ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

guest profile image guest

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

- ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

- ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

- รวมใจภักดิ์รัก ในหลวง

- พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

- จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ความคิดเห็น
g3barmy46 profile g3barmy46
  เราชาวไทยควรยึดแบบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
g3barmy46 profile g3barmy46
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
g3barmy46 profile g3barmy46
  บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์
g3barmy46 profile g3barmy46
เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
g3barmy46 profile g3barmy46
 เพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
g3barmy46 profile g3barmy46
ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
g3barmy46 profile g3barmy46
ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
g3barmy46 profile g3barmy46
คืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
g3barmy46 profile g3barmy46
 ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
g3barmy46 profile g3barmy46
ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
g3barmy46 profile g3barmy46
  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
g3barmy46 profile g3barmy46
 ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป
g3barmy46 profile g3barmy46
 เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
g3barmy46 profile g3barmy46
 เราจงภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่ออยู่หัวไทย
g3barmy46 profile g3barmy46
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความมั่นคงและยั่งยืน
g3barmy46 profile g3barmy46
   กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
g3barmy46 profile g3barmy46
  การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
g3barmy46 profile g3barmy46
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอจงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
g3barmy46 profile g3barmy46
 ขอทรงจงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และมีพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอในหลวงทรงพระเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง
g3barmy46 profile g3barmy46
 ขอเป็นคนดีของพ่ออยู่หัว
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอเป็นหนึ่งในล้านทำความดีตอบแทนพ่อหลวง
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอพระองค์ทรงพระลานามัยสมบูรณ์
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร แก่พสกนิกรชาวไทย
g3barmy46 profile g3barmy46
  ขอให้พระองค์ฯเกษมสำราญยิ่ง
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืน
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้ครอบครัวทุกครอบครัวทำความดีตอบแทนในหลวง
g3barmy46 profile g3barmy46
 ขอให้ท่านหายป่วยภัยนานา
g3barmy46 profile g3barmy46
 ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ในหลวงอายุหมั้นขวัญยืนตลอดไป
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงปกครองประเทศต่อไป
g3barmy46 profile g3barmy46
 ขอให้พระองค์ทรงปราศจากโรคภัย
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงมีความสุข
g3barmy46 profile g3barmy46
  ขอให้พระองค์ทรงไม่มีโรคภัยตลอดไป
g3barmy46 profile g3barmy46
  ขอให้พระองค์ทรงรางกายแข็งแรงอยู่คู่คนไทยตลอดไป
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงหายป่วย
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดไป
g3barmy46 profile g3barmy46
 ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอพระองค์ทรงพระลานามัยสมบูรณ์
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ฯเกษมสำราญยิ่ง
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืน
g3barmy46 profile g3barmy46
 ขอให้ครอบครัวทุกครอบครัวทำความดีตอบแทนในหลวง
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ในหลวงอายุหมั้นขวัญยืนตลอดไป
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงปกครองประเทศต่อไป
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงมีความสุข
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงไม่มีโรคภัยตลอดไป
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงรางกายแข็งแรงอยู่คู่คนไทยตลอดไป
g3barmy46 profile g3barmy46
 ขอให้พระองค์ทรงหายป่วย
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดไป
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทยสืบไป
g3barmy46 profile g3barmy46
ขอให้พระองค์มีอายุยืนยาว
g3barmy46 profile g3barmy46
 ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งชาติตลอดไป
g3barmy46 profile g3barmy46
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
g3barmy46 profile g3barmy46
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
g3barmy46 profile g3barmy46
 พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา
g3barmy46 profile g3barmy46
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
g3barmy46 profile g3barmy46
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
g3barmy46 profile g3barmy46
 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
g3barmy46 profile g3barmy46
 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
g3barmy46 profile g3barmy46
 เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
g3barmy46 profile g3barmy46
  หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข
g3barmy46 profile g3barmy46
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตาม
g3barmy46 profile g3barmy46
 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
g3barmy46 profile g3barmy46
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์เบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
g3barmy46 profile g3barmy46
 หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
g3barmy46 profile g3barmy46
โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
g3barmy46 profile g3barmy46
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
guest profile guest
เราพี่น้อง     ผองไทย     ภูมิใจยิ่ง 

พ่อเป็นมิ่ง    ขวัญชาติ     ปราชญ์ยิ่งใหญ่ 

ลูกขอกราบ  แทบบาทด้วย     อวยพรชัย 

เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง     พ่อของเรา 

ขอให้พ่อ     แข็งแรง     แกร่งดังผา 

ไร้โรคา       ภยันตราย และไกลเศร้า 

อายุยืน       หมื่นปี ที่นานเนาว์ 

ทุกค่ำเช้า    เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ
guest profile guest
                  "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล 
                        เย็นทั่วหล้า ด้วยพระบารมี 
                  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


        "ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย
                 ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
guest profile guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
guest profile guest
vที่ทุรกันดารพระองค์ทรงเสด็จไปไม่เคยท้อเพื่อชาวไทย
guest profile guest
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
guest profile guest
ทศพิธสถิตทั่ว ปวงชน
เคียงบาทพระยุคล ฉ่ำถ้วน
พระสถิตในไทยชน ยืนยิ่ง ยงแล
ราชกิจทุกที่ล้วน เสริมสร้างพลังชน
พระบรมนาฏไท้ ปฐพินทร์
ภูมีภูบดินทร เกริกฟ้า
ดำหริผลิชีวิน ทวยราษฎร์
ทรงเป็นขวัญประชา คู่ถิ่นแผ่นดินทอง 
guest profile guest
แสงสุรีย์ส่องหล้าฟ้าสยาม
ทุกเขตคามสดใสเอื้อไออุ่น
พลังแผ่นดินถิ่นอุดมสู่สมดุล
จากพระคุณเรี่ยวแรงแสงสุรีย์


