มหาดไทยสั่งด่วน ทุกจังหวัดปิดด่าน จุดผ่อนปรนทุกแห่ง คุมเข้มคนเข้าเมือง

guest profile image guest

20 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนทุกจังหวัด ระบุว่า เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ที่มีแนวโน้มการแพร่ ระบาดที่รุนแรงขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

1 ระงับการใช้ช่องทาง ที่จุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษทุกแห่ง ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว

2 สำหรับจุดผ่านแดนถาวรให้จังหวัดพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ที่จุดผ่านแดนถาวรทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว กรณีหากพิจารณาเห็นว่ายังมีความจำเป็นในการใช้ช่องทาง ขอให้เหลือจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดละไม่เกิน 1 แห่ง

สำหรับจังหวัดเชียงรายให้เหลือด้านประเทศละ 1 แห่ง โดยให้กำหนดเงื่อนไขการใช้ช่องทางให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถคัดกรองการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคจากผู้เดินทาง ซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด

หนังสือดังกล่าวระบุว่า กรณีผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ที่สถานที่ที่กำหนด กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ที่โรงแรมที่กำหนดไว้ โดยให้บุคคลผู้นั้น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ที่เกิดขึ้น กรณีคนไทยให้นำตัวส่งไปกักกัน ที่พำนักหรือที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของบุคคลนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

กรณีผู้เดินทางมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องตามประกาศของกรมควบคุมโรค ให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ ที่สถานที่ที่กำหนด กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ในโรงแรมที่กำหนดไว้ โดยมีระบบแอพพลิเคชั่นติดตามตัว กรณีคนไทยให้อยู่ในที่พำนักของตนเองและอาจอนุญาตให้ไปในบางสถานที่ที่จำเป็นได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ให้จังหวัดมีคำสั่งระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวทันที

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

39 วันที่ผ่านมา
40 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา