หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง โทร 063-9959152

lookmoo1981 profile image lookmoo1981
รับเหมาระบบไฟฟ้า บริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้า งานออกแบบ ติดตั้งระบบ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าโรงงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง อื่นๆ
หม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้าโรงงาน
หม้อแปลงไฟฟ้าราคา
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก
ราคาหม้อแปลงไฟฟ้ารีสอร์ท
สูตรหม้อแปลงไฟฟ้า 
บริการปักเสาไฟฟ้า  ปักเสาป้าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหม้อแปลง เดินสายไฟฟ้า เดินสายเคเบิ้ล พายสายไฟฟ้า พาดสายเคเบิ้ล ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์โรงงาน ออกแบบติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน  ติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เช่น ล่อฟ้า ดอร์ปเอ้าท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ สวิตซ์ตัดตอน และอื่น ๆ


รับปักเสาไฟฟ้า
ติดตั้งเสาไฟฟ้า
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ซ่อมหม้อเปลงไฟฟ้า
เดินสายไฟฟ้า
รื้อถอนงานระบบไฟฟ้า


 
รับออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  (Transformer)

- รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด 500 kVA ขึ้นไป สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง อื่นๆ
- ซ่อมและรับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด 1MVA ขึ้นไป สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย : ดูข้อมูลการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรง สถานีไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Subsation) Click
งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลัง
บริษัทเป็นผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า  บริการด้าน งานออกแบบ ติดตั้งระบบ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าโรงงาน ทุกประเภท อาทิเช่น


 
งานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
งานตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงแรม
งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำทุกขนาด
งานระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
งานจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ไฟฟ้า
งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง


 
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  แบบแขวน (เสาเดี่ยว)
หม้อแปลง ขนาดตั้งแต่ 50-160 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 1,000 kg.) ใช้เสา 12.00 m.
หม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 1,200 kg.) ใช้เสา 12.20 m.
 แบบนั่งร้าน (เสาคู่)
หม้อแปลง ขนาดตั้งแต่ 50-500 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 3,000 kg.) ใช้เสาคู่ 12 m. ระยะห่างระหว่างเสา 3 m. (ใช้คานยาว 3.45 m.)
หม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 4,500 kg. ใช้เสาคู่ 12 m. ระยะห่างระหว่างเสา 4 m. (ใช้คานยาว 4.60 m.)
สำหรับหม้อแปลง ที่มีน้ำหนักเกิน 4,500 kg. (แต่ไม่เกิน 2,000 kVA) สามารถติดตั้งบนเสาคู่ได้แต่ต้องมีการเสริมเสาค้ำยันตรงกลางคานเพื่อรับน้ำหนักหม้อแปลงอีกเสาหนึ่ง และจะต้องมีวิศวกรโยธา (ระดับสามัญวิศวกร) เซ็นต์รับรองโครงสร้างดังกล่าวด้วย
แบบตั้งพื้น (ลานหม้อแปลง)
ใช้สำหรับติดตั้งหม้อแปลง ได้ทุกขนาด kVA อ้างอิงมาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


 
ขั้นตอนการขอขยายเขต ระบบจำหน่ายแรงสูง ติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า
การขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  มีขั้นตอนดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอขยายเขตยื่นเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเตรีมเงินค่าสำรวจออกแบบหรือค่าตรวจแบบ จำนวน 5,350 บาท
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะออกสำรวจ  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตฯให้ทราบ และให้มาชำระค่าใช้จ่าย มีกำหนดยืนราคา 3 เดือน 
3. ผู้ใช้ไฟ ชำระเงินค่าขยายเขต
4. การไฟฟ้าฯ จะดำเนินการก่อสร้างขยายเขตฯให้กับผู้ขอใช้ไฟ  ทางผู้ใช้ไฟดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง
5. เมื่อการไฟฟ้าฯ ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตเสร็จ ผู้ขอใช้ไฟยื่นเอกสารเพื่อทำเรื่องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
 (กรณี ผู้ใช้ไฟขอเช่าหม้อแปลงกับการไฟฟ้าฯ จะ ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5  ทำสัญญาเช่าหม้อแปลง  สัญญาขอติดตั้งมิเตอร์ และสัญญาซื้อขายไฟ)
6. เมื่อผู้ขอใช้ไฟยื่นเอกสารขอติดตั้งมิเตอร์แล้วทางการไฟฟ้าฯ จะดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการเดินสายไฟฟ้า (ระบบแรงต่ำภายใน) ให้กับผู้ขอใช้ไฟ เพื่อพิจารณาว่าผ่านตามมาตรฐานที่ การไฟฟ้าฯกำหนดหรือไม่
กรณี ไม่ผ่านมาตรฐาน ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟดำเนินการแก้ไขใหม่
กรณี  ผ่านมาตรฐาน   ทางการไฟฟ้าฯ จะแจ้งให้ผู้ขอใช้ไฟเตรียมเอกสารมาอย่างละ ๒ ชุด เพื่อทำเรื่องขอติดตั้งมิเตอร์และทำสัญญาซื้อขายไฟ
7. หลังจากที่ผู้ขอใช้ไฟชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อย  ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ให้กับผู้ขอใช้ไฟ
 
 เอกสารยื่นขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง  (ข้อ1)
> หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์แนบท้าย คัดไม่เกิน ๓๐ วัน
> สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)
> สำเนาใบอณุญาติตั้งโรงงาน (แบบ ร.ง.๒) หรือ ใบอณุญาติประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) อย่างใดอย่างหนึ่ง
> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม,สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งโรงงาน
> แผนผังภายในบริเวณของกิจการที่ขอใช้ไฟ ( Lay out )
> แบบการก่อสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ( Detail Specification )
> สำเนาใบเส็รจรับเงินค่าตรวจสอบหรือทดสอบหม้อแปลง (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา)
> หนังสือรับรองและหลักฐานของวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
> หนังสือยินยอมให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้าหากผ่านที่ดินของผู้อื่น
> สเปคอุปกรณ์  ๑ ชุด
 
เอกสารที่ต้องนำมาวันทำสัญญาเช่าหม้อแปลง (กรณีเช่าหม้อแปลง)
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท                       จำนวน   ๒   ชุด
2. หนังสือมอบอำนาจ                             จำนวน   ๒   ชุด  (ติดอากรแสตมป์)
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ                  จำนวน   ๒   ชุด  (รับรองสำเนา)
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ                จำนวน   ๒   ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ               จำนวน   ๒   ชุด
6. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ             จำนวน   ๒   ชุด
7. หนังสือค้ำประกันออกโดยธนาคารฉบับจริง (กรณีค้ำธนาคาร)
8. อากรแสตมป์ติดต้นฉบับคิดตามค่าเช่าหม้อแปลงXระยะเวลาที่เช่า( ติดอากรแสตมป์ ๑๐๐๐:๑ บาท ) และคู่ฉบับสัญญาติดอากรแสตมป์ ๕ บาท

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา