนัง ประมาณ 1 – 1.50 เซนติเมตร เพื่อให้พื้นไม้ขยายตัวออกได้ ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเนื่องจาก หากไม่เว้นช่องไฟระหว่างพื้นไม้ลามิเนต และ กำแพง เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง พื้นไม้ลามิเนตจะมีการขยายตัวอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของห้องที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นหากไม่มีช่องไฟให้พื้นไม้ขยายตัว จะทำให้พื้นไม้ดันกัน และ โก่งตัวขึ้นมาได้เมื่อระยะเวลาผ่านไป
4.การติดตั้งบัวผนังรอบห้อง ทับบนพื้นไม้ลามิเนต ที่ต้องใช้บัวผนัง หรือ ตัวจบงานต่างๆ ทับบนพื้นไม้ลามิเนตนั้น เพื่อเป็นการกดทั้บพื้นไม้ลามิเนตให้แน่นกับพื้น และ ปิดช่องไฟระหว่างกำแพงที่เราเว้นไว้ในข้อ 3 นั่นเอง สำหรับวัสดุบัวผนังนั้น มีทั้งที่เป็นแบบ MDF หรือ กระดาษอัด และ เป็นแบบ PVC หรือพลาสติกปิดผิวด้วยลามิเสนลายไม้ เราแนะนำให้เลือกวัสดุที่เป็น PVC จะดีกว่า เนื่องจากปลวกจะไม่กิน และ ยังทนต่อความชื้นได้ดีกว่าบัวผนัง MDF อีกด้วย โดยวัสดุบัวผนังที่ทางดับเบิลฟลอร์ติดตั้งให้ลูกค้าทุกครั้งที่ติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต ล้วนเป็นวัสดุ PVC ขนาดความสูง 3 นิ้ว หนา 15 มิลลิเมตร ทั้งสิ้น
5.ขั้นตอนต่อเป็นการเก็บซิลิโคนสี บนหัวบัวผนัง และ ส่วนต่างๆตามความเหมาะสม เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตแล้วครับ

   ติอต่อช่างรับเหมา

The main principles in the installation of laminate flooring consist of The five important components are:
1. Preparation of concrete, polished or rough, level, or other smooth and strong surfaces such as tiled floors, granito floors, elevated gypsum board or plywood floors that are smooth and level, etc. if the original floor is a floor. carpet Must dismantle the original carpet first. If the cement floor under the carpet is smooth Laminate floors can be installed on concrete floors.
2. Laying the foam film underlay, thickness 2 mm., primer before this foam film. There is a property to prevent moisture from the surface to be installed laminate flooring and also has a feature to reduce the impact of laminate flooring as well.
3. Installation of laminate flooring 8 mm. thickness or 12 mm. thickness laminate flooring by entering the tongue. superimposed on the foam foundation film By installing laminate flooring, it must leave a gap about 1 – 1.50 centimeters from the edge of the wall to allow the wood floor to expand. This step is very important because If there is no space between the laminate flooring and the wall when used for a while Laminate flooring will expand due to changing room temperature. Therefore, if there is no space for the wooden floor to expand. Will cause the wooden floor to push together and bend up over time.
4. Installing the lotus wall around the room overlaid on laminate flooring that requires the use of wall cornices or finishers overlaid on the laminate floor In order to press the laminate flooring firmly to the floor and close the gap between the walls that we left in item 3 for the cornice wall material. There are both MDF or papier-mâché and PVC or plastic covered with wood grain laminating. We recommend choosing PVC material as it is better because termites will not eat and it is also more resistant to moisture than MDF wall cornices. net They are all made of PVC material, size 3 inches, thickness 15 mm.
5. The next step is to collect the colored silicone on the head of the lotus wall and various parts as appropriate. This is the finish of the laminate flooring installation process.

   ติอต่อช่างรับเหมา

复合地板安装的主要原则包括 五个重要组成部分是:
1. 准备混凝土,抛光或粗糙,水平,或其他光滑和坚固的表面,如瓷砖地板,花岗岩地板,高架石膏板或胶合板地板等光滑平整的地板,如果原来的地板是地板。必须先拆掉原来的地毯。如果地毯下的水泥地面是光滑的 复合地板可以安装在混凝土地板上。
2.铺设泡沫膜垫层,厚度2mm,泡沫膜前打底漆。具有防止要安装的复合地板表面受潮的特性,还具有减少复合地板影响的功能。
3. 8 毫米厚或 12 毫米厚的强化木地板通过进入舌头安装。叠加在泡沫粉底膜上 安装复合地板时,必须在离墙边1-1.50厘米的地方留出空隙,让木地板膨胀。这一步非常重要,因为 如果使用一段时间后强化木地板与墙壁之间没有空隙 复合地板会因室温变化而膨胀。因此,如果木地板没有空间可以展开。随着时间的推移,会导致木地板挤在一起并弯曲。
4.在房间周围安装莲花墙 覆盖在复合地板上 需要使用墙壁飞檐或饰面 覆盖在复合地板上 为了将强化木地板牢牢地压在地板上并缩小我们在第 3 号中为檐口墙材料留下的墙壁之间的间隙。有 MDF 或 papier-mâché 和 PVC 或覆盖有木纹层压的塑料。我们建议选择 PVC 材料,因为它更好,因为白蚁不会吃,而且它比 MDF 墙檐口更耐潮。它们都是由PVC材料制成,尺寸为3英寸,厚度为15毫米。
5、下一步就是将莲花壁头部和各个部位的彩色硅胶酌情收集起来。这是复合地板安装过程的完成。

   ติอต่อช่างรับเหมา

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา