เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

guest profile image guest
[Archived]
๑.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย ๒. ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน ๓. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย ๔. ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม และปัญหาแห้งแล้ง ๕. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย ๖.ข้าพเจ้าจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง ๗.ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ๘.ทรงเป็นนักประดิษฐ์ ๙.ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน ๑๐.ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ ๑๑.ทรงเป็นนักวิจัย ๑๒.ทรงเป็นสถาบันหลักของชนชาวไทย ๑๓.ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน ๑๔.ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย ๑๕.ทรงส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ๑๖.ทรงอนุรักษ์สัตว์ป่า และป่าไม้ ๑๗.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย ๑๘.ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ๑๙.ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ ๒๐.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย ๒๑.ดำริให้ปลูกป่าเพื่อรักษาน้ำ ๒๒.ข้าพเจ้าจะไม่เสพสิ่งเสพติดทั้งปวง ๒๓. พัฒนาการเกษตรแทนการปลูกฝิ่น ๒๔.ทรงพัฒนาแหล่งน้ำ ๒๕. ทรงให้แนวทางในการแก้ปัญหาจราจร ๒๖.ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวงตลอดไป ๒๗.ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ๒๘.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย ๒๙.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๓๐.ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน ๓๑.ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย ๓๒. ทรงแจกถุงยังชีพเมื่อราษฎรประสบภัย ๓๓. ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ ๓๔. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วม ๓๕.ทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อชาวไทย ๓๖.เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสัมพันธไมตรี ๓๗.สนับสนุนให้ราษฎรรักษาป่า แม่น้ำลำธาร ๓๘.บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี ๓๙.ทรงเสด็จทุกที่ที่มีความเดือดร้อน ๔๐.ทรงทำนุบำรุงพระศาสนา ๔๑.ทรงสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
ความคิดเห็น