เป็นแสงส่องผองชนทุกเชื้อชาติ
มิใช่แสงแห่งอำนาจสาดศักดิ์ศรี
แต่เป็นแสงแห่งความงามความดี
แปดสิบสี่ปียังสาดส่องผ่องอำไพ


ช่วยบ้านเมืองเปรื่องปราชญ์ฉลาดเฉลา
เพราะพระคุณน้อมบุญเก่าสร้างบุญใหม่
พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินทั่วถิ่นแดนไทย
เพราะพระองค์ทรงใช้-บุญต่อบุญ

guest profile guest
สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

guest profile guest
........ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ 
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ...... 
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ 
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ 
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ 
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ 
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ 
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ 
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ 
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ 
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ 
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ 
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ 
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ 
..............................ทรงพระเจริญ 
guest profile guest
รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี
อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี
แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ
guest profile guest
เฉลิมพระชนม์ไท้ เถลิงฟ้าสยามเมือง 

เมืองไทยเป็นเมืองทอง โลกแซ่ซร้องว่ารุ่งเรือง 

ด้วยบุญพระทรงเมือง พระจอมเจ้ากษัตรา 

ขอเทพทุกแห่งหน บันดาลดลพระจอมฟ้า 

ทรงห่างพระโรคา พระพลายิ่งแข่งแรง 

ชาวไทยทุกแหล่งหล้า อยู่ใต้ฟ้าทุกหนแห่ง 

น้อมตั้งจิตสำแดง ด้วยสำนึกพระเมตตา 

การุณย์พระยิ่งใหญ่ ล้วนเหนือใต้ทุกทิศา 

นับตั้งแต่ผืนฟ้า จวบลงมาจบแผ่นดิน 

ทั่วไทยจะทำดี ให้เหมือนที่พระภูมินทร์ 

ทรงสอนแก่ชาวดิน ประทานสุขทุกคนไทย 

ขอทรงพระเจริญ ด้วยคำเชิญพระรัตนตรัย 

ถวายเป็นพระพรชัย จงทรงพระเกษมเทอญ 
guest profile guest
แผ่นดินที่ทรงครอง..........แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงำ........ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก.....ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน.............ก็แสนน้อยดูนานเกิน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง............ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน.........มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ย่างพระบาทที่ยาตรา.........ยาวรอบหล้าฟ้าสากล
พระเสโทที่ถั่งท้น.............ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย  
guest profile guest

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
 ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
 เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ฝ่ายยุทธการ กรมรบพิเศษที่ ๒

ขอถวายพระพร

guest profile guest
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
guest profile guest
มีบ้างไหม ไทยทุกผู้ใครรู้บ้าง
ว่าพระองค์ พระผู้สร้าง...เหนื่อยแค่ไหน
กว่ารังสรรค์ “พอเพียง” หล่อเลี้ยงไทย
ซึ่งเป็นความภูมิใจไทยวันนี้

มีบ้างไหมทั่วแผ่นฟ้าหาไปเถิด
มีกษัตริย์แสนประเสริฐแต่ที่นี่
ตลอดโลกนครรัฐปฐวี
จะยังคงไม่มีไปอีกนาน

พระพุทธเจ้าข้า....
ข้าราชการ กรมรบพิเศษที่ ๒
ขอพระองค์ทรงพระชนม์ยิ่งยืนนาน
เสวยบุญบันดาลนิรันดร์เทอญฯ

guest profile guest
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

guest profile guest
สุดแผ่นดิน  ถิ่นเขา  ลำเนาป่า
สุดแผ่นฟ้า  กล้างไกล  แผ่ไพศาล
สุดแผ่นน้ำ  ฉ่ำชื่น  แห่งผืนธาร
สุดใดปาน  พ่อหลวง  แห่งปวงชน
guest profile guest
เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง 
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ 
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย 
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา 
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา 
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า 
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ 
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุืทธเจ้า ข้าราชการฝ่ายยุทธการและการฝึก กรมรบพิเศษที่ ๒
guest profile guest
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงขนชาวไทยตลอดไป  
thanomsak profile thanomsak

พระทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์

ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย

เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ

ขอทรงให้ สุขสำราญ ชั่วกาลเทอญ

thanomsak profile thanomsak
โตด้วยข้าวด้วยปลามาเป็นคน
กำเนิดบนแผ่นดินถิ่นอาหาร
ภายใต้ร่มบรมโพธิสมภาร
เอกกษัตริย์รัชกาล “ภูมิพล”

สถิตด้าว..ชะลอดวงจากห้วงฟ้า

จุติพาประจุฝันอันเข้มข้น
เสวยราชย์เพื่อชาติ..ประชาชน
ให้ปลอดพ้นทุกข์เทวษทุกเภทภัย
thanomsak profile thanomsak

ถวายบังคมเทิดไท้…………….ราชันย์
คุณะ ธ อนันต์……………………..เทียบฟ้า
ทวยราษฎร์สุขเกษมสันต์…………ถ้วนทั่ว
ธ ท่านคือขวัญหล้า……………….ปกเกล้าชาวสยาม

๐ พระนามพระเกียรติก้อง………..เกริกไกร
“ภูมิพล” ขจรไป…………………..ทั่วด้าว
คือหลักแห่งธงชัย…………………ปวงเหล่า ชนเฮย
ทูนเทิดพระเหนือเกล้า…………….เกศน้อมถวายพระพรประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 179 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 541 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 936 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 751 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 740 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 695 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,443 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,058 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,659 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,765 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,341 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา