เฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 โครงการความร่วมมือด้านการบินร่วม ระหว่าง กองทัพบก และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

guest profile image guest

 

เฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32
โครงการความร่วมมือด้านการบินร่วม ระหว่าง กองทัพบก และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานการณ์ภัยธรรมชาติของโลกและประเทศไทยในปัจจุบัน มีความถี่และความรุนแรงของการเกิด
สาธารณภัยสูงขึ้นและรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันสืบเนื่องมาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น สำหรับประเทศไทยได้มีการประเมินสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จำนวน 9 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยจากดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหวและสึนามิ วาตภัย อัคคีภัย ภัยจากไฟไหม้ป่าและหมอกควัน ภัยจากการคมนาคม และโรคระบาด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียดังกล่าว ส่วนราชการต่างๆ ของรัฐบาล จึงได้พยายามพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมของหน่วย เพื่อให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีประสิทธิภาพ และทันเวลา ด้วยเหตุผลข้างต้น กองทัพบก และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือในการนำเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 จำนวน 2 เครื่อง มาประจำการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยกองทัพบกมีความรับผิดชอบในการสนับสนุนบุคลากรด้านการบิน การปฏิบัติการบิน และสถานที่
ในการจัดเก็บเฮลิคอปเตอร์ ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีความรับผิดชอบในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ และสนับสนุนงบประมาณสำหรับการส่งกำลังบำรุงอากาศยาน และการฝึกพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มจากการจัดกำลังพลของกองทัพบก จำนวน 24 นาย ประกอบด้วย นักบิน จำนวน 6 นาย ช่างปฏิบัติงานในห้องนักบิน จำนวน 2 นาย ช่างซ่อมอากาศยานทั่วไป จำนวน 8 นาย และช่างซ่อมระบบไฟฟ้าอากาศยาน จำนวน 8 นาย เข้ารับการฝึกภาคทฤษฎีในหลักสูตรของเฮลิคอปเตอร์ รุ่น KA – 32 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2562 และเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติต่อ ณ ศูนย์การบินทหารบก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บัญชาการทหารบกจึงได้มอบหมายให้ศูนย์การบินทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งได้กรุณาอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบินร่วม จำนวน 1 คณะ โดยมีเสนาธิการทหารบกเป็นประธานกรรมการ และเจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญในการอำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบินร่วม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามที่นโยบายกำหนด และแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบินร่วม จำนวน 1 คณะ ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบินร่วม โดยมีผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และหัวหน้ากองยุทธการและการข่าว ศูนย์การบินทหารบก เป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการประสานการปฏิบัติทั้งปวงกับคณะทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การทำงานด้านการบินร่วมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำบันทึกความเข้าใจ และการแต่งตั้งผู้ประสานภารกิจร่วมระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

สำหรับเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 มีรูปแบบและคุณลักษณะคล้ายกับ ฮ.ท.17 ซึ่งมีประจำการอยู่ในกองทัพบกแล้ว จำนวน 7 เครื่อง แต่เฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32
เป็นอากาศยานที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อใช้ในการดับเพลิงพื้นที่อาคารหรือตึกสูง ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศยุโรป เนื่องจากขีดความสามารถที่หลากหลาย สามารถปรับใช้ได้ในภารกิจต่างๆ เช่น การดับไฟไหม้ป่า การค้นหาและช่วยชีวิต การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขนย้ายบุคคลและสิ่งอุปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติม ที่สำคัญ ได้แก่ ปืนฉีดน้ำและสารเคมีดับเพลิง ถังน้ำขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร ซึ่งสามารถเติมน้ำและปล่อยน้ำโดยไม่ต้องลงจอด ถังโฟมขนาดบรรจุ 150 ลิตร กระเช้าตักน้ำ ความจุ 5,000 ลิตร รอกกู้ภัยไฟฟ้า และเปลพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 ต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน จำนวน 7 นาย ประกอบด้วย นักบิน จำนวน 2 นาย ช่างประจำอากาศยาน จำนวน 3 นาย และช่างประจำระบบอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 2 นาย โดยเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 มีคุณลักษณะ และขีดความสามารถที่สำคัญดังนี้

เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพและวิทยาการด้านการบิน ขณะที่ความจำเป็นในการใช้งานอากาศยานบรรเทาสาธารณภัยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในระยะเริ่มแรกกองทัพบก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนงานด้านการบินแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไปก่อน ทั้งนี้ ปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 ทั้งสองเครื่อง ได้ถูกบรรจุเข้าประจำการอยู่ในความรับผิดชอบของกองพันบินที่ 41 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี และอยู่ระหว่างการฝึกเพิ่มความชำนาญในการใช้อุปกรณ์พิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน โดยจะสามารถพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถที่กำหนด ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

คุณลักษณะของอากาศยาน KA-32

ประเทศผู้ผลิต สหพันธรัฐรัสเซีย
บริษัทผู้ผลิต Kamov Russia Helicopter industy
รูปแบบเครื่องยนต์ แก๊สเทอร์ไบน์ TV3-117VMA
แรงม้า 2,225 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องยนต์
น้ำหนักรวมสูงสุด 11,000 กิโลกรัม (24,520 ปอนด์)
น้ำหนักเครื่องเปล่า 6,800 กิโลกรัม (14,991 ปอนด์)
น้ำหนักบรรทุกภายใน 3,700 กิโลกรัม (8,157 ปอนด์)
น้ำหนักบรรทุกภายนอก 5,000 กิโลกรัม (11,023 ปอนด์)
จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร 10 นาย
ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง, 140 ไมล์ทะเล
ความเร็วเดินทาง 222 กิโลเมตร/ชั่วโมง, 120 ไมล์ทะเล
พิสัยบิน 622 กิโลเมตร, 336 ไมล์ทะเล
เพดานบินสูงสุด 5,000 เมตร, 16,400 ฟุต
บินได้นาน 2 ชั่วโมง 45 นาที
ประเภทเชื้อเพลิง เจ.พี.8
ความจุเชื้อเพลิง 2,450 ลิตร
อัตราสิ้นเปลือง 860 ลิตร/ชั่วโมง
ประจำการ พฤษภาคม 2562
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์ดับเพลิง/บรรเทาสาธาณภัย - ติดตั้งถังน้ำความจุ 3,000 ลิตร และ ถังโฟมความจุ 150 ลิตร
- กระเช้าตักน้ำความจุ 5,000 ลิตร
ภารกิจกู้ภัย/การขนย้ายผู้ป่วย - ชุดรอกกู้ภัยแบบไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม
- เปลอภิบาลสำหรับผู้ประสบภัย จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์การกู้ภัยแบบกระเป๋า (SAR Pack) จำนวน 4 ชุด
- อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินแบบกระเป๋า (Jump Bag ALS Kit)
- Searchlight ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 วัตต์

https://www.facebook.com/matulee.rta/posts/129601205217712

เนื้อหาโดย: มารคัส
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

guest Icon 5G ดีจีจี อ่าน 104 9 เดือนที่ผ่านมา
9 เดือนที่ผ่านมา
9 เดือนที่ผ่านมา
9 เดือนที่ผ่านมา
9 เดือนที่ผ่านมา
9 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
guest Icon 4 วิธีล้างเครื่องให้สะอาดหมดจด อ่าน 99 10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
guest Icon ปิดจอเล่น Youtube ด้วย Mi Music อ่าน 95 10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
guest Icon ฝนรูปวงแหวนบนดวงอาทิตย์ อ่าน 96 10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา