**ชุดเต็ม** โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ปี57 ((พร้อมเฉลยโดยละเอียด))!!!!

Famez profile image Famez

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบ
*******************
10 ม.ค. -03 มี.ค. 2557  นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

ตำแหน่ง: นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 03 มี.ค. 2557

**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ชายไทยโสด ม. 3 อายุ 15-18 ปี เข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. – 3 มี.ค. 57 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๒. เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี (เกิด ๑ พฤาภาคม ๒๕๓๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒)นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
๓. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
๔. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง ๑๘ – ๓๐ และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
๕. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
๖. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
๗. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
๙. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
๑๐. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
๑๑. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
กำหนดการสอบ

สอบรอบแรก 

๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 
ประกาศผลสอบรอบแรก 

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ และทางอินเตอร์เน็ต
สอบรอบสอง

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบพลศึกษา ณ สนามกีฬา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ
ประกาศผลสอบรอบสอง

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อาคาร กองการศึกษา ชั้น ๑ และ ทางอินเตอร์เน็ต
วิชาที่สอบ

๑. การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)

๑.๑ วิชาภาษาไทย ๑๐๐ คะแนน
๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ ๑๐๐ คะแนน
๑.๓ วิชาคณิตศาสตร์ ๒๐๐ คะแนน
๑.๔ วิชาวิทยาศาสตร์ ๒๐๐ คะแนน
๑.๕ วิชาความถนัดทางช่าง ๒๐๐ คะแนน
๒. ภาคปฏิบัติ (รอบสอง)

๒.๑ สอบพลศึกษา

๒.๑.๑ ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร
๒.๑.๒ วิ่ง ๘๐๐ เมตร
๒.๑.๓ ยึดพื้น ๒๒ ครั้ง
๒.๑.๔ ลุกนั่ง ๓๖ ครั้ง
๓.ตรวจสุขภาพ

๔.สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรการศึกษา ๓ ปี ของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชาช่าง ดังนี้

๑. สาขาวิชาช่างต่อเรือ  แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ

๑.๑ สาขางานช่างต่อเรือโลหะ
๑.๒ สาขางานช่างต่อเรือไม้ และไฟเบอร์กลาส
๑.๓ สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
๑.๔ สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ
๒. สาขาวิชาช่างการอู่เรือ  แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๑ สาขางาน คือ

๒.๑ สาขางานช่างการอู่เรือ
๓. สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ

๓.๑ สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
๓.๒ สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล
๓.๓ สาขางานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
๓.๔ สาขางานช่างโลหะ
๓.๕ สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร
๔. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๒ สาขางาน คือ

๔.๑ สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
๔.๒ สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ
การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ


 
นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน
ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์
เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ ๓ ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๘๗ บาท
เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช. ของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม
สมัครงาน โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ งานราชการ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัคร สอบ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 2557 สอบ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 57 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดสอบ
วิธีการสมัครงาน  โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัคร ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๔ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.navy.mi.th/ndas เปิดรับสมัคร ๑๐ มกราคม – ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยถือวันโอนเงินค่าสมัครเป็นลำดับ ชำระเงินจำนวน ๑๕๐ บาท ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารทหารไทยทุกสาขา ใส่รหัสโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (Comp Code) 4 หลัก คือ 2068 ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
ธีการสมัครสอบ
      
๑.    การกรอกข้อมูลของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ลงในแบบฟอร์มตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
๒.    การยืนยันการสมัครสอบ โปรแกรมสมัครสอบจะแสดงรายละเีอียดข้อมูลของผู้สมัครสอบ เพื่อให้ผู้สมัครสอบตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้กดป่มยืนยันการสมัครสอบ
๓.    การพิมพ์ใบนำฝากของธนาคาร โปรแกรมสมัครสอบจะสร้างใบนำฝากของธนาคารให้ ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบนำฝากของธนาคารออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วให้นำไปยื่นชำระเงินค่าสมัครสอบ ๑๕๐.- บาท(พร้อมค่าธรรมเนียม) ได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขา ต้องชำระเงินภายใน ๕ วันทำการ หลังจากสมัครสอบและไม่เกินวันที่ ๓ มี.ค.๕๗
๔.    หลักฐานการชำระเงินของผู้สมัครสอบ หลังจากที่ผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินจากผู้สมัคร สอบ
๕.    การสมัครสอบเสร็จเรียบร้อย ทางโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๕ มี.ค.๕๗ ทางเวปไซต์ www.navy.mi.th/ndas
 | ขั้นตอนการกรอกข้อมูล      | ขั้นตอนการชำระเงิน
 
* ข้อควรระวัง *
๑.    ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น
๒.    ใบสมัครสอบจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครสอบชำระเงิน
๓.    ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ รับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔.    การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะ ส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
๕.    ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
๖.    ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการกระบวนการสมัคร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 07 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 13 มี.ค. 2557


>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ :19: :19: :19:
  


จัดส่งทันที!!โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!!  :19: 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

-ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE), 084-4008-279(สำรอง)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 088-326-4404 หรือที่  sheetthai99@hotmail.com
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ
 
 
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา