เฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 โครงการความร่วมมือด้านการบินร่วม ระหว่าง กองทัพบก และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

guest profile image guest

 

เฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32
โครงการความร่วมมือด้านการบินร่วม ระหว่าง กองทัพบก และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานการณ์ภัยธรรมชาติของโลกและประเทศไทยในปัจจุบัน มีความถี่และความรุนแรงของการเกิด
สาธารณภัยสูงขึ้นและรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันสืบเนื่องมาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น สำหรับประเทศไทยได้มีการประเมินสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จำนวน 9 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยจากดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหวและสึนามิ วาตภัย อัคคีภัย ภัยจากไฟไหม้ป่าและหมอกควัน ภัยจากการคมนาคม และโรคระบาด ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียดังกล่าว ส่วนราชการต่างๆ ของรัฐบาล จึงได้พยายามพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมของหน่วย เพื่อให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีประสิทธิภาพ และทันเวลา ด้วยเหตุผลข้างต้น กองทัพบก และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือในการนำเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 จำนวน 2 เครื่อง มาประจำการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยกองทัพบกมีความรับผิดชอบในการสนับสนุนบุคลากรด้านการบิน การปฏิบัติการบิน และสถานที่
ในการจัดเก็บเฮลิคอปเตอร์ ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีความรับผิดชอบในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ และสนับสนุนงบประมาณสำหรับการส่งกำลังบำรุงอากาศยาน และการฝึกพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มจากการจัดกำลังพลของกองทัพบก จำนวน 24 นาย ประกอบด้วย นักบิน จำนวน 6 นาย ช่างปฏิบัติงานในห้องนักบิน จำนวน 2 นาย ช่างซ่อมอากาศยานทั่วไป จำนวน 8 นาย และช่างซ่อมระบบไฟฟ้าอากาศยาน จำนวน 8 นาย เข้ารับการฝึกภาคทฤษฎีในหลักสูตรของเฮลิคอปเตอร์ รุ่น KA – 32 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2562 และเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติต่อ ณ ศูนย์การบินทหารบก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บัญชาการทหารบกจึงได้มอบหมายให้ศูนย์การบินทหารบก เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งได้กรุณาอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบินร่วม จำนวน 1 คณะ โดยมีเสนาธิการทหารบกเป็นประธานกรรมการ และเจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญในการอำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบินร่วม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามที่นโยบายกำหนด และแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบินร่วม จำนวน 1 คณะ ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบินร่วม โดยมีผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และหัวหน้ากองยุทธการและการข่าว ศูนย์การบินทหารบก เป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการประสานการปฏิบัติทั้งปวงกับคณะทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การทำงานด้านการบินร่วมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำบันทึกความเข้าใจ และการแต่งตั้งผู้ประสานภารกิจร่วมระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

สำหรับเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 มีรูปแบบและคุณลักษณะคล้ายกับ ฮ.ท.17 ซึ่งมีประจำการอยู่ในกองทัพบกแล้ว จำนวน 7 เครื่อง แต่เฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32
เป็นอากาศยานที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อใช้ในการดับเพลิงพื้นที่อาคารหรือตึกสูง ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศยุโรป เนื่องจากขีดความสามารถที่หลากหลาย สามารถปรับใช้ได้ในภารกิจต่างๆ เช่น การดับไฟไหม้ป่า การค้นหาและช่วยชีวิต การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขนย้ายบุคคลและสิ่งอุปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติม ที่สำคัญ ได้แก่ ปืนฉีดน้ำและสารเคมีดับเพลิง ถังน้ำขนาดบรรจุ 3,000 ลิตร ซึ่งสามารถเติมน้ำและปล่อยน้ำโดยไม่ต้องลงจอด ถังโฟมขนาดบรรจุ 150 ลิตร กระเช้าตักน้ำ ความจุ 5,000 ลิตร รอกกู้ภัยไฟฟ้า และเปลพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 ต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน จำนวน 7 นาย ประกอบด้วย นักบิน จำนวน 2 นาย ช่างประจำอากาศยาน จำนวน 3 นาย และช่างประจำระบบอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 2 นาย โดยเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 มีคุณลักษณะ และขีดความสามารถที่สำคัญดังนี้

เนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพและวิทยาการด้านการบิน ขณะที่ความจำเป็นในการใช้งานอากาศยานบรรเทาสาธารณภัยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในระยะเริ่มแรกกองทัพบก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนงานด้านการบินแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไปก่อน ทั้งนี้ ปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA – 32 ทั้งสองเครื่อง ได้ถูกบรรจุเข้าประจำการอยู่ในความรับผิดชอบของกองพันบินที่ 41 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี และอยู่ระหว่างการฝึกเพิ่มความชำนาญในการใช้อุปกรณ์พิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน โดยจะสามารถพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถที่กำหนด ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

คุณลักษณะของอากาศยาน KA-32

ประเทศผู้ผลิต สหพันธรัฐรัสเซีย
บริษัทผู้ผลิต Kamov Russia Helicopter industy
รูปแบบเครื่องยนต์ แก๊สเทอร์ไบน์ TV3-117VMA
แรงม้า 2,225 แรงม้า จำนวน 2 เครื่องยนต์
น้ำหนักรวมสูงสุด 11,000 กิโลกรัม (24,520 ปอนด์)
น้ำหนักเครื่องเปล่า 6,800 กิโลกรัม (14,991 ปอนด์)
น้ำหนักบรรทุกภายใน 3,700 กิโลกรัม (8,157 ปอนด์)
น้ำหนักบรรทุกภายนอก 5,000 กิโลกรัม (11,023 ปอนด์)
จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร 10 นาย
ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง, 140 ไมล์ทะเล
ความเร็วเดินทาง 222 กิโลเมตร/ชั่วโมง, 120 ไมล์ทะเล
พิสัยบิน 622 กิโลเมตร, 336 ไมล์ทะเล
เพดานบินสูงสุด 5,000 เมตร, 16,400 ฟุต
บินได้นาน 2 ชั่วโมง 45 นาที
ประเภทเชื้อเพลิง เจ.พี.8
ความจุเชื้อเพลิง 2,450 ลิตร
อัตราสิ้นเปลือง 860 ลิตร/ชั่วโมง
ประจำการ พฤษภาคม 2562
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์ดับเพลิง/บรรเทาสาธาณภัย - ติดตั้งถังน้ำความจุ 3,000 ลิตร และ ถังโฟมความจุ 150 ลิตร
- กระเช้าตักน้ำความจุ 5,000 ลิตร
ภารกิจกู้ภัย/การขนย้ายผู้ป่วย - ชุดรอกกู้ภัยแบบไฟฟ้า รับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม
- เปลอภิบาลสำหรับผู้ประสบภัย จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์การกู้ภัยแบบกระเป๋า (SAR Pack) จำนวน 4 ชุด
- อุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินแบบกระเป๋า (Jump Bag ALS Kit)
- Searchlight ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 วัตต์

https://www.facebook.com/matulee.rta/posts/129601205217712

เนื้อหาโดย: มารคัส
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

guest Icon 5G ดีจีจี อ่าน 710 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ปิดจอเล่น Youtube ด้วย Mi Music อ่าน 2,926 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ฝนรูปวงแหวนบนดวงอาทิตย์ อ่าน 519 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา