**(((ด่วน!!)))**ก กลาง อนุมัติให้ กสถ. จัดสอบท้องถิ่น ประจำปี 58!!

Famez profile image Famez
ก กลาง อนุมัติให้ กสถ. จัดสอบท้องถิ่น ประจำปี 58 รับจำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา

กดถูกใจเพื่อรับแนวข้อสอบท้องถิ่นที่

วันที่ 29 มกราคม 2558 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ก กลาง นั้น นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางงา และประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ " การสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ สอบท้องถิ่น "  ดังนี้

ก.กลางมีมติให้ กสถ.
เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

...ในการประชุม ก กลาง ในวันนี้ ( 29 มค 58) เวลา 13.30 น.ที่ประชุมร่วม 3 ก ก.อบต/ กท./กจ. โดยมีนายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธานที่ประชุม...

...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอเรื่องที่ กสถ.ขออนุมัติเปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 จำนวน 30 ตำแหน่ง 2,598 อัตรา และที่ประชุมร่วมมีมติเห็นชอบให้ กสถ.ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันได้....

...และในการประชุมคราวต่อไป ที่ประชุมให้ฝ่ายเลขาฯ ได้เชิญชวนสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐ นำเสนองาน ประสบการณ์ และแผนงานเพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดสอบแข่งขันต่อที่ประชุม ก กลาง...

...สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบนั้น จะเป็นตำแหน่งที่มีผู้สอบผ่านน้อย เช่นครู ช่าง และจะไม่เป็นตำแหน่งที่บัญชี กถส.ยังค้างอยู่ ซึ่งที่ประชุมขอใหั กรมฯ นำเอาบัญชีที่ยังค้างอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ จากการเปิดสอบปี่ที่แล้ว ได้เปิดเผยในเว็ปกรมฯ เป็นการด่วนด้วย และกลุ่มเหล่านี้มีโอกาสเรียกบรรจุจนหมดบัญชี (ขึ้นบัญชีไว้ 2ปี)..,

กดถูกใจเพื่อรับแนวข้อสอบท้องถิ่นที่

....สำหรับกรณีที่ กสถ.ขอให้ ผู้ผ่านภาค ก ของ กพ.มีสิทธิสอบภาค ข และ ค ของท้องถิ่นนั้น ที่ประชุม ก กลาง ไม่เห็นชอบด้วยในประเด็นนี้....

...เพื่อความเท่าเทียมกัน จึงมีมติให้มีการสอบภาค ก ข และ ค ไปพร้อมๆกันเลย ซึ่งในภาค ก นั้นอาจจะมีภาษาอังกฤษ เพิ่มเข้ามาตามที่ ครม.มีมติไว้ และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ กพ.ครับ...

...สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบนั้น มีตำแหน่งอะไรบ้าง หลังจากนี้ ทาง กสถ.จะแจ้งให้ทราบในการประชุมคราวต่อไปครับ....

ด้วยความเคารพ
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(กท.)
29 มกราคม 2558 เวลา 19.22น.


กดถูกใจเพื่อรับแนวข้อสอบท้องถิ่นที่


รายละเอียดเพิ่มเติมและแนวข้อสอบ http://sheetsure.com/index.php/topic,425.0.html

ข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2 อบต. เทศบาล ท้องถิ่น
แนวข้อสอบ   พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535รวบรวมแนวข้อสอบ เอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. เน้นๆ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใหม่ล่าสุด
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ ใหม่ล่าสุด


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างโยธา  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบช่างสำรวจ ใหม่ล่าสุด
และตำแหน่งอื่นๆ  ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ใหม่ล่าสุด 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนายช่างโยธา ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ ใหม่ล่าสุด
และตำแหน่งอื่นๆ  ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล ใหม่ล่าสุด


>>>[[[ กดถูกใจเพื่อรับข่าวสอบ&แนวข้อสอบราชการฟรี!!!! ที่นี่ ]]]<<<

>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ  
โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!!
 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ ราคา 999 บาท รวมems


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาแจ้ง*ติดตามข่าวสารอัพเดทข่าวสอบ และแนวข้อสอบทางFACEBOOK FANPAGE 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetsure.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา