สุดยอด!!ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

narumoltoo profile image narumoltoo

เอกสารเพื่ออ่านสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ((อัพเดทใหม่ล่าสุด))

หนังสือสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(ทุกตำแหน่ง)

มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย  NEW !!

สนใจสอบถามที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

(( รวบรวมแนวข้อสอบเก่าๆที่ออกบ่อยของแต่ละปีมาไว้เล่มล่าสุด ))

##สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย (ครอบคลุม)

##ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เพื่อใช้สอบปี 60

##ฉบับพร้อมอ่านสอบ ติวเนื้อหาสอบ เน้นคุณภาพ

##แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

 

 

 

 

 

 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com 

วันที่ 19 ต.ค.60 -31 ต.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

--------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 130 อัตรา ดังต่อไปนี้

กลุ่มงานบริการ

(1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา

(2) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา

(3) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา

(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

(5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา

(6) นายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา 

(7) นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา

(8) นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 

(9) ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(10) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 7 อัตรา 

(11) นิติกร จำนวน 8 อัตรา

(12) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

(13) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

(14) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

(15) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

(16) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 35 อัตรา

(17) นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 21 อัตรา

(18) นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

(19) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 5 อัตรา 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

(20) วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

(21) สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://perdsobsure.blogspot.com/2017/10/19-60-31-60.html

แนวข้อสอบ https://sites.google.com/site/naewkhxsxbrachkarrathwisahkic/naew-khxsxb-krm-xuthyan-haeng-chati-satw-pa-laea-phanthu-phuch

สนับสนุนโดย http://www.testbook-shop.com/b/113

กดติดตามข่าวเปิดสอบที่นี่ https://web.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1203008649711320/

สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

 

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548

3 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

4 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม

5 ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2550 ฉบับที่ 7

6 ความหมายของการบริหาร

7 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป (การจัดทำแผนงาน)

8 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?

9 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน

10 การบริหารจัดการองค์กร

11 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

12 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป

13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)

14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 

3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 

5 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

6 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร

7 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา

8 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 

9 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ

10 ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

12 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ

13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร

14 สรุปแนวข้อสอบเตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

15 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน

MP3 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

 

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4 หลักการบัญชีเบื้องต้น

5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี

6 การจัดทางบการเงินและงบประมาณ

7 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ

8 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี (วิเคราะห์งบดุล)

10 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

11 มาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

12 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1

13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2

14 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน

 

MP3 - พรบ.วิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------------

การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม

ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน 

แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด

รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย

// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //

-----------------------------------------------------------------------

### ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula  ###

###จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ  อัพเดทใหม่ล่าสุด ###

##อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น ##

###รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! ###

###สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@ด้วยคะ)

 

มี 3 แบบให้เลือก

1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งทาง E-Mail ภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท

2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท

3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ส่ง EMS ราคา 1,500 บาท

ลูกค้าสามารถโอนเงิน และแจ้งสลีปมาได้เลยคะ

ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-2-69593-2 

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 160-4-03134-4

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 177-2-11838-9

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-0-81782-0

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 181-5-08058-3

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

พร้อมเพย์เบอร์โทร 0846793300 นส.นฤมล ค้อจันทา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นกำลังใจข้อให้สอบผ่านนะคะ

แจ้งสลีปการโอน มาทางไลน์ ID 0846793300 หรือ ID 0929830054 ได้เลยจ้า

 

**มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า**

// รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง //

** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! **

**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **

**ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**

*** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ ***

** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **

***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***

***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***

 

สอบถามแนวข้อสอบที่  https://line.me/R/ti/p/%40kyx1727x

 

((เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าทุกท่าน สอบผ่าน ขอให้โชคดีในการสอบคะ))

 

 

 

 

ผลงานลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
12 วันที่ผ่านมา