**((แม่นจริง!!))** แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) "#ชุดเต็ม"

Famez profile image Famez
แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
1.ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

    1.    สมชัยไปแจ้งเกิดที่อำเภอหลังคลอดโดยรีบด่วน
    2.    สมหมายไปแจ้งความที่โรงพักเพราะถูกทำร้ายร่างกาย
    3.    สมบูรณ์ไปแจ้งอำเภอหลังจากนายจ้อยตายแล้ว  2  วัน
    4.    สมชายพาลั่นทมไปจดทะเบียนสมรสหลังแต่งงาน  1  ปี
2.    กฎหมายเอกชน  คือข้อใด
    1.    กฎหมายแพ่ง – พาณิชย์
    2.    กฎหมายปกครอง
    3.    กฎหมายรัฐธรรมนูญ
    4.    กฎหมายอาญา
3.    กลุ่มบุคคลคณะใดเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์
    1.    คณะรัฐมนตรี
    2.    องคมนตรี
    3.    รัฐสภา
    4.     ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
4.    มักมีการกล่าวอยู่เสมอว่า “กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์”ข้อใดสนับสนุนคำกล่าวนี้
    1.    ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
    2.    ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
    3.    ผู้รักษากฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม
    4.    ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่บางมาตรา
5.    บุคคลใดไม่ใช่ผู้เกี่ยงข้องในกระบวนการยุติธรรมโดยตรง
    1.    ตำรวจ
    2.    พนักงานอัยการ
    3.    ศาลและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
    4.    เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
6.    ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “กฎหมายต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์”
    1.    รัฐต้องบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
    2.    ประชาชนเป็นผู้ตรากฎหมายโดยตรง
    3.    พระมหากษัตริย์ทรงตรากฎหมายขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
    4.    รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
7.    ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประธานรัฐสภา  คือ
    1.    วุฒิสมาชิกผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
    2.    ประธานสภาผู้แทนราษฎร
    3.    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งซึ่งมาจากพรรคการเมืองที่ได้รับการ
เลือกตั้งขึ้นมามีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
    4.    ประธานวุฒิสภา
8.    ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางถือเป็นศาลประเภทใด
    1.    ศาลชั้นต้น
    2.    ศาลอุทธรณ์
    3.    ศาลฎีกา
    4.    ศาลทหาร
9.    กรณีซึ่งกฎหมายยกเว้นโทษให้เป็นกรณีซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นการ
กระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ  คือ
    1.    เด็กอายุกว่า  7  ปี  แต่ยังไม่เกิน  14  ปี  กระทำการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิด
    2.    ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
    3.    การกระทำผิดโดยประมาท
    4.    การกระทำผิดด้วยความจำเป็น  เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้
        อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้
10.    หนี้อาจระงับไปด้วยเหตุดังนี้
    1.    เจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้
    2.    ลูกหนี้ตาย
    3.    ลูกหนี้ทำสัญญายอมตาย
    4.    ลูกหนี้ล้มละลาย
11.    กฎหมายเมื่อบัญญัติออกมาแล้วไม่ได้ใช้นานๆ มีผลดังนี้
    1.    เสียไปไม่ได้ผล
    2.    ต้องแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้
    3.    ยังใช้บังคับได้อยู่เสมอ
    4.    อาจจะใช้ได้ถ้าประชาชนยอมรับ
12.    องค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์มีดังนี้
    1.    เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  โดยทุจริต
    2.    เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นโดยเจ้าของขาดความระมัดระวัง
    3.    เอาไป  โดยฉกฉวยขณะที่เจ้าของทรัพย์ขาดความระมัดระวัง
    4.    เอาไป  ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  โดยเจตนา
13.    ในระหว่างที่บ้านเมืองเกิดการจลาจล  และรัฐบาลต้องประกาศกฎอัยการศึก  
ผู้ใดกระทำความผิดในคดีอาญา  อุกฉกรรจ์  จะต้องขึ้นศาลทหาร  ซึ่งมีผล
อย่างไร
    1.    การตัดสินรวดเร็วแบบทหาร
    2.    ผู้พิพากษาเป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญทหาร
    3.    โทษรุนแรงกว่าในเวลาปกติสองเท่า
    4.    ไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ฎีกาเหมือนเวลาปกติ
14.    สิทธิหรือการกระทำข้อใด  ที่บุคคลธรรมดามีได้  แต่นิติบุคคลไม่อาจมีได้
หรือไม่อาจกระทำได้
    1.    การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
    2.    การเป็นทายาทโดยธรรม
    3.    การทำนิติกรรมสัญญา
    4.    การกระทำความผิดอาญา 
15.    นายทองดีไปทำงานต่างจังหวัดแล้วหายสาบสูญเป็นเวลานานเกินกว่ากี่ปี  ทาง
ฝ่ายภรรยาจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้อง
    1.    3    ปี            3.    10    ปี
    2.    5     ปี            4.    15    ปี
16.    กฎหมายอาญาและกำหมายแพ่งมีข้อแตกต่างที่สำคัญในเรื่องความเคร่งครัดใน
    1.    การเสนอร่างกฎหมาย
    2.    การตีความกฎหมาย
    3.    การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
    4.    การประกาศใช้
17.    “บุคคลย่อมเสมอภาคภายใต้กฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร
    1.    กฎหมายใช้บังคับได้กับทุกคน
    2.    บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันย่อมได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับโทษ เช่นเดียวกัน
    3.    บุคคลมีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ ได้ตามใจสมัครเสมอเท่าเทียมกัน
    4.    ไม่มีบุคคลใดมีอำนาจเหนือกฎหมาย
18.    นาย  ก. ยืมเงินนาย  ข.  เป็นเงิน  60  บาท  โดยมิได้ทำสัญญากู้กันไว้  นาย  ก.  ไม่คืนเงินยืมเมื่อถึงกำหนด
    1.    นาย  ข.  ต้องติดตามทวงเงินคืนจาก  นาย  ก.  เอง
    2.    นาย  ข.  ต้องร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่ง  นาย  ก.  คืนเงินให้  นาย  
ข.
    3.    นาย  ข.  ต้องจ้างทนายความให้ช่วยทวงเงินคืนจาก  นาย  ก.
    4.    นาย  ข.  จะฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับคดีไม่ได้
19.    การออกกฎกระทรวง  กรณีใดถูกต้อง
    1.    ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
    2.    ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
    3.    ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
    4.    ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 
20.    ผู้ใดมียาเสพย์ติดให้โทษประเภทเฮโรอีน  ไว้เพื่อจำหน่าย  ผู้นั้นต้องระวางโทษ
สถานใด
    1.    ประหารชีวิต
    2.    จำคุกตลอดชีวิต
    3.    จำคุก  20  ปี
    4.    ทั้งจำทั้งปรับ
21.    เมื่อบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรคนใดหมดอายุ  ผู้ถือบัตรคนนั้นจะต้องขอมีบัตร
ใหม่ภายในกี่วัน
    1.    60    วัน                2.    90    วัน
    3.    120    วัน                4.    กี่วันก็ได้
22.    ในกรณีจำเลยถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษปรับเงินเป็นจำนวนหนึ่ง  แต่จำเลยไม่มีเงินเสียค่า ปรับ  จะต้องร้องขอศาลเปลี่ยนโทษปรับเป็นโทษสถานใด
    1.    จำคุก                    2.    กักขัง
    3.    กักกัน                    4.    ริบทรัพย์
23.    ข้อใดเป็นโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
    1.    กักขัง                    2.    กักกัน
    3.    ห้ามเข้าเขตกำหนด            4.    คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล

จำหน่ายเอกสารข้อสอบแนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์  
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบเก่าพลตำรวจ ปี 2555
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
VCD +หนังสือ ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS
หนังสือ + MP3 ราคา 999 รวมค่าส่ง EMS

>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
  

จัดส่งทันที!!โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!! 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
หนังสือ+MP3 พระราชบัญญัติทางหลวง ส่งฟรี EMS ทางไปรษณีย์ ราคา 999 บาท


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE), 084-4008-279(สำรอง)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 088-326-4404 หรือที่  sheetthai99@hotmail.com
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน*ติดตามข่าวสารอัพเดทข่าวสอบ และแนวข้อสอบทางFACEBOOK FANPAGE 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ

ความคิดเห็น
chat2003 profile chat2003

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

3 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา